Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten
CiteertitelSubsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201509-06-2017nieuwe regeling

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

De raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van eenmalige en innovatieve activiteiten;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2016

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Eenmalige activiteit: een niet jaarlijkse terugkerende activiteit, van beperkte duur, die tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.

 • 4.

  Innovatieve activiteit: een activiteit die er op gericht is om vernieuwing tot stand te brengen in het aanbod aan burgers van de gemeente Lopik.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling initiatieven tot het organiseren van eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten met een lokaal karakter binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2016, te stimuleren.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De activiteit geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is

 • e.

  De eenmalige activiteit of innovatieve activiteit niet plaatsvindt in de gemeente Lopik: eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten die buiten de grenzen van de gemeente Lopik plaatsvinden kunnen worden gesubsidieerd voor zover het belang voor de gemeente Lopik – ter beoordeling van het college – groot genoeg is en organisatie binnen de grenzen van de gemeente Lopik redelijkerwijze niet mogelijk is.

 • f.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

 • g.

  Het verzoek om een vergunning (indien nodig) op grond van de APV van de gemeente Lopik is afgewezen.

 • h.

  Het tijdsverloop tussen de dag waarop de aanvraag is ingediend en het moment waarop de activiteit plaats vindt korter is dan 3 maanden.

 • i.

  De totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat een kwalitatief voldoende uitvoering van de activiteiten in gevaar komt.

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten kan uitsluitend een beroep worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

Artikel 5 Procedurebepalingen
 • 1.

  De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 3 maanden voor de dag waarop de eenmalige activiteit of innovatieve activiteit plaatsvindt.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan voor de activiteit te worden geleverd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid, sub c van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Lopik 2016 dient bij de indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in deze deelverordening een begroting te worden aangeleverd.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten zoals genoemd in artikel 2 van deze deelverordening.

Artikel 7 Berekening van de subsidie
 • 1.

  Voor het bepalen van de hoogte van een subsidie wordt de aanvraag getoetst aan de eisen en criteria genoemd in deze deelverordening

 • 2.

  Op basis van de beoordeling van de aanvraag kan het college bepalen slechts een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregel.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond
 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten.

 • 2.

  Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het subsidieplafond niet is overschreden.

 • 3.

  De volgorde van binnenkomst van de aanvraag is bepalend.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 10 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten zoals vastgesteld bij besluit van 18 juni 2013.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 7 juli 2015,

De griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS