Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverlening evenementen Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverlening evenementen Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen
CiteertitelSubsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2, lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2017nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 96791

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van jaarlijkse

terugkerende evenementen;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Jaarlijkse evenementen: Een in principe jaarlijkse terugkerende activiteit van beperkte duur, die tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.

Artikel 2 Doelgroep

Op de subsidie stimulering jaarlijkse evenementen kan een beroep worden gedaan door:

 • a.

  Muziekvereniging Crescendo en muziekvereniging Onderling Genoegen voor het verzorgen van publieke optredens tijdens de jaarlijkse evenementen in de gemeente Lopik;

 • b.

  Overige organisatoren van jaarlijkse evenementen uit de gemeente Lopik die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

 • c.

  Per evenement kan slechts door één organisator een beroep gedaan worden op subsidie. Indien er toch meerdere organisatoren van één evenement een beroep doen op subsidie, dan worden de aanvragen behandeld als zijnde één aanvraag.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling een bijdrage te leveren aan derealisatie van jaarlijkse evenementen zoals die worden georganiseerd in verband met bijvoorbeeld 5mei viering, Koningsdag, Sinterklaasintocht, Avondvierdaagse of andere door het college daarmeegelijk te stellen gebeurtenissen met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemenesubsidieverordening Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASVGemeente Lopik 2018.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening 2018

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  Het jaarlijkse evenement geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd

 • g.

  Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

 • h.

  Het een EHBO vereniging betreft

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald:

 • 1.

  Voor muziekverenigingen Crescendo en Onderling genoegen door het deelsubsidieplafond muziekverenigingen te delen volgens de in artikel 7 lid 2 a genoemde verhouding

 • 2.

  Voor overige organisatoren, deels door een bedrag wat voor iedere aanvrager binnen deze subsidieregeling gelijk is en deels door het aantal inwoners van de kern waarin de organisatie gevestigd is via de verdeelsleutel in artikel 7 lid 2.c.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget stimulering jaarlijkse evenementen, waarbij tevens een onderscheid gemaakt in deelsubsidieplafonds voor:

  • a.

   Muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen

  • b.

   Overige jaarlijkse activiteiten

 • 2.

  De subsidieverdeling per deelsubsidieplafond wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Het bedrag van het deelsubsidieplafond muziekverenigingen te delen over de muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen op basis van de verhouding 4,6 : 3,5.

  • b.

   Van het bedrag van het deelsubsidieplafond overige jaarlijkse activiteiten wordt 75% gelijk verdeeld over het aantal toegekende aanvragen. De overige 25% wordt verdeeld door het bedrag te delen door het totaal aantal inwoners van de kern waarin de organisatie gevestigd is. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een aanvraag doen wordt het aantal inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de betreffende kern.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER