Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 06-01-2014.

Deze regeling vervangt de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-201406-01-201409-04-2019nieuwe regeling

30-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 16-10-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014;

 

gelet op:

 • 1.

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • 2.

  de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

en gelet op het door de PvdA-fractie ingediend amendement;

 

besluit vast te stellen:

 

 

de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014

Artikel 1 Verstrekking aan een overheidsorganen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   schriftelijk;

  • b.

   mondeling;

  • c.

   telefonisch na identificatie;

  • d.

   per beveiligde mail.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene de verstrekking niet in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij verordening aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 6 januari 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 30 september 2014.

de griffier, de voorzitter,

MW. MR G.M.G. DOLDERS, MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS