Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpprecariorechten 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

13-2
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Het Kontakt, 07-01-2014

Nr.: 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr.: 11-2

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelet op artikel 228 Gemeentewet;

b e s l u i t :

-- - - - - - -

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

  Artikel 2 Belastbaar feit

  Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  Artikel 3 Belastingplicht

  • 1.

   De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

  • 2.

   In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

  Artikel 4 Vrijstellingen

  Het recht wordt niet geheven ter zake van:

  • a.

   Het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins moet worden gedoogd;

  • b.

   Het hebben op gemeentegrond van straatmeubilair, welk is geplaatst ten gerieve f in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van e gemeente;

  • c.

   Voorwerpen uitsluitend ten behoeve van de openbare eredienst, charitatieve instellingen en/of algemeen nut beogende instellingen;

  • d.

   Het hebben van voorwerpen op gemeentegrond in relatie tot eenmalige activiteiten, met een publiek karakter die niet langer duren dan één dag zoals jaarmarkten, braderieën, rommelmarkten, tentoonstellingen en evenementen naar aanleiding van nationale feestdagen zoals Koninginnedag, bevrijdingsdag e.d.

  • e.

   Door verenigingen, stichtingen, instellingen en dergelijke georganiseerde activiteiten in het kader van jeugd- en jongerenwerk.

  Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

  De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen

  in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het

  overigens in deze verordening bepaalde.

  Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

  • 1.

   Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

  • 2.

   Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

  • 3.

   De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

  • 4.

   Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

  • 5.

   Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

  • 6.

   In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

   • a.

    indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

   • b.

    indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

  • 7.

   Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

  Artikel 7 Belastingtijdvak

  • 1.

   In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

  • 2.

   In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

  Artikel 8 Wijze van heffing

  • 1.

   De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

  • 1.

   In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

  • 2.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

  • 3.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-.

  • 4.

   Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.

  Artikel 10 Termijnen van betaling

  • 1.

   De aanslagen moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

  • 2.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

   • a.

    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

   • b.

    schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 3.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

  Artikel 11 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de precariobelasting wordt géén kwijtschelding verleend.

  Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking

  tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

  Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   De “Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2013” van 18 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

  • 4.

   Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2014”.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 17 december 2013.

  de loco-griffier,

  de voorzitter,

   

   

   

   

  M.AM. HOOIJMAN

  mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos

  TARIEVENTABEL 2014

  Nr.

  Omschrijving

  Eenheid

  Tarief

   

   

   

   

  dagdeel

  gehele

  dag

  1.

  Het innemen van vaste standplaatsen, voor de verkoop goederen.

  per m2 ingenomen grond, per week,

  voor één dag

  voor 2 dagen, per dag

  voor 3 dagen, per dag

  voor 4 dagen, per dag

  voor 5 dagen, per dag

  voor 6 dagen, per dag

  € 0,53

  € 0,45

  € 0,36

  € 0,35

  € 0,32

  € 0,30

  € 0,72

  € 0,65

  € 0,61

  € 0,53

  € 0,49

  € 0,45

  2.

  Uitstallen van goederen, anders dan door het innemen van een standplaats als hiervoor onder 1. bedoeld.

  per m2 ingenomen grond,

  per maand,

  per jaar.

  € 5,32

  € 31,92

   

  3.

  Creëren van terrasruimte ten behoeve van de horeca.

  per m2 ingenomen grond,

  per dag

  per week

  per maand

  per jaar

  € 0,22

  € 0,89

  € 1,92

  € 19,15

   

  4.

  Voorwerpen waarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

  per m2, per dag

  per m2, per week

  per m2, per maand

  per m2, per jaar

  € 0,22

  € 0,89

  € 1,92

  € 19,15

   

  Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2013.

  De loco-griffier van de gemeente Lopik,

  M.A.M. Hooijman