Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijziging en benoeming Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Lopik 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijziging en benoeming Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Lopik 2018
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Lopik 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-31473

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent aanwijziging en benoeming Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Lopik 2018

Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 24 december 2018 in het Gemeentenieuws van de gemeente Lopik geplaatst.

 

Aanwijzings- en benoemingsbesluit  informatiebeheer 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

 • I.

  als gemeentearchivaris te benoemen de archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard;

   

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van de gemeente Lopik Raadhuisplein 1, Lopik en de archiefbewaarplaats van het Regionaal historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, De Blekerijlaan 14, Woerden;

   

 • III
  • a.

   een Strategisch Informatie Overleg in te stellen waarin zitting hebben:

   de gemeentearchivaris, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, de medewerker informatiebeheer/i-adviseur ende informatiebeveiligingsfunctionaris (CISO), en

  • b

   een onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen in het Strategisch informatieoverleg (te benoemen voor die gevallen waarbij dit verplicht is gesteld).

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Lopik 2018.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik d.d. 18 december 2018.

H. Capel, secretaris

Dr. L.J. de Graaf, burgemeester

Toelichting

 

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Burgemeester en wethouders zijn eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

 

Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

 

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).