Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag WWB 2009
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag WWB 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplangdurigheidstoeslag, wwb, toeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 8
 3. Wet Werk en Bijstand, art. 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2014Nieuwe regeling

06-10-2009

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2009

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 september 2009;

gelet op de bepalingen van artikel 8 juncto artikel 36 WWB juncto artikel 147 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

deze Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009 vast te stellen. 

Artikel 1  

<vet>Hoofdstuk I Algemene bepalingen</vet>

<vet>Artikel 1 Begripsbepalingen</vet>In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  wet: de Wet werk en bijstand

 • c.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 • d.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering

 • e.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

 • f.

  uitkeringsgerechtigde: persoon bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 • g.

  belanghebbende: personen ingeschreven in de gemeente Lopik van 21 jaar tot 65 jaar.

 • h.

  peildatum: de datum waarop recht is op de langdurigheidstoeslag.

 • i.

  referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

<vet>Hoofdstuk II Voorwaarden</vet>

<vet>Artikel 2 Voorwaarden</vet>

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat jaarlijks niet hoger is 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm, niet beschikt over meer vermogen als bedoeld in artikel 34 WWB en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

 • 2.

  Indien in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum het inkomen meer is dan 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, stellen we de langdurigheidstoeslag gedurende een periode van maximaal 12 maanden bij de eerste aanvraag vast op basis van 70% draagkracht. Bij volgende aanvragen stellen we de langdurigheidstoeslag vast op basis van100% draagkracht. Is het inkomen gedurende de referteperiode in een periode van 12 maanden hoger dan 100% van de bijstandsnorm plus 130% van de langdurigheidstoeslag over dat jaar, dan komt men niet in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. De eis omtrent het toegestane vermogen blijft ongewijzigd.

 • 3.

  Er is geen recht op langdurigheidstoeslag indien de belanghebbenden op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

<vet>Artikel 3 Vaststelling van inkomsten</vet>

 • 1.

  De vaststelling van inkomsten, bedoeld in artikel 2, vindt plaats op basis van artikel 31, artikel 32 en artikel 33 van de wet;

 • 2.

  Bij de vaststelling van inkomsten, bedoeld in het eerste lid, wordt een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag buiten beschouwing gelaten.

 • 3.

  Bij de vaststelling van inkomsten, bedoeld in het eerste lid, wordt een eerder verstrekte stimuleringspremie op basis artikel 15, 16 en 17 van de Re&#xEF;ntegratieverordening Wet werk en bijstand 2008 buiten beschouwing gelaten.

 • 4.

  Bij de vaststelling van inkomsten, bedoeld in het eerste lid, laten we verstrekte premies op basis van artikel 10 van de Re&#xEF;ntegratieverordening WWB 2009 buiten beschouwing.

<vet>Hoofdstuk III Hoogte van de toeslag</vet>

<vet>Artikel 4 Hoogte van de toeslag</vet>

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:a. voor gehuwden: 40% van de voor gehuwden geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;b. voor alleenstaande ouders: 40% van de voor een alleenstaande ouder geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro;c. voor alleenstaanden: 40% van de voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder geldende netto bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag op 1 januari van het betreffende kalenderjaar, waarbij de langdurigheidstoeslag naar boven is afgerond op een hele euro.

 • 2.

  Indien &#xE9;&#xE9;n van de echtgenoten op de peildatum ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet is uitgesloten van de langdurigheidstoeslag komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als een alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

<vet>Hoofdstuk IV SLOTBEPALINGEN</vet>

<vet>Artikel 5 Overgangsrecht</vet>Onverminderd het gestelde in artikel 36 lid 6 van de wet geldt voor uitkeringsgerechtigden daar waar op basis van de Re&#xEF;ntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2008 een stimuleringspremie is toegekend, hetzelfde als in artikel 3 lid 2 van deze verordening is bepaald.

<vet>Artikel 6 Inwerkingtreding</vet>Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

<vet>Artikel 7 Citeertitel</vet>Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 6 oktober 2009.

de griffier, de voorzitter,MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS

 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

<vet>TOELICHTING op de Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009</vet>

<vet>Algemeen</vet>Decentralisatie langdurigheidstoeslagIn het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten uit 2007 (&#x201C;Samen aan de slag&#x201D;) is afgesproken dat de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd wordt naar gemeenten. Artikel 36 van de wet blijft de basis, maar daarnaast wordt in artikel 8 een bepaling toegevoegd waarin wordt bepaald dat gemeenten in een verordening de precieze voorwaarden voor de langdurigheidstoeslag moeten vastleggen.

<vet>Artikel 8 lid 1 onder d en lid 2 onder b WWB:</vet>

 • 1.

  De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot:d. het verlenen van een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben:b. voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel d, in ieder geval betrekking op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig, laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering.

<vet>Artikel 36 Langdurigheidstoeslag</vet>

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag een langdurigheidstoeslag aan een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

 • 2.

  Bij de vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, wordt een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag buiten beschouwing gelaten.

 • 3.

  Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag.

 • 4.

  De langdurigheidstoeslag wordt verleend met ingang van de datum waarop de persoon langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft.

 • 5.

  De artikelen 12, 43, 44, 49 en 52 zijn niet van toepassing.

 • 6.

  De artikelen 5, 36 en 39, zoals die luidden op 31 december 2008, blijven van toepassing op een aanvraag voor een langdurigheidstoeslag in 2009, indien:a. die aanvraag ziet op een recht op een langdurigheidstoeslag dat in 2009 is ontstaan,b. in 2008 een recht op een langdurigheidstoeslag is ontstaan en een aanvraag daarvoor in 2008 is ingediend, enc. door toepassing van dit lid de hoogte van een langdurigheidstoeslag niet lager uitvalt dan zonder toepassing van dit lid het geval zou zijn. Dit lid vervalt met ingang van 1 januari 2010.

<vet>Bevoegdheid gemeenten</vet>Het nieuwe artikel 8 bepaalt dat de verordening in ieder geval betrekking moet hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen.

<vet>Mogelijkheden voor eigen beleid</vet>Op grond van de nieuwe bevoegdheden van gemeenten, zijn er diverse mogelijkheden voor het invullen van eigen beleid. Met betrekking tot de genoemde vier onderwerpen, kan het daarbij ook gaan om de afstemming van het beleid op het gemeentelijke re-integratiebeleid. Hierna wordt op de onderwerpen nader ingegaan.

<vet>Doelgroep</vet>De nieuwe langdurigheidstoeslag is voor 21 tot 65-jarigen ingeschreven in de gemeente Lopik, langdurig een laag inkomen hebben gehad en geen uitzicht hebben op een inkomensverbetering.

<vet>Peildatum</vet>De peildatum en de ingangsdatum zijn dat data waarop exact de referteperiode is verstreken. Omstandigheden die zich na de peildatum hebben voorgedaan zijn niet van belang. Ook uitzonderingsgronden op grond van de WWB die zich tijdens de referteperiode voordoen belemmeren de aanspraak op de langdurigheidstoeslag niet.

<vet>Hoogte van de toeslag</vet>De gemeente kiest voor de volgende berekensystematiek. De hoogte van de toeslag is een vast bedrag, als percentage van de toepasselijke bijstandsnorm voor de gezinssituatie van de aanvrager. Daarbij gaan we uit van een drietal soorten huishoudens, gehuwden of daarmee gelijkgesteld, alleenstaande ouder en alleenstaande van 23 jaar en ouder.

<vet>Langdurig</vet>De referte periode was vijf jaar. Door gemeenten is de afgelopen jaren aangegeven dat deze periode te lang is. Veeleer wordt gedacht aan 3 jaar, een periode waarvoor ook door het Nibud is aangegeven dat de reserveringsmogelijkheden minimaal worden.

<vet>Laag inkomen</vet>We sluiten aan bij de inkomensgrens van de voormalige langdurigheidstoeslag, namelijk 100% van de betreffende bijstandsnorm. We gaan daarbij uit van het gemiddelde inkomen per 12 maanden. Wat voor een inkomen het betreft is niet meer van belang. Nu de langdurigheidstoeslag bijzondere bijstand is geworden, geldt voor het bepalen van inkomen artikel 31 tot en met 33 van de WWB. Dus inkomen uit of in verband met werk is toegestaan.

We hebben een toekennen naar draagkracht opgenomen. Indien het inkomen voor de peildatum per 12 maanden hoger was dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan is hetgeen meer is dan het toegestane netto jaarinkomen 100% draagkracht en brengen we dit in mindering op de langdurigheidstoeslag van het kalenderjaar waarin de laatste maand valt. Stel een alleenstaande heeft een netto jaarinkomen dat &#x20AC; 100 boven de jaarnorm ligt, dan brengen we deze &#x20AC; 100 in mindering op de langdurigheidstoeslag.

Voor de eerste keer dat iemand meer inkomen heeft dan de bijstandsnorm geldt er een lagere draagkracht. De draagkracht is dat 70% in plaats van 100%.

Let op: In de hele referteperiode van 36 maanden mag het gemiddelde inkomen per periode van 12 maanden uiteindelijk niet hoger zijn dan 100% van de bijstandsnorm plus 130 % van de langdurigheidstoeslag. Is het inkomen in een periode van 12 maanden hoger dan komt men niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Ook de eis over het maximaal toegestane vermogen blijft onverkort van toepassing.

Premies verstrekt op grond van de re&#xEF;ntegratieverordening laten we voor de bepaling van het inkomen buiten beschouwing. Deze premies zijn bedoeld als stimulering om activiteiten te nemen richting arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie. Deze stimulans wordt dan voor een deel weggenomen als daarmee het recht op landurigheidstoeslag verdwijnt, terwijl het inkomen niet structureel verbetert.

<vet>Geen uitzicht op inkomensverbetering</vet>Hiermee heeft de wetgever met name studenten op het oog. Zij mogen namelijk in staat worden geacht na afronding van hun studie door werkaanvaarding een inkomensstijging te realiseren.

Omdat de langdurigheidstoeslag het karakter van bijzondere bijstand heeft gekregen mogen inkomsten pas in aanmerking genomen worden als de belanghebbende daarover&#xB4;beschikt of redelijkerwijs kan beschikken&#xB4;. Dat betekent onder meer dat het inkomen dat onder executoriaal beslag valt, niet meegeteld kan worden voor de langdurigheidstoeslag.

Dit geldt evenzeer voor inkomsten die in de boedel vallen in het kader van de WSNP en inkomsten die door een curator buiten de beschikkingsmacht van de belanghebbende worden gehouden. Voor deze gehelde groep kan echter aan de andere kant gesteld worden dat zij uitzicht hebben inkomensverbetering. Hierbij kan bekeken worden of deze inkomensverbetering boven de 100% uitkomt, wanneer het beslag, schuldsaneringstraject of WSNP e.d. is afgelopen.

<vet>Vermogen</vet>Gedurende de referteperiode mag de aanvrager niet beschikken over meer dan het vrij te laten vermogen als bedoelt in artikel 34 lid 2 WWB. Omdat het bepalen van het vermogen in de hele referteperiode vaak niet uitvoerbaar is, heeft het ministerie van SZW er mee ingestemd dat slechts het vermogen op de peildatum hoeft te worden vastgesteld.

<vet>Geen ambtshalve verstrekking</vet>In de wet wordt bepaald dat het college de toeslag op aanvraag verstrekt. Dit sluit demogelijkheid voor ambtshalve toekenning uit. Het kabinet geeft hierbij aan dat het gaat om een vorm van bijzondere bijstand, waarbij geldt dat voor elk individueel geval beoordeeld moet worden of er een recht bestaat.

Er zijn echter wel mogelijkheden om de aanvraag te vereenvoudigen. Als uit de gemeentelijke administratie blijkt dat in de situatie van betrokkene het afgelopen jaar geen wijzigingen zijn opgetreden, dan kan een volledig ingevuld aanvraag formulier toegezonden worden, waarna de betrokkene door het zetten van de handtekening de aanvraag officieel maakt.

 

 

 

 

<vet>Artikelsgewijze toelichting</vet>

<vet>Artikel 1</vet>Begrippen die in de WWB voorkomen, hebben in deze verordening dezelfde betekenis als in de WWB. Ten aanzien van een aantal begrippen, die niet in de WWB zelf staan is een definitie gegeven in deze verordening.

<vet>Artikel 2</vet>In het eerste lid worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen uitgewerkt. Het lage inkomen wordt uitgedrukt als percentage van het voor de betrokkene toepasselijke bijstandsnorm. Voor wat betreft de vaststelling en de maximale hoogte van het vermogen verwijst artikel 36 naar artikel 34 van de WWB.

In het tweede lid is een toekennen naar draagkracht opgenomen. Indien het inkomen voor de peildatum per 12 maanden hoger was dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan is hetgeen meer is dan het toegestane netto jaarinkomen 100% draagkracht en brengen we dit in mindering op de langdurigheidstoeslag van het kalenderjaar waarin de laatste maand valt. Stel een alleenstaande heeft een netto jaarinkomen dat &#x20AC; 100 boven de jaarnorm ligt, dan brengen we deze &#x20AC; 100 in mindering op de langdurigheidstoeslag.De eis over het maximaal toegestane vermogen blijft onverkort van toepassing.

Het derde lid is een uitwerking van het amendement van de raad. Wanneer iemand een aanvraag doet voor de Langdurigheidstoeslag en in twaalf maanden daaraan vooraf voor de eerste keer een inkomen heeft hoger dan 100% van de bijstandsnorm, dan geldt deze bijzondere regeling omtrent draagkracht. Van het meerinkomen laten we 30% vrij. Hierbij geldt een maximaal inkomen van 100% van de bijstandnorm plus 130% van de langdurigheidstoeslag in dat jaar. Het resterende inkomen brengen we in mindering op de Langdurigheidstoeslag. Voor iedere verdere vervolgaanvraag geldt weer dat meerinkomen volledig in mindering wordt gebracht op de Langdurigheidstoeslag. De eis over het maximaal toegestane vermogen blijft onverkort van toepassing.

In het vierde lid worden studenten expliciet uitgesloten van de langdurigheidstoeslag. In de Nota van toelichting bij het wetsontwerp geeft het kabinet aan dat studenten niet worden geacht te behoren tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag (in de huidige wettelijke bepalingen zijn studenten al uitgesloten). De overweging hierachter is dat bij studenten, die zich met hun studie voorbereiden op de beroepspraktijk op hoger niveau en daarmee een hoger inkomen kunnen verwerven.

<vet>Artikel 3</vet>In artikel 3 is bepaald hoe het inkomen van de belanghebbende wordt vastgesteld. We gaan daarbij uit van de berekenwijze zoals vermeld in de WWB. Een uitzondering maken we voor de langdurigheidstoeslag en de stimuleringspremies verstrekt op grond artikel 15, 16 en 17 van de Re&#xEF;ntegratieverordening Wet werk en bijstand 2008. Deze rekenen we niet tot het inkomen. Ook de premies verstrekt op grond van artikel 10 van de Re&#xEF;ntegratieverordening WWB 2009 laten we buiten beschouwing.

<vet>Artikel 4</vet>In dit artikel wordt de hoogte van de langdurigheidstoeslag geregeld. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt onder de netto bijstandsnorm verstaan: de voor de gezinssituatie geldende netto bijstandsnorm (inclusief vakantie toeslag) plus de maximale gemeentelijke toeslag die voortvloeit uit artikel 25 van de WWB. In de verordening gaan we uit van een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm op 1 januari van dat jaar. Hierdoor hoeft het bedrag van de toeslag niet jaarlijks in de verordening te worden aangepast aan de wijziging in de normbedragen van de WWB.In het tweede lid is bepaald dat wanneer bij gehuwden of samenwonenden bij &#xE9;&#xE9;n van de partners geen recht is op een langdurigheidstoeslag op grond van artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet, de andere partner recht kan hebben op een toeslag zoals die geldt voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.

<vet>Artikel 5</vet>Artikel vijf verwijst naar artikel 36 lid 6 van de wet waarin het overgangsrecht is bepaald. In aanvulling op dat overgangsrecht is ook de stimuleringspremie opgenomen, waarmee geen rekening wordt gehouden bij de berekening van het inkomen over de refertejaren.

<vet>Artikel 6</vet>Artikel zes biedt de mogelijkheid voor het college om in onvoorziene gevallen maatwerk te leveren en in afwijking van de verordening ten gunste van de belanghebbende te beslissen. Hiermee wordt niet een glijdende schaal bedoeld. De gemeente heeft in zijn algemeenheid besloten om bij categoriale regelingen geen glijdende schaal toe te passen.

<vet>Artikel 7</vet>Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

<vet>Artikel 8</vet>Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.