Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplangdurigheidstoeslag, WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening individuele inkomenstoeslag WIL.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 8
 3. Wet Werk en Bijstand, art. 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend.
01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

23-04-2013

Het Kontakt, 1 mei 2013

Besluit gemeenteraad 23 april, nr. 9c

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Lopik.

  • b.

   raad: de gemeenteraad van Lopik.

  • c.

   wet: de Wet werk en bijstand.

  • d.

   inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 WWB. In afwijkinghiervan wordt een bijstandsuitkering voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag gezien als inkomen.

 • e.

  belanghebbende: personen die in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Lopik ingeschreven staan van 21 jaar tot 65 jaar.

 • f.

  peildatum: datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

 • g.

  referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de

  peildatum.

  • 2.

   Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

HOOFDSTUK II VOORWAARDEN

Artikel 2 Voorwaarden

1.Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor delangdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebrokenperiode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niethoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm, niet beschikt over meer vermogen als bedoeld in artikel 34 WWB en die geen uitzicht heeftop inkomensverbetering.

 

2.Er is geen recht op langdurigheidstoeslag indien de belanghebbende op de

peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de Wet Tegemoetkoming

Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS), dan wel een studie volgt als

genoemd in de Wet Studiefinanciering (WSF 2000).

Artikel 3 Vaststelling van inkomsten

1.De vaststelling van inkomsten, bedoeld in artikel 2, vindt plaats op basis vanartikel 31, artikel 32 en artikel 33 van de wet;

 

2.Bij de vaststelling van inkomsten, bedoeld in het eerste lid, wordt een eerderverstrekte premie op basis van de Participatieverordening buiten beschouwing gelaten.

HOOFDSTUK III HOOGTE VAN DE TOESLAG

Artikel 4 Hoogte van de toeslag

 • 1.De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  a. voor een gezin: 20% van de voor hen geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffendekalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;

   

  b.voor alleenstaande ouders: 20% van de voor hen geldende netto

  bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van hetbetreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;

   

  c.voor alleenstaanden: 20% van de voor hen geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;

   

  d. in afwijking van onderdeel a: voor een gezin en voor alleenstaande ouders met drie rechthebbende gezinsleden 25% van de voor hen geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;

   

  e. in afwijking van onderdeel a: voor een gezin en voor alleenstaande ouders met vier of meer rechthebbende gezinsleden 30% van de voor hen geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro.

  • 2.

   Indien sprake is van één of meer niet-rechthebbende gezinsleden

   a. nog slechts één gezinslid recht heeft op langdurigheidstoeslag, komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

    

   b.twee of meer gezinsleden overblijven die als gezin recht hebben op langdurigheidstoeslag, wordt voor de toepassing van het eerste liduitsluitend rekening gehouden met deze rechthebbende gezinsleden.

3.Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatumbepalend.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 23 april 2013.

 

 

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS