Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Nota verblijfsrecreatie noordoost Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota verblijfsrecreatie noordoost Twente
CiteertitelNota verblijfsrecreatie Noordoost Twente
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage: Nota verblijfsrecratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij besluit van 18 december 2007 vastgestelde nota Verblijfsrecreatie in het landelijk gebied van de gemeente Losser en de Verordening op de Verblijfsrecreatie worden hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201422-11-2018nieuwe regeling

11-03-2014

Elektronisch gemeenteblad, 09-04-2014

14.0001149

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota verblijfsrecreatie noordoost Twente

Zaaknr : 13Z02499

Documentnr : 14.0001149

 

NOTA VERBLIJFSRECREATIE NOORDOOST TWENTE

 

De raad van de gemeente Losser;

 

overwegende dat

 • -

  De gemeenten in Noordoost Twente intensief samenwerken op het gebied van recreatie en toerisme;

 • -

  De gemeenten hebben besloten een gezamenlijke nota Verblijfsrecreatie op te stellen;

 • -

  In het kader van de faciliterende en kaderstellende rol van de overheid de ondernemers meer mogelijkheden moeten krijgen;

 • -

  In het kader van de inspraak het onderhavige gedurende de periode van 4 weken terinzage heeft gelegen en gelegenheid is gegeven daarover zienswijzen kenbaar te maken.

 • -

  De inspraakprocedure tevens diende als instrument ter afweging van de betrokken belangen;

 • -

  De zienswijzen slechts op ondergeschikte punten aanleiding geven om de ontwerp-nota aan te passen;

gelezen:

 • -

  Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014;

 • -

  Het advies van de raadscommissie Ruimte van 18 februari 2014;

   

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende

 

NOTA VERBLIJFSRECREATIE NOORDOOST TWENTE

Artikel 1. Inwerkingtreding en intrekking.

 • 1.

  Deze nota treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  De bij besluit van 18 december 2007 vastgestelde nota Verblijfsrecreatie in het landelijk gebied van de gemeente Losser en de Verordening op de Verblijfsrecreatie zijn ingetrokken op het moment van de in het eerste lid vermelde inwerkingtreding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 11 maart 2014;

griffier, voorzitter,