Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Regeling mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.1.6
 2. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Lopik 2015, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201501-09-2016nieuwe regeling

30-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

overwegende dat:

 • mantelzorg een onmisbare vorm van hulpverlening is voor de hulpbehoevende en voor de samenleving als geheel;

 • het daarom van belang is om de inzet van mantelzorgers te waarderen;

 

gelet op:

 • artikel 2.1.6. van de Wmo 2015 die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers;

 • artikel 20 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Lopik 2015 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015);

 • 2.

  Mantelzorger: iemand die langdurig (meer dan 8 uren per week en/of langer dan 3 maanden) en onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

 • 3.

  Mantelzorgwaardering: de regeling waarmee de gemeente jaarlijks zijn blijk van waardering toont aan mantelzorgers in de gemeente Lopik.

Artikel 2 Doelgroep

De regeling is bedoeld voor inwoners van de gemeente Lopik die:

 • 1.

  Mantelzorg verlenen aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

 • 2.

  Deze mantelzorg meer dan 8 uren per week en/of langer dan 3 maanden verlenen;

 • 3.

  Nog niet eerder in het kalenderjaar een mantelzorgcheque hebben ontvangen.

Artikel 3 Doel van mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college van B&W een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die in de gemeente woonachtig zijn. De waardering bestaat uit een waardecheque die de mantelzorger bij een selectie van ondernemers kan besteden.

 

Artikel 4. Plafond

In 2015 kunnen maximaal 935 mantelzorgcheques worden verstrekt.

 

Artikel 5 Aanvraag mantelzorgwaardering

 • 1.

  De mantelzorgwaardering wordt op verschillende wijzen aan de mantelzorger uitgereikt (hierna te noemen ‘verstrekker’):

  • a.

   Door medewerkers van Stichting Pulse uit Lopik;

  • b.

   Door toegangsmedewerkers van het Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik;

  • c.

   Door huisartsen in de gemeente Lopik;

  • d.

   Door medewerkers van Vitras.

 • 2.

   Nadat de verstrekker heeft vastgesteld dat de inwoner tot de doelgroep behoort die in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering, vult de mantelzorger ter plekke een registratieformulier in en kan de mantelzorgcheque direct worden verstrekt.

 • 3.

  Het registratieformulier bevat ten minste de volgende gegevens;

  • a.

   Naam, adres, e-mailadres en geboortedatum van de mantelzorger;

  • b.

   Kenmerken van de mantelzorg; intensiteit van de mantelzorg en welke relatie mantelzorger en zorgvrager tot elkaar hebben;

  • c.

   Verklaring dat mantelzorger nog niet eerder dat kalenderjaar een mantelzorgcheque heeft ontvangen;

  • d.

   Keuze om ca. twee maal per jaar een nieuwsbrief van Pulse rondom mantelzorgondersteuning te ontvangen;

  • e.

   Registratienummer van de verstrekte mantelzorgcheque.

 • 4.

  De mantelzorger kan de cheque direct verzilveren bij een van de ondernemers die voor deze regeling door Pulse zijn geselecteerd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  De mantelzorgwaardering kan worden geweigerd op het moment dat het plafond van maximaal te verstrekken aantal mantelzorgcheques dat kalenderjaar is bereikt;

 • 2.

  De mantelzorgwaardering kan worden geweigerd of ongeldig worden verklaard indien de mantelzorger dat kalenderjaar reeds een mantelzorgcheque is verstrekt;

 • 3.

  De mantelzorgwaardering kan worden geweigerd of ongeldig worden verklaard indien er een vermoeden bestaat van fraude.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2015;

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Lopik 2015’.

Lopik, 30 juni 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris, de burgemeester,

(H. Capel) (mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos)