Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2013
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 wordt ingetrokken per 1 januari 2013. Artikel 7 bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Invorderingswet 1990, art. 26
  3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten
  4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

17-12-2013

Nieuwe Dinkellander, 24-12-2013

Onbekend. 
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Nieuwe Dinkellander, 24-12-2012

18-12-2012, 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2013

Zaaknr :

Documentnr : 12.0017136 De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten; overwegende, dat in afwijking van de regels gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewenst is regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;       BESLUIT vast te stellen de volgende: Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2013

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

A. forensenbelasting;

B. begraafrechten;

C. markt- en staangelden;

D. leges;

E. toeristenbelasting.

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

1. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

2. Bij de invordering van de hondenbelasting wordt alleen volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag voor de eerste hond. Voor elke volgende hond wordt in het geheel geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond,vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstanduitkering.

1. Bij de kwijtschelding van van de in het eerste lid genoemde belastingen wordt voor echtgenoten, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% percent van de toepasselijke netto AOW-bedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

2. Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling als uitgaven mede in aanmerking genomen de netto kosten van kinderopvang.

3. Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toets plaats aan de hand van hetgeen bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

4. Aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt alleen kwijtschelding verleend voor de privébelastingen, d.w.z. voor die belastingen die worden geheven voor de woning.

 

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Uitsluiting kwijtschelding invorderingskosten

In het geval terzake de belastingaanslag waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd invorderingskosten zijn gemaakt, wordt kwijtschelding verleend onder de voorwaarde dat eerst de invorderingskosten moeten zijn voldaan.

Artikel 6 Termijnen

1.  Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van

     de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.

2.  Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden 

ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

 

Artikel 7 Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 8 genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9 citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding  gemeentelijke belastingen 2013”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2012. griffier,           voorzitter,