Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Instructie voor de griffier van de gemeente Lopik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Lopik
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Lopik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinstructie voor de griffier van de gemeente Lopik, griffier, instructie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 107a
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2003Nieuwe regeling

18-03-2003

Zenderstreeknieuws

Raadsbesluit 18 maart 2003, nr. 12b
07-03-2003Nieuwe regeling

18-03-2003

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Lopik

De raad van de gemeente Lopik;

 

Gelet op artikel 107 a, tweede lid van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende

 

Instructie voor de griffier van de gemeente Lopik 

Artikel 1  

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

 

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissie bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

 

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier kan tevens de voorzitters van de raadscommissies ter zijde staan bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies

 

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslagleggingen van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

 

Artikel 5 Ondersteuning presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

 

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155 a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

 

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er zorg voor, zo nodig in samenwerking met de secretaris, dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

 

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 

Artikel 9 Verhindering en vervanging

Indien de griffier (meer dan vijf werkdagen) verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op 7 maart 2003.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Lopik op 18 maart 2003.

de griffier, de voorzitter,

 

mw. mr. G.M.G. Dolders drs. M.A.A. Schakel