Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018
CiteertitelVerordening Blijverslening gemeente Lopik 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018nieuwe regeling

01-05-2018

Gemeenteblad 2018, 101747

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

de Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018 vast te stellen

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner of huurder, die een aanvraag voor een blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM– vergunningnummer 12013647;

 • g.

  Verhuurdersverklaring: een door de verhuurder en huurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder toestemming verleent voor het treffen van de maatregelen aan de woning.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Lopik heeft een gemeenterekening blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening

   • ·

    Voor een blijverslening die consumptief wordt verstrekt.

   • ·

    Voor een blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

  • b.

   Doelgroep blijverslening die consumptief wordt verstrekt:

   • ·

    Eigenaren-bewoners en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is op het moment van indienen van de aanvraag jonger dan 76 jaar.

   • ·

    Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is minimaal 55 jaar en jonger dan 76 jaar.

   • ·

    Huurders en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

   • ·

    Huurders die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

  • c.

   Doelgroep blijverslening die hypothecair wordt verstrekt:

   • ·

    Eigenaren-bewoners en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is op het moment van indienen van de aanvraag jonger dan 76 jaar.

   • ·

    Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is minimaal 55 jaar en jonger dan 76 jaar.

 • 3.

  De aanvraag betreft maatregelen aan/in een bestaande, voor permanente bewoning bestemde, woning in de gemeente Lopik.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Het college besluit aanvrager een blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   Inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving

  • b.

   Een toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

 • 2.

  Tot de maatregelen worden in elk geval gerekend de op de bijlage bij deze verordening behorende maatregelen.

 • 3.

  Het college is bevoegd de in het tweede lid vermelde lijst van maatregelen uit te breiden en/of inkorten.

 • 4.

  Het college is bevoegd om de beleidsdoelen in het eerste lid uit te breiden.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Lopik stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van blijversleningen.

 • 2.

  Een blijverslening wordt alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 35.000,-.

 • 4.

  Het college bepaalt of er bij de blijverslening die hypothecair wordt verstrekt een deel aflossingsvrij is toegestaan, met een maximum van 50% van de hoofdsom van de lening.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit blijverslening in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • c.

   De blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • d.

   De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

  • e.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

  • f.

   De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

 • 2.

  het college is bevoegd de budgetten blijverslening en verzilverlening op de gemeenterekening bij de SVn onderling uit te wisselen danwel te verschuiven.

Artikel 8 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen blijverslening.

Artikel 9 Voorwaarden SVn

Op een blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 10 Aanvullende voorwaarde voor huurders

Om in aanmerking te komen voor een blijverslening dient de huurder een verhuurdersverklaring te overleggen.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

 

De looptijd bedraagt 10 jaar.

 

-Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

-Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing

 

 

 

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Automatische incasso is verplicht.

 

-Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

 

 

 

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

 

 

 

-Vast bedrag voor afsluitkosten.

-Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

 

 

Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

 

 

-Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1.

  De blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2018

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 mei 2018.

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

De voorzitter

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1 Maatregelenlijst Langer zelfstandig wonen gemeente Lopik 

Behorende bij Verordening Blijverslening gemeente Lopik 2018

 

 

 Toegang woning

Toegangspad ophogen / herstraten

Drempelhulp buiten

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen.

Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk

 

 Verlichting buiten

 Buitenlamp met bewegingsmelder/lichtsensor

 Verlicht huisnummer

 

 Voordeur

Digitaal spiekoog in de deur  

Deurintercom met video in de woonkamer

Sleutelkluis aan buitenzijde

Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot)

Draaideurautomaat

Postopvanger

Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal

 

Binnendeuren

Drempelhulp deur

Drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen

Teruggebogen deurkruk

 

Houvast

Wandbeugel (deur, gang, toilet, douche, bad of op andere plek)

 

Trap (houvast en stroef)

Tweede trapleuning aanbrengen

Trap(spil)beugel

Trap bekleden met vloerbedekking (géén vervanging)

Infreezen antislip randen in traptreden

Stoeltraplift plaatsen

Bovenramen / klepramen openen

Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

Automatische raamopener voor hoog uitzetraam

 

Verlichting en stopcontacten

Verlichting aanbrengen of stopcontact plaatsen

Hotelschakelaar

Automatische nachtverlichting (met sensor)

 

Keuken

Gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat incl. aansluiting

Eénhendelmengkraan op het aanrecht

Onderkastjes aanrecht voorzien van laden

 

Badkamer

Anti-slip vloertegels aanbrengen

Anti-slipbehandeling van de bestaande vloertegels

 In hoogte verstelbare douchekop op glijstang  

Thermostatische douchemengkraan

Bad vervangen door douche incl. leiding- en tegelwerk

Douchebak verwijderen en de douchevloer op afschot maken

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

Realiseren van toilet op verdieping, inclusief leidingwerk

Eénhendelmengkraan op de wastafel

 

Toilet

Verhoogde toiletpot

Opklapbare toiletbeugel naast het toilet

Toiletbeugelset op het toilet

 

Melders

Rookmelder op lichtnet

Rookmelder op batterijen

Koolstofmonoxidemelder

 

Personenalarmering 

Eénmalige aansluitkosten 

 

Inbraakbeveiliging 

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (gehele woning) max. 50% van de kosten

 

Telefoon 

Seniorentelefoon

 

Verwarming en verkoeling 

Programmeerbare thermostaat

 

Garagedeur 

Elektrisch bedienbare garagedeur

 

Zonwering / gordijnen

Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen   

 

Verhoger  

Verhoger onder koelkast, (af)wasmachine en/of droger