Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014
CiteertitelVerordening Marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend.
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Nieuwe Dinkellander, 24-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

De raad der gemeente Losser;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

(Verordening marktgeld 2014)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: de op en voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste plaats: een standplaats, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: een standplaats, die per dag ter beschikking wordt gesteld;

 • e.

  abonnementhouder: een ieder aan wie door het college van burgemeester en wethouders is toegestaan om gedurende een marktdag een vaste standplaats in te nemen;

 • f.

  kwartaal: kalenderkwartaal;

 • g.

  maand: kalendermaand;

 • h.

  week: periode van zeven achtereenvolgende dagen beginnende met de maandag;

 • i.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • j.

  strekkende meter tarief: het tarief voor een standplaats met een diepte van maximaal 3 strekkende meters;

 • k.

  frontbreedte: de lengte aan de voorzijde van een standplaats, daaronder begrepen de plaats voor kisten, karren of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld;

 • l.

  promotiegeld: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor promotionele activiteiten.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening gemeente Losser en voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend en voor het genot van door het gemeentebestuur overig verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig voor het gebruik van een marktplaats en voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend is degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Indien voor een standplaats een abonnement van toepassing is, dan is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats wordt per dag geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven:

 • a.

  bij wege van aanslag indien het een vaste plaats betreft waarvoor een abonnement is verstrekt;

 • b.

  bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur in de overige gevallen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is het marktgeld verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar door beëindiging van het abonnement eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde marktgeld als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van overmacht gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 4 opeenvolgende weken de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de standplaats niet door een ander heeft laten innemen, wordt op verzoek ontheffing verleend voor een kalendermaand over elke volle 4 opeenvolgende weken waarin van de vaste plaats geen gebruik kan worden gemaakt.

 • 5.

  In de gevallen, anders dan die bedoeld in artikel 5, lid 1, is het marktgeld verschuldigd bij aanvang van het gebruik van de marktplaats.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval:

  • a.

   bij wege van aanslag wordt geheven, in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand na de dagtekening van de aanslag, de tweede termijn drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de derde vijf maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  • b.

   bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven, als bedoeld in artikel 6, lid b, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding
 • Ten aanzien van de in deze verordening genoemde rechten kan geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 worden verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Overgangsrecht
 • 1.

  De Verordening Marktgeld 2013 van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
  • a.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

  • b.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel
 • Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Marktgelden 2014’.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Losserin zijn openbare vergadering van 17 december 2013,

griffier, voorzitter,

Tarieventabel

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2013

 

De griffier van de gemeente Losser,