Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Het Kontakt

Vergadering raad 18 december 2013, nr.:11-7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

Nr.: 11-7

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

-- - - - - - -

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor

inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of

grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van

de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde

  hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige

  gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming

  zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water

  direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te

  noemen: gebruikersdeel.

 • 2.

  Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel –niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4- voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, wordt de belasting voor een bejaardencentrum met de daartoe behorende woningen, appartementen en andere gebouwde aanhorigheden, geheven van de exploitant van het centrum.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd;

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste, aan het einde van het belastingjaar voorafgaande, verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.

Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 3.

  In geval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste

   capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet

   van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water

   geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

   • c.

    De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

    Artikel 6 Belastingtarieven

    De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

    Artikel 7 Belastingjaar

    Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

    Artikel 8 Wijze van heffing

    1.In de gevallen waarin de heffing door middel van de jaar- c.q. eindafrekening

    van het waterbedrijf plaatsvindt, wordt de belasting bij wege van een

    gedagtekende schriftelijke kennisgeving geheven.

    2.In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, wordt de belasting bij wege

    van aanslag geheven.

    Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

    • 1.

     De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

    • 2.

     Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt of eindigt, wordt de periode waarover de belasting wordt berekend gelijkgesteld met de verbruiksperiode van het waterbedrijf.

    Artikel 10 Vrijstellingen

    De belasting wordt niet geheven van:

    • a.

     gebouwde eigendommen:

    • 1.

     welke uitsluitend worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente;

    • 2.

     welke uitsluitend worden gebruikt voor de openbare eredienst of bestemd zijn

     voor openbare bijeenkomsten van rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen,

     voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.

    • b.

     rioleringswerken die in eigendom of beheer zijn van een publiekrechtelijk lichaam.

    Artikel 11 Termijnen van betaling

    • 1.

     De aanslagen, die worden opgelegd overeenkomstig artikel 8, lid 2, moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

    • 2.

     In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerst termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens en maand later.

    • 3.

     In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslag(en) of andere heffing(en) minder dan € 70,-- of meer dan € 1.500,-- bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

    • 4.

     In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de bij wege van kennisgeving geheven belasting worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als de jaar- c.q. eindafrekening van het waterbedrijf.

    • 5.

     De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

    Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de heffing.

    Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

    • 1.

     De 'Verordening rioolheffing 2012’ van 13 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

    • 2.

     Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

    • 3.

     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

    • 4.

     Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013'.

    Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 18 december 2012.

    de griffier,

    de voorzitter,

     

     

     

     

     

     

     

     

    MW. MR. G.M.G. DOLDERS

    mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos

    TARIEVENTABEL 2013

     

    Behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013”

     

    Maatstaven en tarieven rioolheffing.

     

    1. De belasting als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de verordening

    rioolheffing, bedraagt per jaar:

    per perceel € 59,00

    vermeerderd, voor elke volle eenheid van één kubieke

    meter afvalwater, met € 0,77

    • 2.

     In afwijking van het bepaalde in het vorige lid bedraagt

     de belasting per jaar voor een bejaardencentrum met de

     daartoe behorende woningen, appartementen en andere

     gebouwde aanhorigheden € 2.322,00

    • 3.

     De belasting bedraagt per jaar voor agrariërs, zonder

     melkstal, per perceel € 59,00

     vermeerderd met het verbruik, tot maximaal 250 kubieke

     meter afvalwater, per kubieke meter € 0,77

    • 4.

     De belasting bedraagt per jaar voor agrariërs, met

     melkstal, per perceel € 59,00

     vermeerderd met het verbruik, tot maximaal 350 kubieke

     meter afvalwater, per kubieke meter € 0,77

     

    Behoort bij het raadsbesluit van 18 december 2012,

     

    De griffier van de gemeente Lopik,

     

     

    mw. mr. G.M.G. Dolders