Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidie bewegen en sporten 55-plussers Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidie bewegen en sporten 55-plussers Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019
CiteertitelSubsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lopik/CVDR453293/CVDR453293_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201931-12-2019nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-37783

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidie bewegen en sporten 55-plussers Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bewegen en sporten van 55-plussers;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018;

 

gelet op het door de SGP-fractie ingediend amendement;

 

besluit:

 

de volgende regeling vast te stellen:

 

Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  55-plussers: inwoners van de gemeente Lopik van 55 jaar en ouder. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 55 jaar is 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Sport: een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met spel- en/of wedstrijdelementen waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden.

 • 5.

  Rechtspersoon: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2:3 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 2 Doelgroepen

 • 1.

  Deze subsidieregeling is bedoeld ter bevordering van het bewegen en sporten van de volgende doelgroepen:

  • a.

   55-plussers

 • 2.

  Op de subsidie voor bewegen en sporten van 55-plussers kan uitsluitend een beroep worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die beweeg- en sportactiviteiten voor de onder artikel 2, lid 4 van deze deelverordening genoemde doelgroep(en) willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van de subsidieverstrekking op basis van deze regeling is om de vitaliteit van 55-plussers te bevorderen. Daartoe stimuleert de regeling organisaties om een aanbod te ontwikkelen van beweeg- en sportactiviteiten voor 55-plussers. Ook kan een subsidie worden gegeven als impuls bij de opstart van beweeg- en sportactiviteiten voor 55-plussers. Het gaat om activiteiten met een lokaal karakter binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2018, te stimuleren. De volgende criteria zijn van toepassing bij beoordeling van de aanvraag:

 • 1.

  De activiteiten zijn gericht op bewegen of sporten.

 • 2.

  De activiteiten zijn gericht op 55-plussers.

 • 3.

  De activiteiten zijn gericht op inwoners van Lopik.

 • 4.

  De activiteiten vinden structureel plaats in gemeente Lopik

 • 5.

  Bij inzet van professionele begeleiding is sprake van een marktconform tarief. De totale uitgaven staan in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers en de frequentie van de activiteiten.

 • 6.

  De activiteiten zijn nieuw in Lopik.

 • 7.

  De activiteiten bereiken tenminste 10 deelnemers.

 • 8.

  De activiteiten worden tenminste maandelijks georganiseerd.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  Het subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  De organisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft.

 • c.

  De subsidieaanvrager geen rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid.

 • d.

  De activiteiten niet bijdragen aan de doelstelling van de regeling als vermeld in artikel 3 van deze regeling.

 • e.

  Meer dan 25 procent van de deelnemers aan de activiteiten geen 55 plusser is.

 • f.

  Meer dan 25 procent van de deelnemers aan de activiteiten niet woonachtig is in gemeente Lopik

 • g.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik.

 • h.

  Bij inzet van professionele begeleiding onvoldoende sprake is van een marktconform tarief, dan wel de totale kosten staan niet in redelijke verhouding staat tot het verwachte aantal deelnemers en de frequentie van de activiteiten.

 • i.

  De activiteiten ten opzichte van andere aanvragen, minder goed voldoen aan de criteria als opgenomen in artikel 3, lid 6 t/m 8.

 • j.

  De subsidie wordt ingezet voor de kosten van de aanschaf, vervanging of het onderhoud van materiaal, ten behoeve van reeds bestaande beweeg- of sportactiviteiten.

 • k.

  De organisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van deelnemers. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • l.

  De activiteiten al op een andere manier door de gemeente Lopik worden gesubsidieerd.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene Subsidie Verordening 2018 (ASV 2018) dienen aanvragen voor 1 mei 2019 ingediend te zijn. Aanvragen die na deze termijn worden ingediend, worden in volgorde van ontvangst beoordeeld.

 • 2.

  In afwijking van artikel 8, lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening 2018 (ASV 2018) beslist het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

 • 4.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een inschatting te worden geleverd van het te verwachten aantal deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.

 • 5.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient de frequentie van de activiteiten in een subsidiejaar vermeld te staan.

 • 6.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.

 • 7.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient vermeld te staan hoeveel subsidie aanvrager wenst te ontvangen.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Voor het bepalen van de hoogte van een subsidie wordt de aanvraag getoetst aan de eisen en criteria genoemd in deze subsidieregeling.

 • 2.

  Op basis van de beoordeling van de aanvraag kan het college bepalen slechts een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in artikel 3, lid 1 t/m 8.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  De aanvragen beoordeeld op basis van de criteria als opgenomen in artikel 3, lid 1 t/m 8.

 • 2.

  Het subsidieplafond is € 23.000.

 • 3.

  Wanneer de volgens lid 1 beoordeelde aanvragen in totaliteit het bedrag van € 23.000 overschrijden, zal de verdeling evenredig plaatsvinden waarbij elke aanvrager een gelijk percentage van het aangevraagde bedrag zal ontvangen.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiëring verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 29 januari 2019

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DR L.J. DE GRAAF