Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Leges 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, heffing, invordering, geld,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

15-12-2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010

<vet>Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010</vet>De raad van de gemeente Lopik;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van17 november 2009;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;<vet>besluit vast te stellen de volgende verordening:</vet>Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010. 

Artikel 1  

<vet>Artikel 1 Begripsomschrijvingen</vet>Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  <onderstreept>dag</onderstreept>: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als eenhele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  <onderstreept>week</onderstreept>: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  <onderstreept>maand</onderstreept>: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de 1e dag inde volgende kalendermaand;

 • d.

  <onderstreept>jaar</onderstreept>: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  <onderstreept>kalenderjaar</onderstreept>: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

<vet>Artikel 2 Belastbaar feit</vet>Onder de naam &#x2018;leges&#x2019; worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.<vet>Artikel 3 Belastingplicht</vet>Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.<vet>Artikel 4 Vrijstellingen</vet>Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

<vet>Artikel 5 Tarieven</vet>

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

<vet>Artikel 6 Wijze van heffing</vet>De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.<vet>Artikel 7 Termijnen van betaling</vet>

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

<vet>Artikel 8 Kwijtschelding</vet>Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.<vet>Artikel 9 Teruggaaf</vet>

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

<vet>Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders</vet>Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.<vet>Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel</vet>

 • 1.

  De &#x2018;Verordening op de heffing en invordering van leges 2009&#x2019; van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als &#x2018;Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010&#x2019;.

 • 6.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op

15 december 2009.

de griffier, de voorzitter,

 

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS