Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Huisvestingsverordening gemeente Lopik 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening gemeente Lopik 2011
CiteertitelHuisvestingsverordening gemeente Lopik 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerphuisvesting, huurwoningen, huurprijs, inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op, de bepalingen van de Huisvestingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201129-01-2013nieuwe regeling

31-05-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestingsverordening gemeente Lopik 2011

Nr.: 11Onderwerp: Huisvestingsverordening gemeente Lopik

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011;

overwegende,dat op 1 januari 2011 de 'tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting' in werking is getreden;dat met de aanpassing van de huisvestingsverordening de toegelaten instellingen in staat worden gesteld om te voldoen aan de vereisten van deze regeling;

gelet op, de bepalingen van de Huisvestingswet;

besluit unaniem: 

Artikel 1  

Artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening gemeente Lopik als volgt te wijzigen:

 • 1.

  1. De huisvestingsvergunning wordt in geval van huurwoningen slechts verleend indien het inkomen van het huishouden in redelijke verhouding staat tot de rekenhuur en wel met inachtneming van de volgende tabel:tabel: inkomen-huurInkomenHuurprijs€ 0 tot en met € 21.625 € 0 tot en met € 652,52€ 21.625 tot en met € 33.614 € 361,66 tot en met € 652,52

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen periodiek de huurprijs- en inkomensgrenzen vast overeenkomstig de bedragen in artikel 27 van de Wet op de Huurtoeslag en het maximale huishoudinkomen zoals gedefinieerd in de tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.

 • 3.

  Huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 450,00 tot en met € 652,52 kunnen, in afwijking van de in lid 1 weergegeven tabel inkomen-huur, worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 45.000.

 • 4.

  Urgent woningzoekenden kunnen een zoekprofiel krijgen dat afwijkt van de in lid 1 weergegeven tabel inkomen-huur en deze wijziging per 1 januari 2011 in werking te laten treden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 31 mei 2011.

Nieuwe Bijlage 1  

Bijlage 1 Artikelsgewijze toelichting

De artikelsgewijze toelichting wordt aangepast waarbij de tekst onder 1 vervalt en de volgende tekst wordt toegevoegd.

Artikel 2.3.1 verhouding inkomen-huur

Lid 1 Vanaf 1 januari 2011hebben twee ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden:

 • 1.

  de huishoudencategorieën voor de huurtoeslag zijn verdwenen;

 • 2.

  toewijzing van sociale huurwoningen, huurprijs tot € 652,52 is alleen nog toegestaan aan huishouden waarvan het inkomen maximaal € 33.614 bedraagt.

Met deze wijzigingen is een eenvoudige tabel ontstaan waardoor woningcorporaties in staat worden gesteld te voldoen aan de ‘Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting’ (Staatscourant 2010, nr 17515). Op basis van deze tabel wordt nu 100% van het aanbod verhuurd aan huishoudens met een inkomen beneden de inkomensnorm van € 33.614. De regeling geeft echter de mogelijkheid aan woningcorporaties om 10% van het aanbod te verhuren aan woningzoekenden met een hoger inkomen. Om dit mogelijk te maken zijn lid drie en vier toegevoegd.

Lid 3 Met dit lid wordt de mogelijkheid gegeven om af te wijken van de tabel. De tabel is van toepassing op alle sociale huurwoningen van zowel toegelaten instellingen als particuliere verhuurders. De ministeriële regeling is echter alleen van toepassing op toegelaten instellingen (woningcorporaties). Met lid 3 kunnen zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties woningen met een huurprijs vanaf € 450,- verhuren aan huishoudens met een inkomen tot € 45.000,-. De woningcorporaties kunnen maximaal 10% toewijzen aan huishoudens met een komen tussen € 33.614,- en € 45.000,-.Omdat er in de regio Utrecht-West slechts op beperkte schaal woningen te koop zijn met een prijs onder de € 200.000,- (maximale hypotheek met een inkomen van € 45.000,-), kan het labelen van woningen voor huishoudens met een inkomen tussen de € 33.614,- en € 45.000,- als volkshuisvestelijk belang gezien worden.

Lid 4 Hiermee wordt het mogelijk dat ook bijvoorbeeld urgenten met een inkomen tussen € 33.614,- en € 45.000,- gebruik kunnen maken van het aanbod.