Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten gemeente Lopik 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten gemeente Lopik 2015
CiteertitelRegeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 9 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.7
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2015, art. 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2015nieuwe regeling

17-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 26-10-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten gemeente Lopik 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

 

gelet op:

 

 • artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 die stelt dat bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.

 • artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2015 die stelt dat het college in overeenstemming met het beleidsplan op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. Hierbij bepaalt het college bij nadere regeling waaruit deze tegemoetkoming bestaat en onder welke voorwaarden deze kan worden verkregen.

 

besluit vast te stellen: de Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten gemeente Lopik 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Chronisch ziek of gehandicapt: een inwoner behoort tot de doelgroep chronisch ziek of gehandicapt indien er sprake is van:

  • Een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;

  • Een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid; 

  • Een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG);

  • Een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

  • Minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen;

  • Een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer;

  • Een van de 28 chronische ziekten die geselecteerd zijn in het Nationaal Kompas Volksgezondheid[1].

   

   

 • 2.

   Meerkosten: onder meerkosten worden verstaan:

  • Genees- en heelkundige hulp

  • Reiskosten

  • Voorgeschreven medicijnen

  • Hulpmiddelen (rollator, beeldtelefoon, sportvoorzieningen)

  • Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist

  • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

  • Energiekosten

  • Overschrijden eigen risico ZVW

  • Verhuiskosten

  • Inrichtingskosten i.v.m. cara

  • Woningaanpassingen

  • Extra uitgaven voor gezinshulp

  • Andere vormen van meerkosten op het gebied van zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen

   

  Er is alleen sprake van meerkosten als de kosten niet worden gedekt door andere regelingen, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Ook mogen deze niet op een andere wijze worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de werkgever of via belastingteruggave.

   

  Laag inkomen: een inkomen dat lager is dan 130 procent van de voor de aanvrager geldende bijstandsniveau 2014.

   

 • [1] Zie http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/selectie-van-chronische-ziekten/

Artikel 2 Doelgroep

De Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten is gericht op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen (tot 130 procent van de geldende bijstandsnorm) die ingeschreven staan in de gemeente Lopik die extra zorgkosten maken als gevolg van hun chronische ziekte en/of handicap.

Artikel 3 Doelstelling

De Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten is een financiële tegemoetkoming ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen (tot 130 procent van de geldende bijstandsnorm), zodat meerkosten geen belemmering opwerpen om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder.

 • De aanvrager staat in de gemeente Lopik ingeschreven.

 • De aanvraag is ingediend voor 1 december 2015.

 • Het inkomen van de aanvrager bedroeg in 2014 minder dan de in artikel 1 genoemde bijstandsnormen. Als bewijs van het inkomen is een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) over 2014 nodig. Deze kan aangevraagd worden via de BelastingTelefoon: 0800 0543.

 • De aanvrager heeft een chronische ziekte en/of handicap zoals bedoeld in artikel 1 en levert hier bewijs voor aan. Het bewijsstuk is afkomstig van een officiële instantie die de in artikel 1 beschreven voorzieningen verstrekt of diagnostiseert. Te denken valt aan een Wmo indicatie of een verklaring van de huisarts.

 • Wanneer de aanvraag gedaan wordt door de ouder/verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte en/of handicap, dient de aanvrager bewijs te overleggen dat er sprake is van een chronische ziekte en/of handicap van zijn/haar minderjarige kind (die eveneens in Lopik staat ingeschreven) plus het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind.

Artikel 5 Indienen en beoordelen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij het college, ter attentie van de afdeling Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik.

 • 2.

  Een aanvraag dient te worden ingediend voor 1 december 2015.

 • 3.

  Het Breed Sociaal Loket toetst elke aanvraag op de gestelde eisen.

 • 4.

  Op basis van het aantal toe te kennen aanvragen bepaalt de gemeente de per aanvraag te beschikken tegemoetkoming.

 • 5.

  Voor 31 december 2015 verstuurt het Breed Sociaal Loket de inwoner een toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag.

 • 6.

  Vervolgens vindt uitbetaling van de tegemoetkoming plaats.

Artikel 6 Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van het uit te keren bedrag wordt bepaald door het voor de gemeente totaal beschikbare budget in 2015 te delen door het aantal aanvragen die voor 1 december 2015 zijn ingediend en voldoen aan de in de regeling gestelde eisen. Er wordt een bovengrens gehanteerd voor de tegemoetkoming per inwoner van € 583,-.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de criteria zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 2.

  De tegemoetkoming kan worden geweigerd of ongeldig worden verklaard indien er een vermoeden bestaat van fraude.

Artikel 8 Toetsing van daadwerkelijke meerkosten

Het college van Burgemeester en Wethouder kan na toekenning de aanvrager verzoeken tot het aanleveren van informatie waaruit blijkt dat er sprake is van meerkosten. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven of onvoldoende bewijs aangeleverd kan worden, kan het college besluiten tot terugvordering van het verstrekte bedrag.

Artikel 9 Afwijkingen en Hardheidsclausule

Voor situaties waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is en of er sprake is van kennelijke hardheid kan het college in individuele gevallen ten gunste van aanvrager beslissen.

Artikel 10 Ingangsdatum en duur

Deze regeling treedt in de dag na vaststelling door het college van Burgemeester & Wethouders en heeft alleen betrekking op 2015.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling worden aangehaald als de Regeling Compensatie Zorgkosten Chronisch zieken en Gehandicapten 2015.

Lopik, 17 september 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris, de burgemeester,

(H. Capel) (mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos)