Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de Programmaraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Programmaraad
CiteertitelVerordening op de Programmaraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening op de programmaraad, programmaraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mediawet, art. 82k

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-200401-01-2014Niewe regeling

06-04-2004

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Programmaraad

De raad van de gemeente Lopik; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 februari 2004;

gelet op het bepaalde in de Mediawet en in het bijzonder artikel 82k van die wet;

gelet op de instemming van de raden van de deelnemende gemeenten;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende verordening, regelende de instelling, taken en samen-stelling van de programmaraad voor de gemeenten Bergambacht, Lopik, Montfoort en Schoonhoven. 

Artikel 1  

<vet>Artikel 1</vet>In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Programmaraad: de programmaraad voor de kabel als bedoeld in artikel 82k van de Mediawet.

 • 2.

  Taakgebied: het gebied waarvoor de programmaraad ingevolge artikel 2 func-tioneert.

 • 3.

  Voorbereidingsgroep: de personen die betrokken zijn bij het opzetten van de programmaraad, bestaande uit de ambtenaren van de deelnemende gemeen-ten.

 • 4.

  Deelnemende gemeente: de gemeente die ligt binnen het gebied waar de programmaraad functioneert.

<vet>Artikel 2</vet>Ingesteld wordt de programmaraad Bergambacht, Lopik, Montfoort en Schoonho-ven. De programmaraad functioneert voor het gebied van de gemeenten Bergam-bacht, Lopik, Montfoort en Schoonhoven.

<vet>Artikel 3</vet>De programmaraad brengt de beheerders van omroepnetwerken in zijn taakgebied advies uit over de door deze minimaal uit te zenden programma`s, met inachtne-ming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

<vet>Artikel 4</vet>De gemeenteraden van deelnemende gemeenten benoemen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 7, de leden van de programmaraad tot een getal van maximaal 8.<vet>Artikel 5</vet>Als representanten van de voornaamste maatschappelijke stromingen in het taak-gebied van de programmaraad worden aangewezen &#xE9;&#xE9;n of twee leden uit onder andere de navolgende maatschappelijke sectoren:

 • 1.

  onderwijs, opvoeding en wetenschap;

 • 2.

  maatschappelijke- en gezondheidszorg;

 • 3.

  sport, ontspanning en cultuur;

 • 4.

  godsdienst en levensbeschouwing;

 • 5.

  natuur en milieu;

 • 6.

  etnische minderheden.

<vet>Artikel 6</vet>De leden van de programmaraad zijn woonachtig in de navolgende gemeenten:

 • 1.

  Bergambacht 2 leden

 • 2.

  Lopik 2 leden

 • 3.

  Montfoort 2 leden

 • 4.

  Schoonhoven 2 leden

<vet>Artikel 7</vet>

 • 1.

  Het lidmaatschap van de programmaraad is niet te verenigen met betrokken-heid bij de voorbereiding, aanbieding uitzending of doorgifte van programma&#x2019;s middels dienstverlening, dienstverband, bestuur, toezicht of anderszins.

 • 2.

  Tot lid van de programmaraad kan uitsluitend worden benoemd een persoon die de leeftijd 16 jaar heeft bereikt.

 • 3.

  Met het lidmaatschap van de programmaraad zijn onverenigbaar: 1. een lidmaatschap van een gemeenteraad in het taakgebied; 2. de functie van burgemeester of wethouder in het taakgebied; 3. een binding met de aanbieder van het omroepnetwerk anders dan als aangeslotene;

 • 4.

  een bestuurslidmaatschap of een betrekking, al dan niet tegen betaling,bij een instelling die in aanmerking komt voor zendtijd voor binnen-landse omroep dan wel bij een commerci&#xEB;le omroepinstelling.

<vet>Artikel 8</vet>

 • 1.

  Gegadigden voor een vacature in de programmaraad worden middels een publicatie in een in het taakgebied verschijnend dagblad, dan wel huis-aan-huisblad opgeroepen voor schriftelijke aanmelding.

 • 2.

  De voorbereidingsgroep stelt uit de ontvangen aanmeldingen een aanbeveling van twee kandidaten per te vervullen vacature op, en legt de aanbeveling ter besluitvorming voor aan de deelnemende gemeenteraden.

<vet>Artikel 9</vet>

 • 1.

  De leden van de programmaraad treden af; 1. bij vrijwillig ontslag; 2. bij onvrijwillig ontslag, verleend door de gemeenteraad wegens ernstig disfunctioneren, al dan niet op voordracht van de programmaraad;3. bij wijziging van de persoonlijke omstandigheden, waardoor niet meer voldaan wordt aan de vereisten voor de samenstelling, respectievelijk het lidmaatschap, genoemd in de artikelen 5 tot en met 7;4. na het verstrijken van de zittingsperiode volgens het rooster van aftreden.

 • 2.

  De programmaraad stelt een rooster van aftreden vast dat erin voorziet dat: 1. tenminste de helft van het aantal leden na een zittingsperiode van maximaal vier jaar aftreedt; 2. de continu&#xEF;teit zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 3. Een persoon kan in totaal niet meer dan acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de programmaraad.

<vet>Artikel 10</vet>

 • 1.

  De voorzitter wordt door de programmaraad uit zijn midden voor een periode van vier jaar benoemd en is nadien &#xE9;&#xE9;nmalig herbenoembaar.

 • 2.

  Hij treedt tussentijds af bij vrijwillig of onvrijwillig door de programmaraad ver-leend ontslag, alsmede ingeval van verlies van het lidmaatschap van de pro-grammaraad.

 • 3.

  De programmaraad kent een toegevoegd secretaris.

 • 4.

  De secretaris is een ambtenaar uit een van de deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Het secretariaat rouleert per kalenderjaar tussen de deelnemende gemeenten overeenkomstig een door de voorbereidingsgroep vastgesteld rooster.

 • 6.

  De stukken die van de programmaraad uitgaan worden door de voorzitter en door de secretaris ondertekend.

<vet>Artikel 11</vet>

 • 1.

  De programmaraad vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dik-wijls als de voorzitter of ten minste drie leden zulks nodig oordelen.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden ten minste tien dagen voor de vergadering schrif-telijk op behalve ingeval van spoed.

 • 3.

  Een besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen en is alleen geldig indien ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

<vet>Artikel 12</vet>De programmaraad stelt een interne regeling betreffende de werkwijze vast, waarin tenminste worden opgenomen.

 • a.

  richtlijnen voor de opstelling van voordrachten als bedoeld in artikel 8, tweede lid:

 • b.

  richtlijnen voor de vaststelling van de adviezen over de programma`s;

 • c.

  de wijze waarop belanghebbenden, waaronder beheerders van omroepnet-werken, worden betrokken bij de voorbereiding van adviezen;

 • d.

  het opstellen van richtlijnen ter uitvoering van de bepalingen zoals opgenomen in het Modelreglement Programmaraden d.d. 20 november 2001 van het Commissariaat voor de Media.

<vet>Artikel 13</vet>De programmaraad brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit over zijn werkzaamheden.

<vet>Artikel 14</vet>De leden van de programmaraad ontvangen voor deelname aan vergadering van de raad een presentiegeld overeenkomstig het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden alsmede een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

 • 1.

  <vet>Artikel 15</vet>

 • 2.

  Na inwerkingtreding geeft de voorbereidingsgroep zo spoedig mogelijk uitvoe-ring aan artikel 8.

 • 3.

  Na benoemen van de leden voor de programmaraad geeft deze zo spoedig mogelijk uitvoering aan artikel 12.

<vet>Artikel 16</vet>Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op de Programma-raad.

<vet>Artikel 17</vet>Op deze verordening is de Tijdelijke Referendumwet van toepassing.

<vet>Artikel 18</vet>Deze verordening treedt 6 weken na publicatie in werking voorzover geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheden zoals omschreven in de Tijdelijke Referen-dumwet.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 6 april 2004.de griffier, de voorzitter,

 

MW. MR. G.M.G. DOLDERS DRS. M.A.A. SCHAKEL