Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeente Losser
CiteertitelKwijtscheldingsregeling 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

20-12-2011

Nieuwe Dinkellander 10-01-2012

2012-12-2011,15
01-01-201001-01-2012nieuwe regeling

03-11-2009

Nieuwe Dinkellander 08-12-2009

03-11-2009, 7 

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2010   De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2009, nr. 09.0015182; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; overwegende, dat in afwijking van de regels gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewenst is regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten; BESLUIT vast te stellen de volgende: Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2010

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend: A. forensenbelasting; B. begraafrechten; C. markt- en staangelden; D. leges; E. reinigingsrechten; F. toeristenbelasting.

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

1. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag. 2. Bij de invordering van de hondenbelasting wordt alleen volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag voor de eerste hond. Voor elke volgende hond wordt in het geheel geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

1. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstanduitkering. 2. Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een vermogenstoets1 plaats op basis van de regels vastgesteld bij en krachtens de Wet werk en bijstand. 3. In afwijking van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt geen kwijtschelding verleend aan een ander dan een natuurlijk persoon die geen bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent.

 

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 231, lid 2 onder c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Uitsluiting kwijtschelding invorderingskosten

In het geval terzake de belastingaanslag waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd invorderingskosten zijn gemaakt, wordt op die kosten geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Intrekking, inwerkingtreding, toepassing en citeerartikel

1. De volgende besluiten zijn met ingang van de in het tweede lid genoemde datum ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijven voor de verschuldigde belastingbedragen die voor die datum zijn opgelegd: A. raadsbesluit d.d. 30 november 1995, nr. 4, inzake Verruiming kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen voor wat betreft: a. het forfaitaire percentage van de kosten van bestaan (inkomenstoets) te verhogen van 90 % naar 95% van de genormeerde bijstandsuitkering van de categorie waartoe de belastingschuldige behoort; b. kwijtschelding uitsluitend te verlenen voor natuurlijke personen (geen rechtspersonen); c. kwijtschelding te verlenen voor de onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting (eerste hond), de afvastoffenheffing (50%) en het rioolrecht( 50%); B. raadsbesluit d.d. 21 december 1995, nr. 5, inzake Verruiming kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen voor wat betreft: a. het forfaitaire percentage van de kosten van bestaan (inkomenstoets) te verhogen van 90 % naar 95% van de genormeerde bijstandsuitkering van de categorie waartoe de belastingschuldige behoort; b. kwijtschelding uitsluitend te verlenen voor natuurlijke personen (geen rechtspersonen); c. kwijtschelding te verlenen voor de onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting (eerste hond), de afvastoffenheffing (50%) en het rioolrecht( 50%); C. raadsbesluit d.d. 12 december 1996, nr. 7 inzake Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor wat betreft: - volledige kwijtschelding voor de onroerendezaakbelastingen, de hondenbelas ting (alleen eerste hond), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht bij het voldoen aan de 95% norm; D. raadsbesluit 15 juli 1999, nr. 7, inzake vaststelling belastingnota " Belast of onbelast?", voor wat betreft het verhogen van de kwijtscheldingsnorm naar 100% van de genormeerde bijstanduitkering. 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en wordt toegepast voor aanslagen die met ingang van 1 januari 2010 worden opgelegd. 3. Deze regeling kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2009.   griffier, voorzitter,

Nota-toelichting  

1 Hiermee wordt geanticipeerd op de voorgenomen wijziging per 1 januari 2010 van artikel 255 Gemeentewet, waarbij de vermogensvrijstelling wordt opgetrokken tot de bijstandsnorm.