Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

TREASURYSTATUUT 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTREASURYSTATUUT 2007
CiteertitelTREASURYSTATUUT 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptreasurystatuut, statuut, treasury

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Gemeentewet, art. 213
 3. Gemeentewet, art. 213a
 4. Wet financiering decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Nieuwe regeling

19-12-2006

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

TREASURYSTATUUT 2007

De raad van de gemeente Lopik;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2006;

Gelet op de Wet financiering decentrale overheden (wet FIDO) en de Financiële verordening Lopik;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. 

Artikel 1  

<vet>Artikel 1 Begrippenkader</vet>In dit statuut wordt verstaan onder:- Derivaten: Financi&#xEB;le instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financi&#xEB;le producten, zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico&#x2019;s te sturen en financieringskosten te minimaliseren;- Financiering: Het aantrekken van benodigde financi&#xEB;le middelen voor een periode van minimaal &#xE9;&#xE9;n jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;- Geldstromenbeheer: Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);- Intern liquiditeitsrisico: De risico&#x2019;s van mogelijke wijzigingen in de Liquiditeitenplanning en meerjaren investerings-planning waardoor financi&#xEB;le resultaten kunnen afwijken van de verwachting;- Kasgeldlimiet: Een bedrag op basis van de Wet FIDO ter grootte van een percentage van het totaal van de begroting van de gemeente bij aanvang van het jaar;- Koersrisico: Het risico dat de financi&#xEB;le activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;- Kredietrisico: De risico&#x2019;s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichting door de tegenpartij als gevolg van insolventie;- Liquiditeitenbeheer: Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot &#xE9;&#xE9;n jaar;- Liquiditeitenplanning: Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid;- Rating: De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier;- Renterisico: Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financi&#xEB;le) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen;- Renterisiconorm: Een bij aanvang van enig jaar op basis van de Wet FIDO gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld van de gemeente dat bij de realisatie niet mag worden overschreden;- Rentetypische looptijd: Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet be&#xEF;nvloedbare, constante rentevergoeding;- Saldobeheer: Het beheer van de dagelijkse saldi op rekeningen;- Rentevisie: Toekomstverwachting over de renteontwikkeling;- Solvabiliteitsratio van 0%: Status die door een bancaire toezichthouder in een EER-lidstaat aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend,- Treasuryfunctie: De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financi&#xEB;le vermogenswaarde, de financi&#xEB;le geldstromen, de financi&#xEB;le posities en de hieraan verbonden risico&#x2019;s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer;- Uitzetting: Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot &#xE9;&#xE9;n jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van &#xE9;&#xE9;n jaar of langer.<vet>Doelstelling</vet>

<vet>Artikel 2 Algemene doelstellingen </vet>De volgende algemene doelstellingen worden gehanteerd:

 • 1.

  De treasuryfunctie streeft naar beheersing van renterisico&#x2019;s, kredietrisico&#x2019;s, koersrisico&#x2019;s en interne liquiditeitsrisico&#x2019;s;

 • 2.

  Binnen de kaders van de wet FIDO, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen wordt gestreefd naar een optimaal renteresultaat;

 • 3.

  Interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheer van geldstromen en financi&#xEB;le posities worden geminimaliseerd;

 • 4.

  Op de financi&#xEB;le markten wordt gehandeld met als oogmerk het verzekeren van een duurzame toegang tot de Europese financi&#xEB;le markten voor de gemeente Lopik;

 • 5.

  Het relatiebeheer wordt zodanig uitgevoerd dat de integriteit van het ambtelijk apparaat niet in het geding komt.

<vet>Risicobeheer</vet>

<vet>Artikel 3 Uitgangspunten risicobeheer</vet>Met betrekking tot het risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  De gemeente mag leningen of garanties uitsluitend verstrekken uit hoofde van de &#x201C;publieke taak&#x201D;. Het debiteurenrisico wordt beperkt door uitzettingen tot &#xE9;&#xE9;n jaar te beperken tot tegenpartijen met minimaal een A-rating, lagere overheden, of door lagere overheden gegarandeerde instellingen, en uitzettingen vanaf &#xE9;&#xE9;n jaar te beperken tot tegenpartijen met een AA-rating.

 • 2.

  Uitzettingen uit hoofde van treasury vinden uitsluitend plaats uit overtollige middelen.

 • 3.

  Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financi&#xEB;le risico&#x2019;s.

<vet>Artikel 4 Renterisicobeheer</vet>

 • 1.

  Bij het renterisicobeheer wordt gestreefd naar beperking van het renterisico op de lange en korte schuld.

 • 2.

  Het renterisico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm volgens de wet FIDO.

 • 3.

  Het renterisico op de korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet volgens de wet FIDO.

 • 4.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financi&#xEB;le positie en de liquiditeitenplanning.

 • 5.

  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand.

<vet>Artikel 5 Koersrisicobeheer</vet>

 • 1.

  De gemeente beperkt de koersrisico&#x2019;s op uitzetting uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito&#x2019;s en obligaties.

 • 2.

  Tevens beperkt de gemeente de koersrisico&#x2019;s door de looptijd van de uitzetting af te stemmen op de liquiditeitenplanning.

<vet>Artikel 6 Kredietrisicobeheer</vet>

 • 1.

  Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury geldt het volgende uitgangspunt:- Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;- Financi&#xEB;le instellingen met tenminste een AA-rating van een van de volgende erkende ratingbureaus: Moody&#x2019;s, Standard &amp; Poors of Fitch IBCA;

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden zekerheden of garanties ge&#xEB;ist.

<vet>Artikel 7 Valutarisicobeheer</vet>Valutarisicobeheer worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro&#x2019;s.

<vet>Gemeentefinanciering</vet>

<vet>Artikel 8 Financiering</vet>Bij het aantrekken van financiering voor een periode van &#xE9;&#xE9;n jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

 • 3.

  Het enige toegestane instrument voor het aantrekken van financieringsmiddelen is de onderhandse geldlening.

 • 4.

  De gemeente vraagt telefonisch offertes bij minimaal drie instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

<vet>Artikel 9 Langlopende uitzetting</vet>

 • 1.

  Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van &#xE9;&#xE9;n jaar en langer geldt het uitgangspunt dat uitzetting uitsluitend gedaan kan worden onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden.

 • 2.

  De gemeente vraagt telefonisch offertes bij minimaal drie instellingen alvorens een uitzetting wordt gedaan. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

<vet>Artikel 10 Relatiebeheer</vet>De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financi&#xEB;le diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 6 lid 1.

 • 2.

  Financi&#xEB;le instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands, of anders EER -toezicht te vallen, zoals De Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer.

 • 3.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financi&#xEB;le Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

<vet>Kasbeheer</vet>

<vet>Artikel 11 Geldstromenbeheer</vet>Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • 2.

  Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door &#xE9;&#xE9;n bank.

<vet>Artikel 12 Saldo- en liquiditeitenbeheer</vet>Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

 • 2.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimieten op rekening courant.

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan &#xE9;&#xE9;n jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekening en deposito&#x2019;s.

 • 4.

  Bij het extern uitzetten van gelden korter dan &#xE9;&#xE9;n jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.

 • 5.

  De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen &#xE9;&#xE9;n rente-compensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.

<vet>Administratieve organisatie en controle</vet>

<vet>Artikel 13 Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle</vet>In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;

 • 2.

  Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:a. Iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vier-ogen-principe).b. De uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen.c. De registratie en controle van transacties in de financi&#xEB;le administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen.

 • 4.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven bevestiging van iedere transactie te versturen naar de financi&#xEB;le administratie.

 • 5.

  De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door een andere functionaris.

 • 6.

  De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:a. de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;b. de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;c. de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

<vet>Artikel 14 Verantwoordelijkheden</vet>De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

<vet>Functieverantwoordelijkheden</vet>De gemeenteraad: - Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten, middels de financi&#xEB;le verordening;- Het jaarlijks vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en jaarrekening;- Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;- Het evalueren en als gevolg daarvan (eventuele) bijstellen van het treasurybeleid;- Het vaststellen van het treasurystatuutHet college van B&amp;W:- Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);- Het (achteraf) bekrachtigen van de afgesloten transacties;- Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.Het hoofd financi&#xEB;n:- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door haar/hem gemandateerde treasuryactviteiten;- Het rapporteren aan B&amp;W over de uitvoering van het treasurybeheer.De sectorhoofden:- Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun sector aanlevert aan de afdeling financi&#xEB;n met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.De kassier:- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administraties;- Het rapporteren aan het hoofd financi&#xEB;n belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;- Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financi&#xEB;le administratie.De medewerker financi&#xEB;n:- Het controleren van de in de administratie vastgelegde gegevens;- Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.De externe accountant:- Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

<vet>Artikel 15 Bevoegdheden</vet>In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

<vet>Bevoegde functionaris: Autorisatie door:</vet>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

 • 1.

  Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 2.

  Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 3.

  Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Hoofd financi&#xEB;n

Bankrelatiebeheer

 • 1.

  Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 2.

  Bankcondities en tarieven afspreken Kassier Hoofd financi&#xEB;n

Risicobeheer

 • 1.

  Het afsluiten van derivatentransacties Hoofd afdeling financi&#xEB;n College van Burgemeester en Wethouders

Financiering en uitzetting

 • 1.

  Het afsluiten van kredietfaciliteiten Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 2.

  Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf8. Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 3.

  Het uitzetten van gelden via rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito&#x2019;s en obligaties Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 4.

  Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Hoofd financi&#xEB;n College van Burgemeester en Wethouders

 • 5.

  Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Hoofd financi&#xEB;n College van Burgemeester en Wethouders

<vet>Artikel 16 Informatievoorziening </vet>Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger

 • 1.

  Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning Incidenteel Kassier Hoofd financi&#xEB;n

 • 2.

  Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van de begroting Jaarlijks Medewerker afd. financi&#xEB;n Gemeenteraad

 • 3.

  Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor- en najaarsnota indien daartoe aanleiding is Halfjaarlijks Medewerker afd. financi&#xEB;n Raad

 • 4.

  Evaluatie en verantwoording treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van jaarverslag Jaarlijks Medewerker afd. financi&#xEB;n Gemeenteraad

 • 5.

  Informatie aan derden (toezichthouders/ CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet FIDO Incidenteel Medewerker afd. financi&#xEB;n Derden

<vet>Artikel 17 Inwerkingtreding</vet>Dit gewijzigde treasurystatuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, onder intrekking met ingang van die datum van het Treasurystatuut 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente lopik, gehouden op 19 december 2006.

de griffier, de voorzitter,

 

MW. MR. G.M.G. DOLDERS DRS. M.A.A. SCHAKEL