Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening basisregistratie personen gemeente Losser

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen gemeente Losser
CiteertitelVerordening basisregistratie personen van de gemeente Losser (Verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van 6 juli 2010, die op 29 september 2010 in werking trad.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 06-01-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201406-01-2014nieuwe regeling

11-03-2014

Elektronisch gemeenteblad, 09-04-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen gemeente Losser

De raad der gemeente Losser

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op de

 

 • ·

  Wet basisregistratie personen;

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens;

   

  BESLUIT:

   

vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening basisregistratie personen gemeente Losser

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.8, lid 1 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Losser;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over ingeschrevene van de gemeente Losser gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen over een ingezetene van de gemeente Losser gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Losser (Verordening BRP).

 • 3.

  De Verordening basisregistratie personen, vastgesteld op 6 juli 2010, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 maart 2014,

griffier, voorzitter,

Bijlage 1 bij artikel 3

Overzicht van werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt:

 • -

  Kabinetswerkzaamheden burgemeester

 • -

  Bevorderen lezen / bestrijden alfabetisme

 • -

  Fondsenwerving goed doelen

 • -

  Jeugd welzijn

 • -

  Ouderenzorg

 • -

  Gehandicaptenzorg

 • -

  Maatschappelijk werk

   

Categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie:

 

 • -

  Door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel

 • -

  Landelijke instellingen, stichtingen en vereniging met een CBF-keurmerk

 • -

  Instellingen of organisaties ten behoeve van:

   

  • o

   Maatschappelijke dienstverlening

  • o

   Algemene en geestelijke gezondheidszorg

  • o

   Kinderopvang

  • o

   Jeugdwelzijnswerk

  • o

   Ouderenzorg

  • o

   Gehandicaptenzorg

  • o

   werkvoorziening