Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSport, welzijn en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Uitvoeringsbesluit is een nadere uitwerking van de subsidieverordening en is in die zin ook een algemeen verbindend voorschrift.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Losser

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2011nieuwe regeling

05-04-2011

Nieuwe Dinkellander 12-04-11

05-04-2011, 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;   Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Losser,   Gelet op de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht,   BESLUIT:   Het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 'Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies met ingang van 1-1-2013' vast te stellen.   Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies

met ingang van 1-1-2013 Behoort bij besluit 10Z02606 / 11.0003883 d.d. 05-04-2011 Paraaf secretaris:

Artikel 1.1 Vrijwilligersorganisaties

Onderstaande vrijwilligersorganisaties komen met ingang van 1-1-2013 in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse leden. Op grond van het aantal Losserse leden komen vrijwilligersorganisaties in aanmerking voor een bedrag van €.10,-- per lid. Er geldt hiervoor een ondergrens van minimaal 25 Losserse leden. Sportorganisaties komen in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse jeugdsportleden volgens 2.1. van dit uitvoeringsbesluit, tenzij de desbetreffende organisaties worden vermeld onder 3.1. of 4.1. van dit uitvoeringsbesluit.

0 < Losserse leden < 25 betekent GEEN structurele waarderingssubsidie

Thema Educatie, Beleidsveld 4, Educatie-, vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen

IVN afdeling Losser   Thema Cultuureducatie, Beleidsveld 6, Kunstzinnige vorming

Lossers Kunst Collectief   Thema Cultuureducatie, Beleidsveld 7, Amateurkunst

Muziekvereniging Concordia

Concertvereniging Sempre Cresendo

Muziekvereniging Crescendo

Muziekvereniging Excelsior

Harmonie Kunst en strijd

Sint Plechelmus Harmonie

Muziekvereniging De Tukkers

Muziekvereniging De Eendracht - Grenslandkapel Overdinkel

Zangvereniging Martinikoor Losser

Zanggroep Montana

Toneelvereniging De Rommelpot

Toneelvereniging Eensgezindheid   Thema Jeugd en Jongeren, Beleidsveld 9, Jeugd- en jongerenwerk

Teylersgroep

Dr. Ariensgroep

Jong Nederland De Lutte

Protestantse Gemeente Losser (H.H. jeugdraad)

KPJ Beuningen

KPJ Losser   Thema Zorg, Beleidsveld 14, Vrijwillige hulp

UVV

Zonnebloem De Lutte

Zonnebloem Losser

EHBO St. Martinus De Lutte

EHBO Losser

Artikel 2.1 Jeugdsportorganisaties

Onderstaande sportorganisaties komen met ingang van 1-1-2013 in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse jeugdsportleden. Op grond van het aantal Losserse jeugdsportleden komen sportorganisaties in aanmerking voor een bedrag van €.10,-- per jeugdsportlid. Er geldt hiervoor een ondergrens van minimaal 10 Losserse jeugdsportleden. Niet-sportorganisaties komen in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse leden volgens 1.1. van dit uitvoeringsbesluit, voor zover dit tenminste vrijwilligersorganisaties betreffen die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen of zorg. Tenzij de desbetreffende organisaties worden vermeld onder 3.1. of 4.1. van dit uitvoeringsbesluit.

0 < Losserse jeugdsportleden < 10 betekent GEEN structurele waarderingssubsidie Thema Jeugdsport, Beleidsveld 11, Sport

IJsclub Losser

Kogelwerpvereniging Beuningen '39

Klootschietvereniging Kolkersveld Losser

Voetbalvereniging A.J.C. '96

Zwemclub Losser

Tennisclub Overdinkel

Judo Losser

Berg- en Dalruiters

PC & LR Martiniruiters

Tennisclub Kardoes

Handbalvereniging Combinatie '64

Voetbalvereniging K.V.V. Losser

Volleybalvereniging Lutheria

A.G.V. Losser

Kogelwerpvereniging Vooruit - Losser

Gymnastiekvereniging S.S.S. Beatrix

B.C. Shuttle

Tennisvereniging Brilmansdennen

Atletiekvereniging Iphitos

Losserse Tennis Club

SV De Lutte

Majorettevereniging Liberation

Tafeltennisvereniging Smash

Sportclub Overdinkel

Volley '68

Majorettevereniging Revenge

Sportvereniging De Lutte

Twentse Duikvereniging

Losserse Wielerclub

Artikel 3.1 Gemeentelijke belangen

Onderstaande organisaties komen met ingang van 1-1-2013 in aanmerking voor een structurele waarderingssubsidie op grond van specifieke gemeentelijke uitvoerende of beleidsmatige taken en belangen. Hieraan liggen onderstaande beleidsmatige overwegingen ten grondslag.   Ondersteuning sociaal-cultureel werk dorpskernen

In aansluiting op het sociaal-cultureel werk voor de dorpskernen Losser en Overdinkel zijn er afspraken gemaakt over het niveau van het sociaal-cultureel werk voor de dorpskernen De Lutte en Glane. Het waarborgen van de bestaande samenhang tussen deze afspraken is van belang om een voldoende dekking van het sociaal-cultureel werk over de kerkdorpen te realiseren.   Beleidsveld 1, Sociaal-cultureel werk algemeen Gemeenschapswerk De Hellehond ongewijzigde berekeningsgrondslag Dorpsraad Glane, sociaal-cultureel werk ongewijzigde berekeningsgrondslag   Ondersteuning adviesraden

De adviesraden geven het college gevraagd en ongevraagd advies op de van toepassing zijnde beleidsgebieden. De verschillende adviesraden zijn van belang in het kader van de onafhankelijke advisering en de bestendiging van het lokale draagvlak. De gemeente acht de voortzetting van de bestaande adviesraden op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en Wmo van belang.   Beleidsveld 8, Volkscultuur

Culturele Raad Losser (incl. bijdrage cultuurprijs) ongewijzigde berekeningsgrondslag Beleidsveld 14, Vrijwillige hulp

Wmo-raad ongewijzigde berekeningsgrondslag Beleidsveld 5, Opbouwwerk

Onderwijsraad ongewijzigde berekeningsgrondslag Beleidsveld 11, Sport

Sportraad Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag   Ondersteuning gemeentelijke sportverkiezing

De jaarlijkse gemeentelijke sportverkiezing, die wordt georganiseerd door de Sportraad Losser, valt niet weg te denken binnen een gemeente die werk maakt van een actief sportbeleid. De sportverkiezing is een goed gewaardeerd evenement waarbij niet alleen sporters, maar ook sportvrijwilligers centraal staan.   Beleidsveld 11, Sport

Sportraad Losser (bijdrage sportverkiezing) ongewijzigde berekeningsgrondslag   Uitbesteding gidsen en verluiden Martinustoren

Het gidsen van toeristen en het verluiden van overledenen met betrekking tot de Martinustoren zijn ondergebracht bij de toeristische informatievoorziening binnen de gemeente Losser. De coördinatie van activiteiten en de aansturing van vrijwilligers voor de Martinustoren zijn redengevend om deze activiteiten extern onder te brengen.   Beleidsveld 8, Volkscultuur

Coördinatie gidsen en verluiden Martinustoren ongewijzigde berekeningsgrondslag   Ondersteuning historische verenigingen / stichtingen

Op grond van de respectievelijke ledenaantallen zouden de beide historische verenigingen / stichtingen een relatief hoge structurele waarderingssubsidie ontvangen. Omdat er evenwel sprake is van een groot aandeel van niet-actieve leden is de berekeningsgrondslag bijgesteld naar een meer acceptabel niveau binnen het onderdeel 'gemeentelijke belangen'. Hiermee kan in een voldoende mate uitvoering worden gegeven aan de activiteiten van de beide historische verenigingen / stichtingen. Teneinde het gelijkheidsbeginsel te respecteren, is er voor beide organisaties een vergelijkbare afweging gemaakt. Beleidsveld 8, Volkscultuur Historische Kring Losser  Historische Vereniging De Dree Marken  gewijzigde berekeningsgrondslagen   €. 1.500,--   €. 1.500,--   Ondersteuning Open Monumentendag

De organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag vindt plaats onder verantwoordelijk-heid van de beide historische verenigingen / stichtingen in de gemeente Losser. De gewijzigde berekeningsgrondslagen houden verband met de verlaging naar een niveau waarop nog in een voldoende mate uitvoering kan worden gegeven aan deze jaarlijkse gebeurtenis. Open Monumentendag geeft vorm aan de wijze waarop de gemeente burgers kennis laat maken met lokale monumentale objecten. Teneinde het gelijkheidsbeginsel te respecteren, is er voor beide organisaties een vergelijkbare afweging gemaakt.   Beleidsveld 8, Volkscultuur Historische Kring Losser (bijdrage Open Monumentendag) Historische Vereniging De Dree Marken (bijdrage Open Monumentendag) gewijzigde berekeningsgrondslagen   €. 1.000,--   €. 1.000,--   Ondersteuning ouderenwerk

Binnen het ouderenwerk worden laagdrempelige activiteiten ontwikkeld die sociale ontmoeting mogelijk maken. Het hebben van een sociaal netwerk is een beschermende factor qua (geestelijke) gezondheid en past binnen de Wmo-doelstelling ‘meedoen’. De Ouderenbonden hebben leden die tot de ‘old-olds’ gerekend kunnen worden, de potentiële instromers binnen de Wmo. De ondersteuning van activiteiten ouderenwerk past binnen een preventief gezondheids- en Wmo-beleid. Sinds 2010 zijn gemeenten via de Wet Publieke Gezondheid verplicht beleid te voeren op preventief ouderengezondheidsbeleid.

De relatief hoge huurcomponenten binnen de respectievelijke berekeningsgrondslagen van de ouderenbonden vormen onderdeel van de toekomstige gemeentelijke inspanningen om zowel de huren als de overeenkomstige huurcomponenten te verlagen.   Beleidsveld 2, Ouderenwerk   ANBO Overdinkel ongewijzigde berekeningsgrondslag KBO Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag KBO Overdinkel ongewijzigde berekeningsgrondslag KBO De Lutte ongewijzigde berekeningsgrondslag Ouderenbond Beuningen ongewijzigde berekeningsgrondslag Werkgroep Seniorenuitwisseling Emsbüren ongewijzigde berekeningsgrondslag   Ondersteuning dorpsraden

De dorpsraden vertegenwoordigen een signaalfunctie, lokaal draagvlak en fungeren als klankbord ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens voor de verschillende kerkdorpen. De dorpsraden vormen tevens een impuls voor de gemeenschapszin en de sociale samenhang binnen de kerkdorpen. Met de ondersteuning van de dorpsraden wordt daarom een wezenlijk belang voor de gemeente en de kerkdorpen gediend.   Beleidsveld 5, Opbouwwerk   Dorpsraad Glane ongewijzigde berekeningsgrondslag Dorpsraad Overdinkel ongewijzigde berekeningsgrondslag Dorpsbelangen De Lutte ongewijzigde berekeningsgrondslag Dorpsraad Beuningen ongewijzigde berekeningsgrondslag   Ondersteuning dodenherdenking en oranjefeesten

De viering van koninginnedag, dodenherdenking op 4 mei en de viering van bevrijdingsdag betreffen belangrijke activiteiten waaraan invulling wordt gegeven door de beide oranje-comité's binnen de gemeente Losser. De dodenherdenking en de oranjefeesten hangen onvervreemdbaar samen met een stukje culturele identiteit binnen onze samenleving in een tijd waarin de sociale cohesie en de gemeenschapszin gestimuleerd dienen te worden. Teneinde het gelijkheidsbeginsel te respecteren, is er voor het Oranje-comité Beuningen een vergelijkbare afweging naar inwonersaantallen gemaakt. Een dergelijke afweging op grond van inwonersaantallen vormt een uitzondering op het uitgangspunt van een niet-exploitatie-gebonden subsidieverdeling, maar wordt voor dit geval het meest representatief geacht.   Beleidsveld 8, Volkscultuur

Oranje-comité Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag Beleidsveld 8, Volkscultuur

Oranje-comité Beuningen gewijzigde berekeningsgrondslag

€. 300,--   Ondersteuning volksfeesten

De verschillende volksfeesten in de kerkdorpen geven invulling aan de eigen culturele identiteit van de kerkdorpen en van de gemeente. Desbetreffende volksfeesten hangen onvervreemdbaar samen met de eigen culturele identiteit van de kerkdorpen en van de gemeente en vormen daarom een belangrijke culturele waarborg voor de kerkdorpen in een tijd waarin de sociale cohesie en de gemeenschapszin gestimuleerd dienen te worden.

De gewijzigde berekeningsgrondslagen houden verband met de bijstelling naar een niveau waarop nog in een voldoende mate uitvoering kan worden gegeven aan deze jaarlijkse gebeurtenissen. Vanwege het uitgangspunt van een niet-exploitatiegebonden subsidie-verdeling worden de respectievelijke inwonersaantallen van de verschillende dorpskernen niet meegewogen en wordt er dienovereenkomstig voor alle drie de volksfeesten een vergelijkbare afweging gemaakt.   Beleidsveld 8, Volkscultuur gewijzigde berekeningsgrondslagen Breugheliaans Festijn

Volksfeest Overdinkel

Volksfeest De Lutte €. 1.500,--

€. 1.500,--

€. 1.500,--   Vrijwilligers Advies Commissie Losser

De VAC Losser geeft gevraagd en ongevraagd advies op lokale bouwplannen. Dit is met name van belang bij de projectmatige bouw door woningcorporaties en private partijen. De VAC Losser speelt op deze manier een belangrijke rol in het kader van de bruikbaarheid en de aanpasbaarheid van woningen in de gemeente Losser.   Beleidsveld 4, Educatie-, vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen Vrijwilligers Advies Commissie Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag   Stawel Losser

Stawel Losser vertegenwoordigt alle agrarische ondernemers uit de gemeente Losser. Dit betreffen niet alleen de leden van LTO-Noord, maar ook boeren die geen lid zijn van een landbouworganisatie. Stawel Losser stemt daarbij af met haar zusterorganisatie Stawel Enschede. Stawel Losser heeft enkele leden afgevaardigd in de Gebiedscommissie Losser (Landinrichtingscommissie). Daarnaast heeft Stawel Losser zitting in de klankbordgroep voor de Herziening van het bestemmingsplan buitengebied.   Beleidsveld 5, Opbouwwerk Stawel Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag   Landelijk / regionaal georiënteerde subsidieafspraken

De grondslag voor diverse landelijk of regionaal georiënteerde subsidieafspraken betreffen specifieke bovenlokale afspraken of overwegingen waaraan op diverse beleidsgebieden invulling wordt gegeven. Het landelijk of regionaal kader waarbinnen deze afspraken zijn gemaakt, legt extra gewicht op de overwegingen om de berekeningsgrondslagen voor onderstaande organisaties ongewijzigd voort te zetten.   Culturele Basisvorming Losser

De Culturele Basisvorming Losser is de enige lokale partner die in staat is om een voldoende uitgebalanceerd programma voor de binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie binnen het basisonderwijs vorm te geven. De uitbesteding van de uitvoering van de binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie aan de Culturele Basisvorming Losser is een belangrijk uitgangspunt van de bestaande gemeentelijke visie op cultuureducatie binnen het basisonderwijs, zoals opgenomen binnen de nota cultuurbeleid 2009-2015, de gemeentelijke beleidsparagraaf cultuureducatie 2010-2013 en de prestatie-afspraken Cultuureducatie Primair Onderwijs (CPO).

De gemeente Losser heeft op het gebied van CPO prestatie-afspraken gemaakt met de provincie Overijssel en de Culturele Basisvorming Losser. Hiervoor ontvangt de gemeente een jaarlijkse provinciale subsidie. Deze prestatie-afspraken hebben tevens betrekking op de voortzetting van de gemeentelijke cofinanciering op hetzelfde niveau. Het gemeentelijke belang steekt onder meer in het veilig stellen van de gezamenlijke prestatie-afspraken en de provinciale cofinanciering.   Beleidsveld 6, Kunstzinnige vorming Culturele Basisvorming Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag   Bureau Halt

Bureau Halt is belast met de uitvoering en de coördinatie van alternatieve strafafdoeningen voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Op deze manier komen zij niet in aanraking met het Openbaar Ministerie. Deze aanpak vormt een onderdeel van de preventieve maatregelen binnen het lokale jeugdbeleid. Alle veertien Twentse gemeenten nemen deel aan de financiering van deze voorziening op basis van een vast bedrag per inwoner.   Beleidsveld 9, Jeugd- en jongerenwerk Bureau Halt ongewijzigde berekeningsgrondslag   MEE, sociaal-cultureel werk gehandicapten

Door de bundeling van de lokale behoeften aan vakantie-activiteiten voor zelfstandig of thuiswonende (verstandelijk) gehandicapten door MEE Twente kan er een betaalbaar aanbod worden gecreëerd. Zo profiteren ook kleinere gemeenten, met relatief lage aantallen gehandicapten, van het regionale aanbod. De gemeente Losser volgt hierin de regionale afspraken. Binnen de Wmo, waar ‘meedoen’ centraal staat, moet de gemeente eveneens oog hebben voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten.   Beleidsveld 1, Sociaal-cultureel werk algemeen MEE, sociaal-cultureel werk gehandicapten ongewijzigde berekeningsgrondslag   De Springplank

De Springplank is de regionale sportorganisatie in Twente voor mensen met een verstandelijke beperking en voor moeilijk lerenden. De Springplank bedient hiermee een speciale doelgroep binnen het gemeentelijke sportbeleid. De gemeente Losser volgt hierin de regionale afspraken. Binnen de Wmo, waar ‘meedoen’ centraal staat, moet de gemeente eveneens oog hebben voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten. De gemeente subsidieert een bedrag per Losserse deelnemer.   Beleidsveld 11, Sport De Springplank ongewijzigde berekeningsgrondslag   Buro Slachtofferhulp

Slachtofferhulp vormt een sterk integrale wijze van dienstverlening die niet meer valt weg te denken binnen het huidige maatschappelijke en juridische kader met betrekking tot de afhandeling van misdrijven. Alle Twentse gemeenten dragen bij aan Buro Slachtofferhulp op basis van een vast bedrag per inwoner.   Beleidsveld 13, Maatschappelijke ondersteuning Buro Slachtofferhulp ongewijzigde berekeningsgrondslag   Collectieve preventie GGZ

Op regionaal niveau zijn er met de GGZ-organisaties en Tactus afspraken gemaakt over een basispakket collectieve preventie GGZ. Ook over de gemeentelijke bijdragen zijn er regionale afspraken gemaakt. Iedere gemeente is krachtens de Wet Publieke Gezondheid verplicht een aanbod ‘collectieve preventie’ te hebben. De ongewijzigde berekenings-grondslag heeft uitsluitend betrekking op het beschikbare werkbudget 'Collectieve preventie GGZ'. De daadwerkelijke subsidieverlening vindt plaats op grond van de bovengenoemde regionale afspraken.   Beleidsveld 15, Volksgezondheid Collectieve preventie GGZ ongewijzigde berekeningsgrondslag   Collectieve dienstverlening GGZ

De acht Twentse gemeenten behorend tot het werkgebied van Mediant hebben afspraken gemaakt over het product ‘collectieve dienstverlening GGZ’. Ook over de gemeentelijke bijdragen zijn er regionale afspraken gemaakt. De ongewijzigde berekeningsgrondslag heeft uitsluitend betrekking op het beschikbare werkbudget 'Collectieve dienstverlening GGZ'.

De daadwerkelijke subsidieverlening vindt plaats op grond van de bovengenoemde regionale afspraken.   Beleidsveld 15, Volksgezondheid Collectieve dienstverlening GGZ ongewijzigde berekeningsgrondslag   Steunpunt Informele Zorg

De tien Twentse gemeenten die worden bediend door het Steunpunt Informele Zorg hebben regionale afspraken gemaakt over het aanbod van mantelzorgondersteuning. Ook over de gemeentelijke bijdragen zijn er regionale afspraken gemaakt. Iedere gemeente is krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht mantelzorgers te ondersteunen.   Beleidsveld 15, Volksgezondheid Steunpunt Informele Zorg ongewijzigde berekeningsgrondslag   Accent FM / RTV Losser - Oldenzaal

Op grond van artikel 2.170a van de Mediawet 2008 met ingang van 1 januari 2010 is er opgenomen dat elke gemeente een bekostigingsplicht heeft voor de publieke lokale mediainstelling. Deze plicht is gekoppeld aan een positief advies van de gemeenteraad over de representativiteit van het programmabeleidsbepalend orgaan van de instelling. De gemeenteraad van Losser heeft op 27 maart 2007 verklaard dat Accent FM / RTV Losser - Oldenzaal voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 30 van de Mediawet. De gemeente Losser subsidieert op basis van een bedrag per huishouden.   Beleidsveld 4, Educatie-, vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen Accent FM / RTV Losser - Oldenzaal ongewijzigde berekeningsgrondslag   Anti-discriminatie voorziening

Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke anti-discriminatie voorzieningen in werking getreden. Op grond van deze wet moet de gemeente de toegang tot een anti-discriminatie voorziening faciliteren. In de Regio Twente wordt dit regionaal georganiseerd. Regio Twente heeft op

7 december 2009 een samenwerkingsovereenkomst met Artikel 1 Overijssel gesloten om uitvoering te kunnen geven aan een anti-discriminatie voorziening. In 2012 vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking met Artikel 1 Overijssel. Op grond daarvan zal de subsidierelatie voor de jaren 2013 en verder worden bekeken. De ongewijzigde berekeningsgrondslag in deze heeft uitsluitend betrekking op de systematiek van een normbedrag per inwoner, dat regionaal wordt vastgesteld naar aanleiding van eerder genoemde evaluatie in 2012. Concrete subsidieverlening vindt op grond daarvan plaats.   Beleidsveld 13, Maatschappelijke ondersteuning Anti-discriminatie voorziening ongewijzigde berekeningsgrondslag   Platform 3e wereldgroepen Losser

Vertegenwoordigers van 3e wereldgroepen in Losser geven gezamenlijk vorm aan dit platform. Omdat het evenwel geen reguliere ledenorganisatie betreft en het aantal vrijwilligersleden beneden de ondergrens van minimaal 25 Losserse leden valt, is de berekeningsgrondslag bijgesteld naar een meer acceptabel niveau binnen het onderdeel 'gemeentelijke belangen'.   Beleidsveld 13, Maatschappelijke ondersteuning Platform 3e wereldgroepen Losser ongewijzigde berekeningsgrondslag   Belangengroepering mindervaliden Losser

Vertegenwoordigers van mindervaliden in Losser geven gezamenlijk vorm aan deze belangengroepering. Omdat het evenwel geen reguliere ledenorganisatie betreft en het aantal vrijwilligersleden beneden de ondergrens van minimaal 25 Losserse leden valt, is de berekeningsgrondslag bijgesteld naar een meer acceptabel niveau binnen het onderdeel 'gemeentelijke belangen'. Teneinde het gelijkheidsbeginsel te respecteren, is er voor de Belangengroepering mindervaliden Losser een vergelijkbare afweging gemaakt als voor het Platform 3e wereldgroepen Losser.   Beleidsveld 14, Vrijwillige hulp Belangengroepering mindervaliden Losser gewijzigde berekeningsgrondslag

€. 550,--

Artikel 4.1 Stopzetting structurele subsidies

Onderstaande structurele subsidies worden met ingang van 1-1-2013 definitief stopgezet. Hieraan liggen de onderstaande beleidsmatige overwegingen ten grondslag.   Stopzetting ondersteuning vrouwenorganisaties

De ondersteuning van de vrouwenorganisaties past niet langer binnen een gemeentelijk beleid waarin de aandacht voor vrijwilligersorganisaties, die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport, centraal staat. De vrouwenorganisaties vertegenwoordigen vooral een functie als gender-specifieke (belangen)organisatie. De gemeente ziet het ondersteunen van belangen-organisaties in het algemeen en gender-specifieke (belangen)organisaties in het bijzonder niet als een kerntaak. Hiervoor is volgens de gemeente een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing.   Beleidsveld 4, Educatie-, vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen Zij Actief Beuningen

Zij Actief De Lutte

Zij Actief Losser

Katholiek Vrouwengilde Losser

Werkgroep Vrouwen Losser-Emsbüren stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Stopzetting ondersteuning schuttersverenigingen

De ondersteuning van de schuttersverenigingen past niet langer binnen een gemeentelijk beleid waarin de aandacht voor vrijwilligersorganisaties, die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport, centraal staat. De schuttersverenigingen vertegenwoordigen vooral een functie op het vlak van de vrijetijdsbesteding. De gemeente ziet het ondersteunen van vormen van vrijetijdsbesteding niet als een kerntaak. Hiervoor is volgens de gemeente een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing.   Beleidsveld 8, Volkscultuur Schuttersvereniging Overdinkel

Schuttersvereniging St. Märten

Schuttersvereniging Concordia stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Stopzetting ondersteuning carnavalsverenigingen

De ondersteuning van de carnavalsverenigingen past niet langer binnen een gemeentelijk beleid waarin de aandacht voor vrijwilligersorganisaties, die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport, centraal staat. De carnavalsverenigingen vertegenwoordigen vooral een functie op het vlak van de vrijetijdsbesteding. De gemeente ziet het ondersteunen van vormen van vrijetijdsbesteding niet als een kerntaak. Hiervoor is volgens de gemeente een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing.   Beleidsveld 8, Volkscultuur Carnavalsverenigingen De Gaffel Aoskes Losser stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Stopzetting ondersteuning traditioneel tijdsgebonden gebruiken

De ondersteuning van de traditioneel tijdsgebonden gebruiken past niet langer binnen een gemeentelijk beleid waarin de aandacht voor vrijwilligersorganisaties, die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport, centraal staat. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen vooral een functie op het vlak van de traditioneel tijdsgebonden gebruiken. De gemeente ziet het ondersteunen van de traditioneel tijdsgebonden gebruiken niet als een kerntaak. Hiervoor is volgens de gemeente een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing.   Beleidsveld 7, Amateurkunst Kerstconcertcommissie stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Beleidsveld 8, Volkscultuur Comité paasgebruiken Beuningen stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Stopzetting ondersteuning bijzondere begraafplaatsen

De ondersteuning van de bijzondere begraafplaatsen past niet langer binnen een gemeentelijk beleid waarin de aandacht voor vrijwilligersorganisaties, die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport, centraal staat. De bijzondere begraafplaatsen vertegenwoordigen een functie op het vlak van de bijzondere uitvaartbezorging. De gemeente ziet het ondersteunen van vormen van bijzondere uitvaartbezorging niet als een kerntaak. Hiervoor is volgens de gemeente een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing.   Beleidsveld 17, Bijzondere begraafplaatsen Parochie Heilige Maria Geboorte

Protestantse Gemeente Losser

Protestantse Gemeente Overdinkel

Parochie St. Plechelmus De Lutte

R.K. Parochie Heilige Gerardus Majella

Buurt- en begrafenisvereniging 'Helpt Elkander'

Begraafplaats 't Ebeltjeshof

Parochie O.L.V. van Altijddurende

Bijstand Beuningen

Begraafplaats van de Syrisch Orthodoxe

Kerken te Glane stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Stopzetting ondersteuning op grond van raadsbesluit van 12 mei 2009

De ondersteuning van de hieronder genoemde organisaties wordt op grond van het raads-besluit van 12 mei 2009 stopgezet met ingang van 1-1-2012. Omdat de omstandigheden en de randvoorwaarden met betrekking tot de beëindiging van deze ondersteuning niet zijn gewijzigd, wordt deze beëindiging gehandhaafd met ingang van 1-1-2013.   Beleidsveld 2, Ouderenwerk Zorggroep Sint Maarten (MBVO) handhaving

Seniorenraad stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Beleidsveld 15, Volksgezondheid Mantelzorg 'Losser de Globe' stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013   Beleidsveld 16, Godsdienst c.q. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs HVO Twente

Parochie St. Plechelmus De Lutte

Parochie Heilige Maria Geboorte

Onderwijsbureau Twente

Protestantse Gemeente Losser stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

stopzetting subsidie m.i.v. 1-1-2013

Losser, 5 april 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Losser,

secretaris, burgemeester,   drs. J. van Dam drs. J.D. Westendorp

Nota-toelichting  

A. Algemene toelichting Het belangrijkste principe dat ten grondslag ligt aan de structurele waarderingssubsidies met ingang van 1-1-2013 vormt de verstrekking van een financiële bijdrage die onafhankelijk is van de kosten en de baten van de te waarderen activiteiten. Een ander belangrijk uitgangs-punt betreft een beperking van de gemeentelijke regelgeving gepaard gaande met de uitvoering van de structurele waarderingssubsidies. Uitgangspunt vormt een financiële bijdrage die verband houdt met een te objectiveren maatstaf op grond van gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Op grond van de 'Nota Subsidiebeleid' heeft deze maatstaf primair betrekking op 'vrijwilligersorganisaties' volgens Prioriteit 1. Deze maatstaf krijgt vorm door middel van subsidietoekenningen op grond van ledenaantallen. Inzet vormt het uiting geven aan gemeentelijke waardering voor die vrijwilligersorganisaties, die actief gemeentelijke beleidsuitgangspunten ondersteunen. Voor de gemeente Losser betreffen dit vrijwilligersorganisaties die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen, zorg of jeugdsport. Alleen zij komen in aanmerking voor één van beide subsidietoekenningen op grond van ledenaantallen. Om zowel het objectieve karakter als het gelijkheidsbeginsel te respecteren, worden er voor de subsidietoekenningen op grond van ledenaantallen geen berekenings-grondslagen gebaseerd op niet-vergelijkbare aspecten tussen de beleidsgebieden. Daarnaast zijn er voor bepaalde structurele waarderingssubsidies gemeentelijke uitvoerende of beleidsmatige taken en belangen in het geding die de aanleiding vormen om de te hanteren berekeningsgrondslagen per organisatie te evalueren en/of aan te passen. De uitgangspunten voor structurele subsidieverlening aan deze organisaties worden binnen een separaat onderdeel behandeld. De factoren die allemaal van invloed kunnen zijn op een sluitende exploitatie van organisaties (contributie, abonnementsgelden, tientjesleden, sponsoring, ledenverstrek-kingen in natura, huur, verhuur, aankoop instrumenten, horeca inkomsten, etcetera) vallen in het licht van eerder genoemde uitgangspunten niet te overzien en worden juist op grond daarvan niet betrokken binnen de geobjectiveerde subsidiewaardering. De gemeente zal daarom ten principale geen verantwoordelijkheid nemen voor een sluitende exploitatie van vrijwilligersorganisaties. De budgetsubsidies aan de Bibliotheek Losser, Carint, Cluster, Muziekschool 'de Sleutel' en de VVV Dinkeldal vallen niet onder het uitvoeringsbesluit voor structurele waarderings-subsidies. Hiervoor zijn namelijk de budgetafspraken met deze organisaties leidend.

B. Toelichting 'vrijwilligersorganisaties' Vrijwilligersorganisaties die overeenkomstige activiteiten uitvoeren, komen, in zoverre het subsidieplafond dit toelaat, eveneens in aanmerking voor subsidieverlening. Alle binnen het document "registratie structurele subsidies" eerder vastgestelde berekeningsgrondslagen voor genoemde organisaties vervallen met ingang van 1-1-2013 en worden nietig verklaard. De nieuwe berekeningsgrondslagen met ingang van 1-1-2013 zijn gebaseerd op het aantal Losserse leden per 1 januari voorafgaande aan het jaar van subsidieverlening. De leden-verantwoording moet minimaal op postcodeniveau worden verantwoord. Sportorganisaties komen in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse jeugdsportleden volgens 2.1. van dit uitvoeringsbesluit, tenzij de desbetreffende organisaties worden vermeld onder 3.1. of 4.1. van dit uitvoeringsbesluit. C. Toelichting 'jeugdsportorganisaties' Sportorganisaties die overeenkomstige activiteiten uitvoeren, komen, in zoverre het subsidie-plafond dit toelaat, eveneens in aanmerking voor subsidieverlening. Alle binnen het document "registratie jeugdsportsubsidies" eerder vastgestelde berekeningsgrondslagen voor genoemde organisaties vervallen met ingang van 1-1-2013 en worden nietig verklaard. De nieuwe berekeningsgrondslagen met ingang van 1-1-2013 zijn gebaseerd op het aantal Losserse jeugdsportleden per 1 januari voorafgaande aan het jaar van subsidieverlening. De ledenverantwoording moet minimaal op postcodeniveau worden verantwoord. Niet-sportorganisaties komen in principe in aanmerking voor een bijdrage op grond van het aantal Losserse leden volgens 1.1. van dit uitvoeringsbesluit, voor zover dit tenminste vrijwilligersorganisaties betreffen die overwegend activiteiten uitvoeren op het gebied van jeugd en jongeren, (cultuur)educatie, ouderen of zorg. Tenzij de desbetreffende organisaties worden vermeld onder 3.1. of 4.1. van dit uitvoeringsbesluit.

D. Toelichting 'gemeentelijke belangen' De structurele waarderingssubsidies en de overeenkomstig gehanteerde berekeningsgrond-slagen binnen het document "registratie structurele subsidies" voor genoemde organisaties worden met ingang van 1-1-2013 toegepast zoals aangegeven. In het geval van ongewijzigde berekeningsgrondslagen houdt dit in dat de meest recente vastgestelde berekeningsgrondslagen voor genoemde organisaties met ingang van 1-1-2013 ongewijzigd worden voortgezet. In het geval van gewijzigde berekeningsgrondslagen houdt dit in dat alle eerder vastgestelde berekeningsgrondslagen voor genoemde organisaties vervallen met ingang van 1-1-2013 en nietig worden verklaard. De gewijzigde berekeningsgrondslagen voor genoemde organisaties worden vervolgens daaronder weergegeven.

E. Toelichting 'stopzetting structurele subsidies' De structurele subsidies en de overeenkomstig gehanteerde berekeningsgrondslagen binnen het document "registratie structurele subsidies" voor genoemde organisaties vervallen met ingang van 1-1-2013 en worden nietig verklaard. Dit houdt in dat genoemde organisaties niet langer in aanmerking komen voor een structurele subsidie met ingang van 1-1-2013. De structurele subsidies aan Zorggroep Sint Maarten (MBVO), Mantelzorg 'Losser de Globe' en de Seniorenraad worden reeds met ingang van 1-1-2012 stopgezet op grond van het raadsbesluit van 12 mei 2009. Deze beëindiging wordt gehandhaafd met ingang van

1-1-2013. Ditzelfde geldt ook voor de structurele subsidies binnen beleidsveld 16, Godsdienst c.q. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, aan HVO Twente, Parochie St. Plechelmus De Lutte, Parochie Heilige Maria Geboorte, Onderwijsbureau Twente en de Protestantse Gemeente Losser.