Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen
CiteertitelSubsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van jaarlijkse terugkerende evenementen;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Jaarlijkse evenementen: Een in principe jaarlijkse terugkerende activiteit van beperkte duur, die tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling een bijdrage te leveren aan de realisatie van jaarlijkse evenementen zoals die worden georganiseerd in verband met bijvoorbeeld 5 mei viering, Koningsdag, Sinterklaasintocht, Avondvierdaagse of andere door het college daarmee gelijk te stellen gebeurtenissen met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2016.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  Het jaarlijkse evenement geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd

 • g.

  Activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie stimulering jaarlijkse evenementen kan een beroep worden gedaan door:

 • a.

  Muziekvereniging Crescendo en muziekvereniging Onderling Genoegen voor het verzorgen van publieke optredens tijdens de jaarlijkse evenementen in de gemeente Lopik;

 • b.

  Overige organisatoren van jaarlijkse evenementen uit de gemeente Lopik die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

 • c.

  Per evenement kan slechts door één organisator een beroep gedaan worden op subsidie. Indien er toch meerdere organisatoren van één evenement een beroep doen op subsidie, dan worden de aanvragen behandeld als zijnde één aanvraag.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald:

 • 1.

  Voor muziekverenigingen door het deelsubsidieplafond muziekverenigingen te delen volgens de in artikel 7 lid 2 a genoemde verhouding

 • 2.

  Voor overige organisatoren door het aantal activiteiten dat men rond jaarlijkse evenementen organiseert maal het bedrag dat per activiteit beschikbaar is via de verdeelsleutel in artikel 7 lid 2.c wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget stimulering jaarlijkse evenementen, waarbij tevens een onderscheid gemaakt in deelsubsidieplafonds voor:

  • a.

   Muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen

  • b.

   Overige jaarlijkse activiteiten

 • 2.

  De subsidieverdeling per deelsubsidieplafond wordt bepaald door het bedrag van het deelsubsidieplafond te delen door:

  • a.

   Het bedrag van het deelsubsidieplafond muziekverenigingen te delen over de muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen op basis van de verhouding 4,6 : 3,5.

  • b.

   Het bedrag van het deelsubsidieplafond overige jaarlijkse activiteiten te delen door het totaal aantal activiteiten van de overige jaarlijkse activiteiten.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS