Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbasisadministratie, gemeentelijke, persoonsgegevens, GBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lopik 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 100
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-2014intrekking

30-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 16-10-2014

Onbekend.
07-10-201006-01-2014nieuwe regeling

28-09-2010

Zenderstreeknieuws 6 oktober 2010

Raadsbesluit 28 september 2010, nr. 12b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

b e s l u i t :- - - - - - - -

 

navolgende Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens vast te stellen.

 

Artikel 1  

Artikel 1 BegripsbepalingenDeze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens;

 • b.

  de verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast me het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • g.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  derde: elk andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  geregistreerde: degenen die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wie gegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Lopik zijn opgenomen;

 • k.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een organisatieonderdeel is van de gemeente Lopik.

 

Artikel 2

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

 

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;b. (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelde, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

 

Artikel 4 GBA

De GBA heeft tot doel:

 • 1.

  Informatie te leveren aan de (gegevens)beheerder en aan de beheerder GBA aangewezen medewerkers werkzaam op de sectie Burgerzaken en receptie ten behoeve van de vervulling van hun taken.

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers, genoemd in bijlage 1, te voorzien van persoonsgegevens, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken van die afnemers.

 • 3.

  De derden, genoemd in bijlage 2, te voorzien van persoonsgegevens, in die gevallen bedoeld in deze verordening. De in bijlage 2 genoemde gegevens worden op verzoek verstrekt ten behoeve van een gerechtvaardigd, niet-commercieel belang. Bij verstrekking van persoonsgegevens van natuurlijke personen moet vooraf uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van de ingeschrevene.

 • 4.

  Een ingeschrevene over hem betreffende gegevens te informeren.

 

Artikel 5 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties, gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens zijn in bijlage 1 bij deze verordening separaat vastgelegd.

 • 3.

  De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het gegevensmagazijn. Deze persoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers aangeboden voor het uitoefenen van hun (wettelijke c.q. publiekrechtelijke) taken.

 

Artikel 6 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevenshebben:

 • a.

  de (persoonsgegevens)beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op taakveld Burgerzaken en receptie welke zijn uitgewerkt in artikel 3 van de Beheerregeling GBA;

 • c.

  tijdelijke (uitzend) krachten en stagiaires werkzaam onder toezicht van en bij het taakveld Burgerzaken;

 • d.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • e.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in bijlage 1 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

 

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 1 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (ad-hoc) de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

 

Artikel 8 Vrije derden en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in bijlage 2 bij deze verordening aangegeven vrije derden gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 

Artikel 9 Terugmeldplicht.

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers zijn aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. In bijlage 1 en 3 is beschreven welke gegevens het betreft (Soorten gegevensset).

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

 

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging demaatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

 

Artikel 11 Protocollering / verstrekking gegevens aan de burger / geheimhouding

De privacyprocedures zoals beschreven in de Wet GBA, artikelen 103 en 110, gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. Via andere geautomatiseerde toepassingen worden de verstrekkingen aan de binnengemeentelijke afnemers bijgehouden en kunnen herleid worden. Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere geautomatiseerde toepassingen over hem verstrekt zijn door interne afnemers, moet hij die gegevens opvragen bij het taakveld Burgerzaken van de gemeente van inschrijving.Indien er sprake is van geheimhouding zal dit gerespecteerd moeten worden en de omgang met deze gegevens overeenkomstig de wet GBA moeten worden gehandeld.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 16 december 2008.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

 • 3.

  De vaststelling van de in de artikelen 2,4,6,7 en 8 genoemde bijlagen 1,2, en 3 worden, na vaststelling van deze verordening, gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Deze verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 28 september 2010.

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

MW. MR G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS