Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium
CiteertitelReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 28-04-2014.

Deze regeling vervangt het Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 11 maart 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-201428-04-2014nieuwe regeling

22-04-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 06-05-2014

Nr.: 9b - a

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Er is een presidium bestaande uit de burgemeester, de fractievoorzitters en de raadsgriffier.

 • 2.

  De burgemeester is voorzitter van het presidium. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de fractievoorzitter van de grootste fractie.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de fractievoorzitter wordt zijn taak overgenomen door een ander lid van diezelfde fractie.

 • 4.

  Het presidium is belast met de gecoördineerde voorbereiding van de vergaderingen van de raadscommissie en de raad alsmede met de advisering over bestuurlijke procedures.

Artikel 2 Taken

Het Presidium heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het jaarlijks voorbereiden van een vergaderschema voor de raadscommissie en de raad;

 • 2.

  Het vaststellen van de voorlopige agenda voor de raadscommissie en de raad inclusief de voorgestelde wijze van behandeling van de agendapunten;

 • 3.

  Toezien op de nakoming van toezeggingen aan de raadscommissie en de raad;

 • 4.

  Het opstellen van een lange-termijn-agenda van onderwerpen of voorstellen die in de raad aan de orde moeten komen;

 • 5.

  Coördineren van activiteiten als hoorzittingen, werkbezoeken, excursies en cursussen van de raadscommissie en de raad;

 • 6.

  Advisering over en bewaking van de bestuurlijke procedures.

Artikel 3 Vergaderingen

 • 1.

  De vergadering vindt niet plaats indien niet tenminste de voorzitter en de helft van de leden aanwezig zijn.

 • 2.

  Het presidium vergadert voorafgaand aan de vergadering van de raad.

 • 3.

  De voorzitter en de raadsgriffier bereiden de vergadering van het presidium voor.

Artikel 4 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van het presidium, waarin ten principale werkafspraken zoals genoemd in artikel 2 worden gemaakt, zijn in beginsel niet openbaar. De raadsgriffier zendt verslagen van de vergadering van het presidium vertrouwelijk naar de raads- en commissieleden, het college, het MT en de griffiemedewerkster.

 • 2.

  Indien zaken aan de orde zijn, die in de openbaarheid behandeld dienen te worden, kan het presidium besluiten in openbaarheid te vergaderen; een besluit daartoe wordt met meerderheid van stemmen genomen.

 • 3.

  Het presidium kan op grond van een belang, als genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering behandelde en achterliggende stukken.

Artikel 5 Advisering

Het presidium heeft een adviserende functie. De uitgebrachte adviezen worden met meerderheid van stemmen genomen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Artikel 6 Overige taken

 • 1.

  Het presidium kan door de voorzitter bijeen worden geroepen bij spoedeisende kwesties en/of politiek gevoelige zaken waarbij gemeentebelangen zijn betrokken.

 • 2.

  De besluiten als genoemd in lid 1 worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 28 april 2014 onder gelijktijdige intrekking van het Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het Presidium zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 11 maart 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 22 april 2014

de griffier de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS