Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpdestruktie, destructie, destructiewet, aafgifteplichtige, honden, katten, varkens, koeien, schapen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb.95-177) en artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-200824-02-2008nieuwe regeling

18-12-2007

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Lopik,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007,

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb.95-177) en artikel 149 Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Destructieverordening Lopik 2007.

 

Artikel 1

 

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb.95-177);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerst werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegenverzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 14, lid 2 van het Destructiebesluit 2005 van toepassing is.

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening Lopik 2007".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

 • 3.

  De Destructieverordening voor de gemeente Lopik, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 september 1995 en de daarop volgende wijzigingen, vervalt per gelijke datum.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2007.