Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening onderzoeken doelmatigheid, doelmatigheid, onderzoeken doelmatigheid, onderzoeken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

27-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 09-11-2015

Onbekend.
01-01-200801-01-2016Nieuwe regeling

18-12-2007

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2007;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008”  

Artikel 1  

<vet>Artikel 1. Definities</vet>In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  <onderstreept>doelmatigheid</onderstreept>: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  <onderstreept>doeltreffendheid:</onderstreept> de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten ook daadwerkelijk worden behaald.

<vet>Artikel 2. Onderzoeksfrequentie</vet>Het college voert gedurende &#xE9;&#xE9;n collegeperiode twee onderzoeken uit op het gebied van de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente en de doeltreffendheid van &#xE9;&#xE9;n programma en/of paragraaf of delen daarvan.

<vet>Artikel 3. Onderzoeksplan</vet>

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar voorafgaande aan het onderzoek een onderzoeksplan naar de raad.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

<vet>Artikel 4. Voortgang onderzoeken</vet>Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

<vet>Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking</vet>De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage die tenminste een analyse bevat van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

<vet>Artikel 6. Inwerkingtreding</vet>Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2008 onder gelijktijdige intrekking van de &#x201C;Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2007&#x201D;.

<vet>Artikel 7. Citeertitel</vet>Deze verordening kan worden aangehaald als: &#x201C;Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lopik 2008&#x201D;.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 18 december 2007.

De griffier, De plv. voorzitter,

 

(mw. mr. G.M.G. Dolders) (C.W. Overbeek)