Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 32l Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. artikel 2:14 Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht
 6. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-201729-11-2017nieuwe regeling

09-11-2015

Gemeenteblad 2017, 208518

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

 

gelet op;

 • -

  artikel 32ja en 32l Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikel 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, en

 • -

  de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015.

Artikel 1. Reikwijdte

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoel in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze is voorgeschreven.

Artikel 2. Wijze van bekendmaking

 • 1.

  Er wordt een publicatieblad, bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen, ingesteld met de naam ‘Publicatieblad Veiligheidsregio Utrecht’.

 • 2.

  De elektronische bekendmaking en verzending van de besluiten en berichten, bedoeld in artikel 1, geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Indien verzending op de in het tweede lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

Artikel 3. Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening elektronische bekendmaking en kennisgevingVRU 2015’.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 9 november 2015,

mr. J.H.C. van Zanen dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris