Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Archiefverordening Lopik 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening Lopik 2008
CiteertitelArchiefverordening Lopik 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchiefverordening Lopik, archief, archiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Archiefverordening gemeente Lopik 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1
 2. Archiefwet 1995, art. 31
 3. Archiefwet 1995, art. 32, lid 1
 4. Archiefwet 1995, art. 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201513-02-2015intrekking

03-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 12-02-2015

Onbekend.
18-11-200813-02-2015Nieuwe regeling

18-11-2008

Zenderstreeknieuws

Onbekend
18-11-2008Nieuwe regeling

18-11-2008

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Lopik 2008

De raad van de gemeente Lopik; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2008;

 

overwegende,dat met de aansluiting van de gemeente Lopik bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, de archiefverordening dient te worden aangepast;

 

gelet op artikel 30, lid 1, 31 en 32 , lid 1 en 2 van de archiefwet 1995;

 

b e s l u i t :

- - - - - - - -

de navolgende Archiefverordening Lopik 2008 vast te stellen. 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet de Archiefwet 1995;

 • b.

  archiefbescheiden de in artikel 1, sub c, van de wet bedoelde bescheiden;

 • c.

  gemeentelijke organen de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de ge-meente;

 • d.

  Regionaal Historisch Centrum het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden;

 • e.

  de archiefbewaarplaats de door de gemeenteraad overeenkomstig arti-kel 31 van de wet aangewezen archiefbewaar-plaats;

 • f.

  de streekarchivaris de streekarchivaris, hoofd van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard;

 • g.

  de beheerder degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de nog niet formeel naar de archiefbewaarplaats overgebrachte bescheiden van de gemeentelijke organen;

 • h.

  informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, appara-tuur en programmatuur, waarmee archiefbe-scheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

 

HOOFDSTUKII De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaatsen zijn de archiefbewaar-plaatsen, die zich bevindt in de kelder van het Gemeentehuis van Lopik aan het Raadhuisplein 1 te Lopik en de archiefbewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in het Stadhuis van Woerden, De Bleek 2 te Woerden.

 

HOOFDSTUK III De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelma-tige archiefruimten.

 

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder

 

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende des-kundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de ge-meentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

 

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat ten aanzien van de vervaardi-ging van bescheiden, bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebben-de, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat zij voor de-zen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen, het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 

Artikel 7

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebe-groting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten, die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

 

Artikel 8

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overge-bracht, voorschriften vast.

 

HOOFDSTUK IV Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 9

Onder de bevelen van burgemeester en wethouders is de streekarchivaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en do-cumentaire verzamelingen.

 

Artikel 10

De streekarchivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden op te nemen, afkomstig van particuliere instellingen of personen, indien dit voor de ken-nis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

 

Artikel 11

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbe-waarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de streekarchivaris desge-vraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire ver-zamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 

Artikel 12

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewer-kingen van of uit archiefbescheiden, die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de streekarchivaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens de in de legesverordening voor het regionaal historisch centrum vermelde tarieven en voorwaarden.

 

HOOFDSTUK V Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 13

De streekarchivaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

 

Artikel 14

De streekarchivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, lid 2, van de wet opgedragen toezicht zich, onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid, te doen vervangen door aan hem ondergeschikte medewerkers, die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

 

Artikel 15

De beheerder verstrekt aan de streek archivaris of aan degene, die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te ver-schaffen in de ordening en toegankelijkheid van de documenten alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin documenten zijn opgenomen.

 

Artikel 16

De archivaris en degenen, die hem in de uitvoering van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveili-ging van geheimen, toegang tot de documenten die nog niet naar de archiefbewaar-plaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

 

Artikel 17

De streekarchivaris doet van zijn bevinden bij de uitoefening van het toezicht mede-deling aan de beheerder alsmede, indien hij daartoe aanleiding vindt, aan burge-meester en wethouders. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

 

Artikel 18

Het hoofd van de beheerseenheid doet aan de streekarchivaris tijdig mededeling van het voornemen tot:

 • a.

  bouw, verbouw, inrichting of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • b.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • c.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • d.

  voorbereiding, invoering en wijziging van een ordeningssysteem.

 

Artikel 19

De gemeentesecretaris doet aan de streekarchivaris tijdig mededeling van het voor-nemen tot opheffing, samenvoeging of splitsing van een organisatieonderdeel of overdracht van één of meer taken aan een ander organisatieonderdeel, overheidsor-gaan of rechtspersoon, voor zover dit consequenties heeft ten aanzien van het ar-chief.

 

Artikel 20

De streekarchivaris doet eenmaal per twee jaar aan burgemeester en wethouders verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

 

HOOFDSTUK VI Slotbepalingen

Artikel 21

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de be-kendmaking.

 • 2.

  Op datzelfde tijdstip vervalt de Archiefverordening Lopik 2004.

 

Artikel 22

Deze verordening kan worden aangehaald als: Archiefverordening Lopik 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 18 november 2008.

 

 

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS