Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Winkeltijdenverordening gemeente Lopik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Lopik
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwinkel, winkeltijd, openingstijden winkeltijden, supermarkt, winkels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 3 en 7 Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-200001-08-2013nieuwe regeling

30-05-2000

Het Zenderstreeknieuws

onbekend
06-06-200027-02-2013nieuwe regeling

30-05-2000

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Lopik

GEMEENTE LOPIKOnderwerp: Winkeltijdenverordening gemeente LopikDe raad van de gemeente Lopik;gelezen het voorstel van Burgmeester en wethouders van 9 mei 2000 totvaststelling van een verordening Winkeltijden;gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet:mede gelet op het advies van de commissie ABZ/Middelen van 16 mei 2000b e s l u i t:vast te stellen de volgende  "Verordening Winkeltijden gemeente Lopik".Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,gehouden op 30 mei 2000.

Artikel 1  

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE LOPIK

De raad van de gemeente Lopik;

gezien het advies van de commissie ABZ/ Middelen van 16 mei 2000;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2000;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 BegripsbepalingIn deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht en ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van een ontheffingHet college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaats;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagen

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet voor nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, voor zover deze dagen niet op een zondag vallen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor de gehele gemeente.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, voor zover deze dagen niet op een zondag vallen ten behoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen.

De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagenHet college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2.

  De Verordening winkelsluiting gemeente Lopik wordt ingetrokken.

Artikel 10 CiteerartikelDeze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeenteLopik".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 mei 2000