Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met een beperking
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling maatschappelijke participatie.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met een beperking zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • b.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • a.

  Mensen met beperkingen: Inwoners van de gemeente Lopik met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen waardoor zij in de samenleving tegen belemmeringen aanlopen

 • b.

  Vrijwilligersorganisaties: verenigingen of stichtingen die onbetaald en onverplicht werk leveren dat verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit) van de samenleving in het algemeen. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • c.

  Maatschappelijke participatie: deelname aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het voeren van een actief participatiebeleid voor mensen met beperkingen en het aanbieden van activiteiten voor mensen met beperkingen in georganiseerd verband met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2016.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De deelnemer waar subsidie voor wordt aangevraagd niet woonachtig is in de gemeente Lopik,

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden c.q. deelnemers. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • g.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

 • h.

  Activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen kan uitsluitend een beroep worden gedaan door vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die participatieactiviteiten voor mensen met beperkingen willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een lijst geleverd te worden met alle leden waar subsidie voor aangevraagd wordt per datum van aanvraag.

 • 3.

  Vrijwilligersorganisaties die geen leden hebben dienen een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal leden met beperkingen c.q. unieke deelnemers met beperkingen per jaar dat een vrijwilligersorganisatie heeft maal het bedrag per lid/deelnemer per jaar dat via de verdeelsleutel in artikel 7 wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget maatschappelijke participatie mensen met beperkingen.

 • 2.

  De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal leden c.q. unieke deelnemers van de subsidieaanvragers in het subsidiejaar.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met een beperking zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS