Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers
CiteertitelSubsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling maatschappelijke participatie.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ondersteuning van vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Vrijwilligers in de zorg: mensen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de zorg, vanuit of in een zorgorganisatie of, na bemiddeling door bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg, buiten de context van een zorginstelling bij iemand thuis (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • 4.

  Mantelzorgers: Mensen die vrijwillig en onbetaald zorg verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • 5.

  Vrijwilligersorganisaties: verenigingen of stichtingen die onbetaald en onverplicht werk leveren dat verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit) van de samenleving in het algemeen. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het voeren van een actief beleid voor vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers die het ondersteunen en/of tijdelijk ontlasten in georganiseerd verband met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2016.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden c.q. deelnemers. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • g.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van maatschappelijke participatie van vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers kan uitsluitend een beroep worden gedaan door vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van activiteiten te worden geleverd.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een lijst geleverd te worden met alle leden waar subsidie voor aangevraagd wordt per datum van aanvraag.

 • 3.

  Vrijwilligersorganisaties die geen leden hebben dienen een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal leden c.q. unieke deelnemers zijnde vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers per jaar dat een vrijwilligersorganisatie heeft maal het bedrag per lid/deelnemer per jaar dat via de verdeelsleutel in artikel 7 wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget ondersteuning van vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers.

 • 2.

  De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal leden c.q. unieke deelnemers van de subsidieaanvragers in het subsidiejaar.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS