Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening rioolheffing 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rioolheffing 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolheffing, riool, heffing, zuivering, afvalwater, riolering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 228a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2010nieuwe regeling

15-12-2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolheffing 2010

<vet>Verordening rioolhefffing 2010</vet>De raad van de gemeente Lopik;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethoudersd.d. 17 november 2009;gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;<vet>besluit vast te stellen de volgende verordening:</vet>Verordening rioolheffing 2010

Artikel 1  

<vet>Artikel 1 Begripsomschrijvingen</vet>

 • a.

  <onderstreept>perceel</onderstreept>: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  <onderstreept>gemeentelijke riolering</onderstreept>: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  <onderstreept>verbruiksperiode</onderstreept>: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  <onderstreept>water</onderstreept>: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

<vet>Artikel 2 Aard van de belasting</vet>Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater;

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

<vet>Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht</vet>

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2.

  Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt: a. degene die naar omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;b. ingeval een gedeelte van een perceel &#x2013; niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, wordt de belasting voor een bejaardencentrum met de daartoe behorende woningen, appartementen en andere gebouwde aanhorigheden, geheven van de exploitant van het centrum.

<vet>Artikel 4 Zelfstandige gedeelten</vet>Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als &#xE9;&#xE9;n geheel worden gebruikt, deze als &#xE9;&#xE9;n perceel worden aangemerkt.<vet>Artikel 5 Maatstaf van heffing</vet>

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd;

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste, aan het einde van het belastingjaar voorafgaande, verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 3.

  In geval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, ofb. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

<vet>Artikel 6 Belastingtarieven</vet>De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.<vet>Artikel 7 Belastingjaar</vet>Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.<vet>Artikel 8 Wijze van heffing</vet>

 • 1.

  In de gevallen waarin de heffing door middel van de jaar- c.q. eindafrekening van het waterbedrijf plaatsvindt, wordt de belasting bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving geheven.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, wordt de belasting bij wege van aanslag geheven.

<vet>Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang</vet>

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt of eindigt, wordt de periode waarover de belasting wordt berekend gelijkgesteld met de verbruiksperiode van het waterbedrijf.

<vet>Artikel 10 Vrijstellingen</vet>De belasting wordt niet geheven van:

 • a.

  gebouwde eigendommen:- welke uitsluitend worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente;- welke uitsluitend worden gebruikt voor de openbare eredienst of bestemd zijn voor openbare bijeenkomsten van rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.

 • b.

  rioleringswerken die in eigendom of beheer zijn van een publiekrechtelijk lichaam.

<vet>Artikel 11 Termijnen van betaling</vet>

 • 1.

  De aanslagen, die worden opgelegd overeenkomstig artikel 8, lid 2, moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerst termijn vervalt &#xE9;&#xE9;n maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens en maand later.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op &#xE9;&#xE9;n aanslagbiljet verenigde aanslag(en) of andere heffing(en) minder dan &#x20AC; 70,-- of meer dan &#x20AC; 1.500,-- bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de bij wege van kennisgeving geheven belasting worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als de jaar- c.q. eindafrekening van het waterbedrijf.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

<vet>Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders</vet>Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de heffing.<vet>Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel</vet>

 • 1.

  De 'Verordening rioolrechten 2009&#x2019; van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2010'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,gehouden op 15 december 2009.de griffier, de voorzitter,MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS

<vet>TARIEVENTABEL 2010</vet>Behorende bij de &#x201C;Verordening rioolheffing 2010&#x201D;<vet>Maatstaven en tarieven rioolheffing.</vet>

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de verordening rioolheffing, bedraagt per jaar:per perceel &#x20AC; 45,00 vermeerderd, voor elke volle eenheid van &#xE9;&#xE9;n kubieke meter afvalwater, met &#x20AC; 0,58

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid bedraagt de belasting per jaar voor een bejaardencentrum met de daartoe behorende woningen, appartementen en andere gebouwde aanhorigheden &#x20AC; 1.907,00

 • 3.

  De belasting bedraagt per jaar voor agrari&#xEB;rs, zonder melkstal, per perceel &#x20AC; 45,00 vermeerderd met het verbruik, tot maximaal 250 kubieke meter afvalwater, per kubieke meter &#x20AC; 0,58

 • 4.

  De belasting bedraagt per jaar voor agrari&#xEB;rs, met melkstal, per perceel &#x20AC; 45,00 vermeerderd met het verbruik, tot maximaal 350 kubieke meter afvalwater, per kubieke meter &#x20AC; 0,58

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2009,De griffier van de gemeente Lopik,