Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening cliëntenplatform Lopik 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenplatform Lopik 2004
CiteertitelVerordening cliëntenplatform Lopik 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpverordening cliëntenplatform lopik, cliëntenplatform

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Cliëntenparticipatie Lopik 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Gemeentewet, art. 149
 4. Gemeentewet, art. 150
 5. Wet Werk en Bijstand, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-200401-06-2010Nieuwe regeling

26-10-2004

Zenderstreeknieuws

Onbekend
29-12-2004Nieuwe regeling

26-10-2004

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenplatform Lopik 2004

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2004;

gelet op het bepaalde in artikel 47 Wet werk en bijstand en de artikelen 84 lid 1, 147, 149 en 150 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :- - - - - - - -I

In te trekken de Verordening Cliëntenplatform Sociale Zaken LopikII

Vast te stellen de navolgende verordening:Verordening Cliëntenplatform Lopik 2004

Artikel 1  

 

Artikel 1. Inleiding

 • 1.

  Het cliëntenplatform vloeit voort uit de wens van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders de cliëntenparticipatie op het gebied van sociale zaken in Lopik te bevorderen.

 • 2.

  Het cliëntenplatform heeft tot doel de communicatie te bevorderen tussen de gemeente en haar cliënten. Voor de gemeente betekent dat het vergroten van inzicht in de beleving en ervaring van haar cliënten ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en de kwaliteit van de producten; voor het cliëntenplatform betekent dat het reageren op en adviseren over de dienstverlening en de kwaliteit van de producten.

 • 3.

  Het cliëntenplatform houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele klachten.

Artikel 2. Samenstelling

 • 1.

  Het cliëntenplatform bestaat uit maximaal 10 leden. Hieronder bevinden zich minimaal 2 uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Lopik. Daarnaast participeren leden van verschillende belangenorganisaties (maximaal 2 per instelling/organisatie).

 • 2.

  Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de instelling, die zij in het platform moeten vertegenwoordigen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het platform wordt direct beëindigd bij schriftelijke opzegging en/of bij afloop van de cliëntrelatie.

 • 4.

  De leden van het platform hebben in principe vier jaar zitting, tenzij het onder artikel 2 lid 3 vermelde van toepassing is. Per jaar treden twee leden af. Het platform bepaalt onderling en ruim van te voren wie dat zijn. Het platform draagt zorg voor vervanging van de leden. Indien er geen vervanging gevonden kan worden, is het mogelijk de zittingperiode een keer te verlengen. Het is wenselijk dat wanneer iemand uit het platform treedt, de instelling die hij/zij vertegenwoordigd met een voordracht voor de opvolging komt.

 • 5.

  Het cliëntenplatform kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het opstellen van de agenda.

 • 6.

  Het platform wijst een secretaris aan. De secretaris draagt zorg voor het uitwerken van de notulen.

Artikel 3. Advies

 • 1.

  Het platform heeft tot taak burgemeester en wethouders van advies te dienen met betrekking tot de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid op het gebied van sociale zaken. Hieronder wordt verstaan het bijstandsbeleid, minimabeleid in de ruimste zin van het woord en de werkgelegenheidsmaatregelen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders vragen het platform tijdig (zo mogelijk 2 weken van te voren) om advies. De voorzitter is verantwoordelijk voor tijdige toezending van relevante informatie aan de platformleden.

 • 3.

  Het platform is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders voorzien het platform van de informatie die nodig is om naar behoren te kunnen functioneren. Dit houdt in alle informatie die nodig is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 5.

  Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies van het cliëntenplatform, stelt zij het platform daarvan gemotiveerd schriftelijk in kennis.

Artikel 4. Besluitvorming

 • 1.

  De leden van het platform hebben stemrecht, ieder één stem.

 • 2.

  Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal opgeroepen leden vereist.

 • 3.

  Voor het vaststellen van zowel interne als externe adviezen en standpunten worden binnen het platform de besluiten als volgt genomen: éénstemmig, of bij meerderheid van stemmen (de helft plus tenminste één). Daarbij worden meerderheids- en minderheidsstandpunten vermeld met aantallen.

Artikel 5 Vergadering

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd het platform in vergadering bijeen te roepen. Het cliëntenplatform vergadert minimaal 2 keer per jaar en voorts zo vaak als het door de voorzitter nodig geacht wordt.

 • 2.

  Op voorstel van minimaal de helft van de leden van het platform wordt een extra vergadering uitgeschreven.

 • 3.

  De deelnemers aan het platform worden binnen 14 dagen voor een vergadering uitgenodigd en ontvangen dan de stukken. De voorzitter draagt hiervoor de zorg.

 • 4.

  Tussen de wethouder en het platform vindt minimaal een keer per jaar een overleg plaats.

 • 5.

  De vergaderingen van het cliëntenplatform worden, behoudens het gestelde in artikel 8 lid 2 en volgende, in het openbaar gehouden.

 • 6.

  Leden van het platform kunnen desgewenst deskundigen uitnodigen voor vergaderingen of derden raadplegen over aangelegenheden waar zij als lid van het platform mee te maken krijgen.

Artikel 6 Rapportage

 • 1.

  Adviezen van het cliëntenplatform worden schriftelijk vastgelegd. De voorzitter brengt één keer per jaar verslag uit van de activiteiten van het cliëntenplatform.

 • 2.

  Het bureau Welzijn, Onderwijs en Zorg neemt een en ander samenvattend op in het jaarverslag respectievelijk jaarplan ten behoeve van de gemeenteraad.

 • 3.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor de terugrapportage aan de platformleden ten aanzien van de uitgebrachte adviezen en dergelijke.

Artikel 7. Faciliteiten

 • 1.

  De gemeenteraad stelt aan het platform zodanige middelen ter beschikking dat het platform redelijkerwijze in staat kan worden geacht de belangen te behartigen van de in de gemeente wonende burgers met een Abw, Ioaw of Ioaz uitkering.

 • 2.

  De middelen als bedoeld in het voorgaande artikel wordt jaarlijks toegekend op basis van een begroting. Tot de kosten van het platform worden gerekend: het inhuren van deskundigen, vorming en scholing van leden van het platform en organisatiekosten.

 • 3.

  Voor niet reguliere activiteiten kan het platform bij burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 8. Overig

 • 1.

  Cliënten die zitting hebben in het platform, zullen op geen enkele wijze nadelige effecten ervaren vanwege het lidmaatschap aan het cliëntenplatform.

 • 2.

  Deelnemers van het platform, deskundigen die een vergadering bijwonen en derden die geraadpleegd worden zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen in zoverre zij dit door het platform opgelegd krijgen.

 • 3.

  Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend zijn gemaakt. De duur en de inhoud van de geheimhoudingsplicht moet vooraf zo exact mogelijk zijn aangegeven.

 • 4.

  De geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van het platform.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht kan alleen betrekking hebben op het besloten deel van de vergadering.

Artikel 9. Slot

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als Verordening Cliëntenplatform Lopik 2004.

 • 2.

  De verordening treedt 6 weken na publicatie in werking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 26 oktober 2004.

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS C.W. OVERBEEK