Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijzen van een leerplichtambtenaar Aanstellings- een aanwijzingsbesluit (onbezoldigd) leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijzen van een leerplichtambtenaar Aanstellings- een aanwijzingsbesluit (onbezoldigd) leerplichtambtenaar
CiteertitelAanstellings- een aanwijzingsbesluit (onbezoldigd) leerplichtambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt op de vroegst mogelijke datum inwerking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-201802-11-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-233148

0331528582

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijzen van een leerplichtambtenaar Aanstellings- een aanwijzingsbesluit (onbezoldigd) leerplichtambtenaar

Burgemeester en wethouders van Lopik;

gelezen het advies d.d. 26 september 2018 met als kenmerk (0331528583/033111155);

gelet op artikel 160 lid 1 onder d van de Gemeentewet, titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969;

b e s l u i t e n :
 • I.

  Mevrouw T. Pool, gedetacheerd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Lopik om de werkzaamheden van leerplichtambtenaar, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969, uit te voeren voor zover en zolang de detachering bij de gemeente Lopik duurt.

 • II.

  Mevrouw T. Pool aan te wijzen als leerplichtambtenaar van de gemeente Lopik, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969, voor zover en zolang de detachering bij de gemeente Lopik duurt.

 • III.

  Dit besluit op 3 oktober 2018 in werking te laten treden en op de wijze als genoemd in artikel 3:41 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken.

Lopik, 2 oktober 2018

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris,

(H. Capel)

de burgemeester,

(dr. L.J. de Graaf)