Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid Werken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Persoonsgebonden budget begeleid Werken
CiteertitelVerordening Persoonsgebonden budget begeleid Werken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoons, gebonden, budget, pauw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

24-06-2008

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid Werken

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Het Algemeen Bestuur van de PAUW Bedrijven;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de PAUW Bedrijven ; nr. ……, inzake ….;

gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat het Algemeen Bestuur bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Persoonsgebonden budgetten.

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid WerkenWet sociale Werkvoorziening

 

Artikel 1  

Artikel 1 BegripsomschrijvingenIn deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het Dagelijks Bestuur: de afgevaardigden van de 9 deelnemende gemeenten, vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de PAUW Bedrijven;

 • b.

  de uitvoeringsorganisatie: PAUW Bedrijven te Breukelen voor de 9 deelnemende gemeenten;

 • c.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • d.

  Wsw-geïndiceerden: personen op de wachtlijst, Wsw-werknemers alsmede personen die reeds in begeleid werken ingevolge de Wsw werkzaam zijn met een geldige indicatie;

 • e.

  begeleid werken: de arbeid bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet;

 • f.

  persoonsgebonden budget: de periodieke subsidie die het Dagelijks Bestuur verstrekt aan een werkgever (loonkostensubsidie) die een Wsw-geïndiceerde in reguliere dienst neemt alsmede een vergoeding voor de begeleidingsorganisatie die zorg draagt voor de noodzakelijke begeleiding op de werkplek en daarbuiten.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskostenHet Dagelijks Bestuur stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de Wsw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten: a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tenzij sprake is van ondernemingen die worden gedreven door de overheid of semi-overheid;b. de aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, als passend aan te merken;c. er is een begeleidingsverantwoordelijke benoemd;d. de duur van het dienstverband bedraagt tenminste 6 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

 • 3.

  De uitvoeringsorganisatie heeft namens de gemeente de volgende taken in het kader van het invullen van een persoonsgebonden budget:a. communiceert actief naar de Wsw-geïndiceerde over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget;b. verwerkt en toetst de aanvraag voor een persoonsgebonden budget aan de hand van deze verordening;c. bepaalt de hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie op inzichtelijke wijze;d. bepaalt de hoogte van de loonkostensubsidie aan de werkgever aan de hand van arbeidsproductiviteit;e. bewaakt procedures; de procedures zijn conform de systematiek bij begeleid werken;f. bewaakt het proces van een tijdige herindicatie;g. draagt zorg voor de administratieve verplichtingen.

 • 4.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:a. de begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;b. de begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. de Wsw-geindiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd;c. de begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld, bijvoorbeeld door in het bezit zijn van het keurmerk Blik op Werk van de brancheorganisatie Boa-Borea of een vergelijkbare waarborg (b.v. referenties);d. aantoonbaar zorgdragen voor een ordentelijk P&O-beleid: gemeten in realistisch takenpakket, onderbouwd productiviteitspercentage op genoemd takenpakket, uitgevoerd werkplekonderzoek en rapporteren over de geschiktheid van de werkplek;e. de begeleidingsorganisatie draagt jaarlijks zorg voor een begeleidingsplan met kostenoverzicht;f. de begeleidingsorganisatie rapporteert per kwartaal over de uitgevoerde begeleiding;g. de begeleidingsorganisatie levert tijdig documenten aan ten behoeve van de herindicatie van de Wsw’er;h. aantoonbaar begeleiding/coaching bieden aan begeleid werker, werkgever en collega’s:1. bijdragen aan arbeidsontwikkeling en loopbaanplanning begeleiden;2. bij dreigende uitval: interventies plegen, werkgever en werknemer coachen en uitvoeringsorganisatie informeren;3. bij uitval: nieuwe werkplek zoeken gedurende maximaal 3 maanden, indien dit niet gelukt is, dient de werknemer overgedragen te worden aan de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur stelt op voorstel van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast.

 • 2.

  De hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever wordt berekend aan de hand van de arbeidsproductiviteit met een maximum van 40% van het bruto loon vermeerderd met alle werkgeverslasten per jaar; een eventuele reiskostenvergoeding is hierin verdisconteerd.

 • 3.

  Indien wordt aangetoond dat een hoger bedrag noodzakelijk is, kan de Wsw-geïndiceerde de uitvoeringsorganisatie verzoeken om een hoger bedrag beschikbaar te stellen voor uitvoering van begeleid werken; hierbij dient gemotiveerd te worden waarom een hoger bedrag noodzakelijk is en dat voor het goedkoopste adequate alternatief is gekozen.

Artikel 5 Herziening van de periodieke subsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever kan een periodieke subsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is;

 • 2.

  De periodieke subsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld.De begeleiding van de Wsw-geïndiceerde zal, in tijd uitgedrukt, niet langer duren dan 15% van de duur van het aantal gewerkte uren. Als norm wordt aangehouden 5 á 10% van het aantal werkuren.Tussentijdse aanpassingen zijn binnen deze marges mogelijk indien partijen dit vooraf overeenkomen.

 • 2.

  De kosten voor begeleiding worden door de begeleidingsorganisatie inzichtelijk gemaakt op basis van het tarief per uur begeleiding en de werkelijk geleverde begeleiding per periode.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht. Om in aanmerking te komen voor het vergoeden van een eenmalige aanpassing van de werkplek dient de werkgever de aanpassing vooraf schriftelijk aan te vragen waarbij de noodzaak wordt aangetoond.

 • 2.

  Als uit de aanvraag blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen wordt overgegaan tot verstrekken van de eenmalige kosten.

 • 3.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor de vergoeding van het Dagelijks Bestuur.

 • 4.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal 6 maanden.

 • 5.

  Aanpassingen waarvan de kosten hoger zijn dan € 3.000,- komen niet voor een vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats niet als passend beschouwd.

 • 6.

  Afwijking van het vorige lid is mogelijk indien op grond van een individuele beoordeling de noodzaak hiertoe is vastgesteld.

 • 7.

  Het Dagelijks Bestuur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede-ondertekend door werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur besluit over de aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan dit besluit met ten hoogste 6 weken verdagen. Het Dagelijks Bestuur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidieHet besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar aan het Dagelijks Bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de periodieke subsidie binnen 6 weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschottenDe subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 6 weken betaald, onder verrekeningvan de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgeverDe werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het Dagelijks Bestuur van alle feiten enomstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 14 HardheidsclausuleHet Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de Wsw-geïndiceerde afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 15 Beslissing Dagelijks Bestuur waarin de verordening niet voorzietIn gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

Artikel 16 InwerkingtredingDe verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Artikel 17 CiteertitelDeze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werkenWet sociale werkvoorziening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van

de secretaris de voorzitter

E.M. Uijting C.G.J. Breuer