Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening commissie Groene Driehoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie Groene Driehoek
CiteertitelVerordening commissie Groene Driehoek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcommissie groene driehoek, groene driehoek, groene, driehoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2008Nieuwe regeling

26-02-2008

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie Groene Driehoek

De raden van de gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluiten de navolgende verordening vast te stellen;

Verordening commissie Groene Driehoek.

 

Artikel 1

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de commissie Groene Driehoek

 • b.

  lid: lid van de commissie Groene Driehoek

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de commissie Groene Driehoek

 • d.

  commissiegriffier: secretaris van de commissie Groene Driehoek of diens vervanger

 • e.

  portefeuillehouder: het collegelid tot wiens portefeuille het betreffend onderwerp behoort

 • f.

  vergadering: vergadering van de commissie Groene Driehoek

Hoofdstuk 2: Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2: Instelling commissie Groene Driehoek

De raden van de gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater stellen een openbare commissie Groene Driehoek in.

Artikel 3: Taak

De commissie heeft de volgende taak:Het doen van kaderstellende initiatiefvoorstellen en/of het uitbrengen van advies aan de raden van de gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater over zaken op het terrein van afvalverwerking, industrieterreinen, ontwikkeling buitengebied, recreatie & toerisme en verkeer & vervoer, voor zover dit onderwerp gevolgen heeft of kan hebben voor twee of meer gemeenten binnen de Groene Driehoek.

Artikel 4: Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangend leden per raad.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door de drie afzonderlijke raden.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangende leden zijn tevens raadslid in de gemeente Lopik, Montfoort of Oudewater.

Artikel 5: Voorzitter

 • 1.

  De commissie wijst de voorzitter uit zijn midden aan. De commissie wijst tevens een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter is tevens lid van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:- het leiden van de vergadering;- het handhaven van de orde;- het doen naleven van deze verordening;- hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6: Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van de commissie indien zij geen lid meer zijn van de raad van de gemeente Lopik, Montfoort of Oudewater.

 • 3.

  Elke afzonderlijke raad kan de door hem benoemde leden ontslaan.

 • 4.

  Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad die hen heeft benoemd. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 5.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat beslist de raad die de betreffende persoon heeft benoemd zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 7: Commissiegriffier

 • 1.

  De commissie wijst ter ondersteuning van de commissie een commissiegriffier aan en wijst tevens diens plaatsvervanger aan.

 • 2.

  De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.

Hoofdstuk 3: Aanwezigheid portefeuillehouders

Artikel 8: Portefeuillehouders

De voorzitter nodigt de betreffende portefeuillehouder standaard uit in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen, tenzij de commissie anders beslist.

Hoofdstuk 4: Vergaderingen

Artikel 9: Vergaderfrequentie

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie vinden 1 x per maand op woensdagavond plaats. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 23.00 uur.

 • 2.

  De commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste drie leden schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 3.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de commissiegriffier.

Artikel 10: De agenda

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden stelt de voorzitter, na overleg met de commissiegriffier, de agenda van de vergadering voorlopig vast.

 • 2.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen en van de agenda afvoeren.

Artikel 11: Openbare kennisgeving

De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging op de gemeentepagina’s van de drie gemeenten in het Zenderstreeknieuws (voor Lopik en Montfoort) en de IJsselbode (voor Oudewater) en op de internetsites van de drie gemeenten ter openbare kennis gebracht.

Artikel 12: Spreekrecht burgers

 • 1.

  Bij elk agendapunt, uitgezonderd de vaststelling van het verslag, kunnen andere aanwezige burgers gedurende maximaal drie minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend vanaf een aangewezen spreekplaats. De spreker kan maximaal in twee termijnen van elk drie minuten spreken waarbij spreker in tweede termijn alleen zaken naar voren kan brengen die in eerste termijn nog niet aan de orde zijn geweest.

Artikel 13: Verslag

 • 1.

  Het concept-verslag van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de voorzitter en de leden van de commissie toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep.

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering wordt het beknopt verslag van de vorige vergadering vastgesteld. Na vaststelling wordt het verslag naar de drie raden gestuurd.

 • 3.

  Het verslag wordt opgesteld door de commissiegriffier.

Artikel 14: Kaderstellend initiatiefvoorstel / advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht sluit hij de beraadslaging.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten formuleert de voorzitter het kaderstellende initiatiefvoorstel en/of het uit te brengen advies.

 • 3.

  In het advies worden de standpunten van de leden opgenomen.

Hoofdstuk 5: Toehoorders en pers

Artikel 15: Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen op de publieke tribune openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren te doen vertrekken.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 16: Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 17: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2008 en kan worden aangehaald als “Verordening commissie Groene Driehoek”.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 26 februari 2008

de griffier, de plv. voorzitter,

mw. mr. G.M.G. Dolders, C.W. Overbeek

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Montfoort, gehouden op …………

de griffier, de voorzitter,

mw. drs. J.A.M. Timmerman, E.L. Jansen BA

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Oudewater, gehouden op …………

de griffier, de voorzitter,

mw. drs. D.E. van der Kamp, mw. M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt