Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de werkwijze van de werkgeverscommissie Reglement betreffende de werkwijze van de Werkgeverscommissie Griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de werkwijze van de werkgeverscommissie Reglement betreffende de werkwijze van de Werkgeverscommissie Griffie
CiteertitelReglement betreffende de werkwijze van de Werkgeverscommissie Griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Reglement betreffende de werkwijze Werkgeverscommissie Griffie zoals vastgesteld bij besluit van 1 februari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2018nieuwe regeling

02-05-2018

Gemeenteblad 2018, 101751

Nr.: 19

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de werkwijze van de Werkgeverscommissie Griffie

De raad van de gemeente Lopik, 

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 11 april 2018;

 

besluit:

 

dit Reglement betreffende de werkwijze van de Werkgeverscommissie Griffie vast te stellen:

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De Werkgeverscommissie Griffie (hierna te noemen: de werkgeverscommissie) oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie. Een van de leden vervult het voorzitterschap van de commissie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in elk geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie kan worden ondersteund door een personeelsadviseur van de gemeente.

Artikel 5 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur, in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken, en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 7 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 3 mei 2018 onder gelijktijdige intrekking van het ‘Reglement betreffende de werkwijze Werkgeverscommissie Griffie’ zoals vastgesteld bij besluit van 1 februari 2011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lopik op 2 mei 2018, in zijn voortgezette vergadering van 1 mei 2018

de griffier,

de voorzitter,

               

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

dr. l.j. de graaf