Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening gemeente Lopik 2014
CiteertitelAlgemene subsidieverordening gemeente Lopik 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie, subsidieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201410-07-2014intrekking

09-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 04-08-2014

Onbekend.
01-01-201410-07-2014Nieuwe regeling

18-06-2013

Het Kontakt

Raadsbesluit 18 juni 2013, nr. 6c 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2014

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013, inzake de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet  ;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2014

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik;

 • ·

  b. eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken;

 • ·

  c. raad: raad van de gemeente Lopik;

 • ·

  d. jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

Artikel 2. Reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening regelt de verstrekking van gemeentelijke subsidies.

 • 2.

  De Raad stelt vast dat voor de volgende beleidsterreinen subsidie kan worden verstrekt:

  • o

   a. algemeen bestuur;

  • o

   b. openbare orde en veiligheid;

  • o

   c. economische zaken, recreatie en toerisme;

  • o

   d. onderwijs;

  • o

   e. welzijn, sport, cultuur;

  • o

   f. werk en inkomen

  • o

   g. zorg

  • o

   h. natuur, milieu en oudheidkunde

  • o

   i. ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

  • o

   j. verkeer, vervoer, waterstaat;

  • ·

   3. De raad kan in deelverordeningen vaststellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven.

  • ·

   4. Subsidie wordt niet verstrekt ten behoeve van:

   • o

    a. prestaties gericht op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard;

   • o

    b. prestaties die in strijd zijn met de wet;

   • o

    c. prestaties waarbij wordt gediscrimineerd wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid of op welke grond dan ook.

   • o

    d. prestaties uitgevoerd als commerciële activiteiten en horeca exploitatie, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het college.

 • 5.

  Indien het college subsidie verstrekt voor activiteiten, die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of krachtens deze verordening aan de subsidie te verbinden verplichtingen, voor zover dit wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde verplichtingen, en daardoor het belang met het oog waarop die verplichtingen zouden moeten worden opgelegd, niet onevenredig wordt geschaad.

 • 6.

  Indien het college subsidie verstrekt waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van extern door de gemeente ontvangen subsidiegelden, is deze verordening niet van toepassing maar de regelgeving van de externe subsidieverstrekker. In gevallen waarin de regelgeving van de externe subsidieverstrekker niet voorziet, is deze verordening van toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

 • ·

  1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • ·

  2. Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden, zoals bedoeld in artikel 4:33 en 4:34 Awb

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • ·

  1. De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de kadernota voorafgaand aan het opstellen van de begroting besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s).

 • ·

  2. De raad kan jaarlijks, met ingang van 2014, bij het vaststellen van subsidieplafonds voor het volgend jaar de kosten indexeren. Dit wordt in de kadernota vastgesteld.

 • ·

  3. Het college kan - met inachtneming van de ingevolge artikel 2, door de raad vastgestelde beleidsterreinen en regels nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag.

 • ·

  4. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • ·

  5. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • ·

  1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • ·

  2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • o

   a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • o

   b. de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • o

   c. een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd; aanvragers onder de

  • o

   € 5.000 per jaar zijn vrijgesteld van het bepaalde in dit lid.

  • o

   d. het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan; aanvragers onder de € 5.000 per jaar zijn vrijgesteld van het bepaalde in dit lid. Aanvragen

  • o

   e. indien van toepassing bij een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

 • ·

  3. Indien een aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

 • ·

  4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • ·

  1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • ·

  2. Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

 • ·

  3. Bij niet tijdige indiening van de subsidieaanvraag, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal behoudens in gevallen waarvoor het college ontheffing heeft verleend, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, de aanvraag niet ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 7. Beslistermijn

 • ·

  1. Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de subsidie.

 • ·

  2. Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8. Weigeringgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie, naast gronden genoemd in artikel 4:35 Awb, weigeren indien:

 • a.

  de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen;

 • b.

  een door het college beoogd volume aan soortgelijke te subsidiëren activiteiten wordt overschreden;

 • c.

  er op een toereikende wijze reeds anders in deze activiteiten wordt voorzien;

 • d.

  de subsidieverstrekking anderszins niet past binnen het beleid van de gemeente.

Artikel 9. Wet BIBOB

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10. Verlening subsidie

 • ·

  1. Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • ·

  2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

 • ·

  3. Indien een subsidieaanvrager voor één en hetzelfde subsidietijdvak meerdere subsidies heeft aangevraagd kunnen deze subsidieaanvragen worden samengevoegd en afgehandeld als ware het één subsidieaanvraag voor een bedrag gelijk aan de optelsom van de subsidieaanvragen afzonderlijk.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting

 • ·

  1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • ·

  2. Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening vastgesteld hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijdstippen zij worden betaald, zoals bedoeld in artikel 4:53 Awb.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 12. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Bij subsidies, hoger dan 50.000 euro, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

 • 2.

  Bij het niet (tijdig) nakomen van de verplichting als bedoeld in het eerste lid kan het college besluiten de bevoorschotting op te schorten voor de duur van maximaal 13 weken. Binnen deze termijn kan het college besluiten de subsidie in te trekken of te wijzigen.

Artikel 13. Meldingsplicht

 • 1.

  De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2.

  Indien het ernstige vermoeden bestaat dat de subsidieontvanger onterecht dan wel teveel subsidie verkrijgt of geniet door bewust niet, niet juist of niet volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen wordt de subsidie ingetrokken.

 • 3.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • o

   a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

  • o

   b. relevante wijzigingen in de financiële, organisatorische verhouding met derden en contactpersonen voor de gemeente;

  • o

   c. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

  • o

   d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3.

  De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 7. VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 15. Verantwoording subsidies tot 5.000 euro

 • 1.

  Subsidies tot 5.000 euro worden door het college direct vastgesteld

 • 2.

  De ontvanger van een subsidie, welke direct wordt vastgesteld als bedoeld in het eerste lid is verplicht de administratie gedurende 4 jaar te bewaren ten behoeve van een steekproef die het college periodiek ter controle kan uitvoeren.

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro

 • ·

  1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college;

 • ·

  a. bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

 • ·

  b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk voor 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

 • ·

  2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • ·

  3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

 • ·

  4. De ontvanger van een subsidie welke wordt vastgesteld op basis van een inhoudelijk verslag als bedoeld in het tweede lid is verplicht de administratie gedurende 4 jaar te bewaren ten behoeve van een steekproef die het college periodiek ter controle kan uitvoeren.

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro

 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college:

  • o

   a. bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • o

   b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • o

   a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • o

   b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • o

   c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • o

   d. een controle verklaring. Blijkens deze door een accountant afgegeven verklaring is door de accountant gecontroleerd op de rechtmatigheid bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, hetgeen inhoudt dat de subsidie is besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en dat de algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden genoemd in de verleningsbeschikking zijn nageleefd

 • ·

  3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

 • ·

  4. Indiende de subsidieverlening meerdere subsidies betreft kan worden volstaan met één controleverklaring zoals bedoeld in het tweede lid, aanhef onder d.

Artikel 18. Vaststelling subsidie

 • ·

  1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • ·

  2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • ·

  3. Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • ·

  4. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 20. Overgangsbepalingen

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieverordening worden afgedaan volgens de bepalingen van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Lopik 2010 .

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Lopik 2010.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2014.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

 

gehouden op 18 juni 2013,

 

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS