Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling Jeugdsport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jeugdsport
CiteertitelSubsidieregeling Jeugdsport
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling Jeugdsport.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Jeugdsport zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jeugdsport

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het in georganiseerd verband sporten van jeugdigen;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Jeugdsport

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • b.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • a.

  Jeugdlid: een persoon tot 18 jaar die lid is van een in de gemeente Lopik gevestigde sportvereniging. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 18 jaar is 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Sport: een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met spel- en/of wedstrijdelementen waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden.

 • d.

  Sportvereniging: een vereniging die zich uitsluitend of in hoofdzaak het sporten in verenigingsverband ten doel stelt.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die er aan bijdragen dat sportverenigingen sportactiviteiten voor jeugdigen met een lokaal karakter kunnen aanbieden.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De sportvereniging geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen sportvereniging is met een rechtspersoon met volledige ` rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De sportvereniging geen redelijke contributie vraagt van haar jeugdleden. Redelijk is in dit verband dat de contributiehoogte vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio

 • g.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die sportactiviteiten voor hun jeugdleden willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening

Artikel 5 Procedurebepalingen

In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag om subsidie op grond van deze deelverordening, zijnde de (jaarlijkse) opgave van het aantal jeugdleden, ingediend te worden bij de Sportraad Lopik. De Sportraad maakt vervolgens een verdeling van het door de raad vastgestelde subsidieplafond. Deze verdeling wordt uiterlijk op 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft bij het college ingediend.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal jeugdleden dat een sportvereniging heeft maal het bedrag per jeugdlid dat via de verdeelsleutel in artikel 7 wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget jeugdsport.

 • 2.

  De wegingsfactoren voor respectievelijk jeugdleden van binnensportverenigingen en jeugdleden van buitensportverenigingen worden op basis van een advies van de Sportraad door het college vastgesteld.

 • 3.

  De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal jeugdleden volgens de wegingsfactor uit lid 2 van dit artikel.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Jeugdsport zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugdsport

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS