Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling wijk- en buurtbeheer
CiteertitelSubsidieregeling wijk- en buurtbeheer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer.

Deze verordening vervangt de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het wijk- en buurtbeheer;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Wijk- en buurtbeheer: ruimte en vrijheid voor buurtbewoners om zelf initiatieven te ontplooien, om problemen of ideeën in hun directe woonomgeving aan te pakken, eventueel met hulp van deskundigen (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • 4.

  Vrijwilligersorganisaties: verenigingen of stichtingen die onbetaald en onverplicht werk leveren dat verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit) van de samenleving in het algemeen. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • 5.

  Gemeenschapsaccommodaties: multifunctionele accommodaties waarin groepen, verenigingen en organisaties sociaal-culturele, educatieve en recreatieve activiteiten aanbieden of anderszins een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven of de leefbaarheid in een kern, wijk of buurt. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn).

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling, vrijwilligersorganisaties, te ondersteunen bij het voeren van een actief beleid voor wijk- en buurtbeheer, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2016.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden c.q. deelnemers.

 • g.

  Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • h.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd

 • i.

  Activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie voor wijk- en buurtbeheer kan uitsluitend een beroep worden gedaan door vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die activiteiten voor wijk- en buurbeheer in de wijken, buurten of kernen van de gemeente Lopik die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties de gemeenschapsaccommodaties beheren en dorps- en buurtverenigingen.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van activiteiten te worden geleverd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald door het aantal inwoners in de kern waar de vrijwilligersorganisatie voor werkzaam is maal het bedrag dat via de verdeelsleutel in artikel 7.2 wordt bepaald.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor dorps- en buurtverenigingen wordt bepaald door het aantal inwoners in de wijk-, buurt of kern waar de vrijwilligersorganisatie voor werkzaam is maal het bedrag dat via de verdeelsleutel in artikel 7.3 wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks worden de deelsubsidieplafonds voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties en voor dorps- en buurtverenigingen door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget wijk- en buurtbeheer.

 • 2.

  De subsidie per inwoner voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal inwoners van kernen die een gemeenschapsaccommodatie hebben.

 • 3.

  De subsidie per inwoner voor dorps- en buurtverenigingen wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal inwoners van de gemeente Lopik in het subsidiejaar.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS