Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels IKB Lokale regeling individueel Keuzebudget en verkoop van bovenwettelijk verlof gemeente Lopik 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels IKB Lokale regeling individueel Keuzebudget en verkoop van bovenwettelijk verlof gemeente Lopik 2017
CiteertitelLokale regeling individueel Keuzebudget en verkoop van bovenwettelijk verlof gemeente Lopik 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Cafetariaregeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 125 Ambtenarenwet
 2. art. 33b lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. hoofdstuk 3 paragraaf 5 CAR-UWO
 4. hoofdstuk 3 paragraaf 6 CAR-UWO
 5. Wet op de loonbelasting 1964
 6. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 7. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2017nieuwe regeling

05-12-2016

Gemeenteblad 2017, 7654

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels IKB Lokale regeling individueel Keuzebudget en verkoop van bovenwettelijk verlof gemeente Lopik 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

 

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 33b, 1e lid aanhef en onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 • gelet op paragraaf 5 van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO: Individueel Keuzebudget,

 • gelet op paragraaf 6 van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO: Overige individuele keuzemogelijkheden,

 • gelet op de Wet op de loonbelasting 1964,

 • gelet op Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011,

 • gelet op Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965,

 • gelet op de verkregen schriftelijke instemming van het Georganiseerd Overleg op 5 december 2016;

  

B E S L U I T :

 

vast te stellen de

 Lokale regeling Individueel Keuzebudget en

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Bronnen: (lokale) arbeidsvoorwaarden die ingezet worden voor de opbouw van het IKB.

 • -

  Doelen: (lokale) arbeidsvoorwaarden waar de medewerker het IKB voor kan benutten.

 • -

  Individueel Keuzebudget (IKB): het individuele keuzebudget zoals vastgelegd in de CAR/UWO, hoofdstuk 3, paragraaf 5.

 • -

  Overige individuele keuzemogelijkheden: de verkoop van bovenwettelijk verlof, zoals vastgelegd in de CAR/UWO, hoofdstuk 3, paragraaf 6.

 • -

  Bovenwettelijk Verlof: het bovenwettelijk verlof dat lokaal is bepaald in de vorm van leeftijddagen en vanaf functieschaal 9.

 • -

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • -

  Werkgever:het college van burgemeester en wethouders van Lopik.

Artikel 2 Lokale bronnen

De gemeente Lopik voegt geen lokale bronnen toe aan de bronnen voor het IKB zoals die zijn vastgelegd in artikel 3:28 lid 6 van de CAR/UWO.

Artikel 3 Lokale doelen

Lid 1

De gemeente Lopik vult de in artikel 3:29 lid 1 van de CAR/UWO genoemde doelen voor het IKB aan met de volgende lokale bestedingsdoelen:

 • -

  de fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer;

 • -

  de opbouw van ABP Extra pensioen.

   

Lid 2

De doelen uit het IKB kunnen maandelijks worden ingezet. De medewerker maakt dit vóór de eerste van de maand van inzet kenbaar aan de werkgever via de module IKB in Youpp.

 

Lid 3

De doelen uit het IKB kunnen ook maandelijks worden stopgezet. De medewerker maakt dit vóór de eerste van de maand van stoppen kenbaar aan de werkgever via de module IKB in Youpp.

 

Lid 4

De in lid 1 genoemde doelen moeten voldoen aan de op het moment van inzet geldende wetten, voorschriften en regels.

Artikel 4 Gevolgen keuzes IKB

Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. De medewerker vindt deze informatie in artikel 3:33 van de CAR-UWO.

Artikel 5 Overige individuele keuzemogelijkheden: verkoop van bovenwettelijk verlof

Lid 1.

De medewerker kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 72 uren bovenwettelijk vakantieverlof te verkopen, met uitzondering van het met het IKB gekochte verlof. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld.

 

Lid 2.

De medewerker kan via de module CAO à la Carte in Youpp een verzoek indienen tot verkoop van bovenwettelijk vakantieverlof.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

De Cafetariaregeling zoals vastgesteld op 11 november 2008 en gewijzigd op 18 maart 2016 wordt per 1 januari 2017 ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Lokale regeling individueel Keuzebudget en verkoop van bovenwettelijk verlof gemeente Lopik 2017”.

Lopik, 5 december 2016

Burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris, de burgemeester,

(H. Capel) (mevr. Mr. R. Westerlaken-Loos)

Toelichting Lokale regeling Individueel Keuzebudget gemeente Lopik 2017

Artikel 1 Begripsbepaling

Als medewerker wordt aangemerkt de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO. Dit betekent dat de regeling niet van toepassing is op stagiaires, buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en politieke ambtsdragers.

 

Artikel 2 Lokale bronnen

De in de oude situatie bestaande bronnen zijn nu in de CAR-UWO opgenomen en hoeven hier niet te worden vermeld.

 

Artikel 3 Lokale doelen

De doelen uit de Cafetariaregeling gemeente Lopik van 2016 zijn hierin overgenomen.

 

Opbouw van extra pensioen is alleen mogelijk binnen de fiscale ruimte die er voor de individuele medewerker nog is binnen de pensioenregeling. Medewerker moet bij het maken van de keuze voor de opbouw van extra pensioen een bewijs overleggen dat er bij het ABP nog mogelijkheden zijn voor extra pensioenopbouw.

 

Fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer: De gemeente Lopik vergoedt minder voor reiskosten-woonwerk dan fiscaal is toegestaan. Via Youpp kan de medewerker een gedeelte van het IKB uitruilen tegen een netto vergoeding voor deze niet vergoede reiskosten. Het nettoloon wordt daardoor hoger. Het belastingtarief van de werknemer bepaalt de hoogte van het voordeel, dit varieert afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Omdat wij met een vaste maandelijkse vergoeding werken, kan ook dit IKB-doel maandelijks worden ingezet als de medewerker dit wil. Als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als de werknemer verhuist of op minder dagen gaat werken, wordt de mogelijkheid tot uitruil dienovereenkomstig aangepast. De medewerker heeft de verantwoordelijkheid dit tijdig te melden.

 

Artikel 4 Gevolgen keuzes

In artikel 3:33 van de CAR/UWO staan de bepalingen over de Wet- en regelgeving.

 

Artikel 5 Verkoop van bovenwettelijk verlof

Het is op grond van paragraaf 6 van de IKB-regeling mogelijk om bovenwettelijk verlof te verkopen met een maximum van 72 uur per kalenderjaar, dat met het salaris wordt uitbetaald. Het uitgangspunt is dat het geld dat met verkoop van verlof vrijkomt, niet wordt toegevoegd aan het IKB. Verlof dat via het IKB wordt gekocht, kan niet meer worden verkocht. De fiscus ziet dat als “op oneigenlijke wijze ontwijken van het aangewezen heffingsmoment”.

Voorts is het bepaalde in artikel 3:36 van de CAR-UWO artikel 5 van toepassing.

 

Bovenwettelijk verlof gemeente Lopik

De gemeente Lopik kent een lokale verlofregeling in de vorm van leeftijddagen en vanaf functieschaal 9.