Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De nieuwe versie van deze regeling is: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016vervallen van rechtswege

15-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-12-2015

15.0019504
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

25-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 31-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

 

Gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning,

 

Gelet op de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

BESLUIT:

 

 

 

Het “Besluit maatschappelijke ondersteuning” vast te stellen.

1. Eigen bijdragen 
Artikel 1.1 Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend, opgelegd en geïnd (art.5.1.3 WMO) door het Centraal Administratie Kantoor- Bijzondere Zorgkosten(CAK-BZ). Het CAK-BZ vraagt hiervoor de inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en berekent de maximale periodebijdrage voor de cliënt. Het CAK werkt met verzamelinkomens vanuit een peiljaar, welk jaar twee jaar voor het lopende jaar ligt. Dit is noodzakelijk om over de verzamelinkomens, die afkomstig zijn van de belastingdienst, te kunnen beschikken.

De gemeente bepaalt aan de hand van de factuur de kostprijs. Indien de maximale periodebijdrage van een cliënt de totale kostprijs overschrijdt, dan betaalt de cliënt de totale kostprijs.

 

Eén van de taken van het CAK-BZ bestaat eruit om het eigen bijdrage plafond in de gaten te

houden. Door het eigen bijdrage plafond kan de eigen bijdrage nooit meer bedragen dan dat het voor die persoon geldende maximum aan verschuldigde eigen bijdragen.

Artikel 1.2 Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel

Het totaal van de verschuldigde bijdragen in de kosten niet meer bedragen dan:

 • a.

  voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 22.331 het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat inkomen en € 22.331;

 • b.

  voor de ongehuwde die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 16.634 het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat inkomen en € 16.634;

 • c.

  voor de gehuwde personen indien een van beide de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt € 27,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 27.917 het bedrag van € 27,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 27.917;

 • d.

  voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt € 27,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 23.046 het bedrag van € 27,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 23.046.

Artikel 1.3 Geen eigen bijdrage

Voor de volgende voorzieningen is geen eigen bijdrage verschuldigd:

 • rolstoelen;

 • vergoeding in de kosten van onderhoud, reparatie;

 • vergoeding voor tijdelijke huisvesting en huurderving;

 • onkostenvergoeding voor het verhuizen.

2. Huishoudelijke ondersteuning
Artikel 2.1 Keuze zorg in natura.

De aanvrager kan, bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning in natura, een keuze maken tussen twintig aanbieders die de gemeente na een aanbesteding voor het leveren van zorg heeft geselecteerd.

De kosten voor de huishoudelijke ondersteuning zijn € 165,00 per cliënt per vier weken.

De kosten voor het pluspakket zijn € 80,00 per cliënt per vier weken.

Artikel 2.2 Persoonsgebonden budget

Voor een persoonsgebonden budget ten aanzien van de huishoudelijke ondersteuning wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 85% van de kosten in natura. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vorm van huishoudelijke ondersteuning waar de indicatie voor is gesteld.

Artikel 2.3 Omvang persoonsgebonden budget.

Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van het vastgestelde tarief in natura.

Per 1 januari 2015 zijn de tarieven als volgt:

 • a.

  Huishoudelijke ondersteuning € 140,25 per vier weken, dit is € 151,94 per maand;

 • b.

  Pluspakket € 68,00 per 4 weken, dit is € 73,67 per maand.

3. Rolstoelvoorzieningen
Artikel 3.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel.

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de bruikleenvergoeding van de goedkoopst adequate voorziening.

4. Sportvoorzieningen
Artikel 4.1 Sportrolstoel

De financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en gebruik van een sportrolstoel wordt vastgesteld op maximum van € 2.681,76 voor een periode van 3 jaar. In dit bedrag is tevens het onderhoud begrepen.

De tegemoetkoming wordt op grond van artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser op aanvraag verstrekt. Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming van de meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

5. Woonvoorzieningen
Artikel 5.1 Hoogte onkostenvergoeding voor het verhuizen.

Het bedrag voor de onkostenvergoeding voor het verhuizen, genoemd in hoofdstuk 8 van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, bedraagt maximaal € 2.000,00.

Artikel 5.2 Primaat verhuizen

Als de kostenraming van de woonvoorziening het bedrag van € 4.500,00  te boven gaat zal afgewogen worden of het verhuisprimaat kan worden toegepast.

Artikel 5.3 Maximum bedrag “ bezoekbaar maken”.

Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt voor het bezoekbaar maken van een woning als genoemd in artikel 4.4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 3.500,--.

Artikel 5.4 Eigendom

Alle roerende voorzieningen in natura waarvan de kosten € 250,00 of minder bedragen zijn na verstrekking eigendom van de aanvrager. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van deze voorzieningen. Indien het bedrag boven de € 250,00 is de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud, reparatie en verzekering van de voorzieningen, mits geen sprake is van nalatigheid van de cliënt.

Artikel 5.5 Aantal offertes

Indien de kosten van een woningaanpassing boven de € 10.000,- komen dienen er twee offertes opgevraagd te worden bij twee verschillende leveranciers.

Artikel 5.6 Meerwaarde van de woning

Indien de aanpassing van de woning meer dan € 10.000,- bedraagt dient er uitgerekend te worden wat de meerwaarde is van de woningaanpassing. Op het moment dat de cliënt de woning binnen 10 jaar verlaat zal de meerwaarde terugbetaald moeten worden.

6. Vervoersvoorzieningen.
Artikel 6.1 Hoogte persoonsgebonden budget bij vervoersvoorziening.

Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de bruikleenvergoeding voor de goedkoopst adequate voorziening.

Artikel 6.2 Hoogte individueel (taxi)vervoer.

De hoogte van het pgb dat maximaal per jaar wordt verstrekt bedraagt bij:

 • a.

  het gebruik van een taxibedrijf maximaal 1500 km;

 • b.

  het gebruik van een rolstoeltaxi maximaal 1500 km;

 • c.

  het gebruik van de (eigen) auto per kilometer € 0,38 en maximaal € 570,00.

7. Ondersteuning
Artikel 7.1 Keuze zorg in natura.

De aanvrager kan, bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning in natura, een keuze maken tussen 168 aanbieders die de gemeente na een aanbesteding voor het leveren van zorg heeft geselecteerd.

De kosten voor de verschillende onderdelen zijn:

 • Zelfstandig Leven

  • 1.

   Stimuleren en toezicht € 42,76 per uur

  • 2.

   Helpen bij € 47,07 per uur

  • 3.

   Overnemen en regie € 72,05 per uur

 • Maatschappelijke Deelname

  • 1.

   Stimuleren en toezicht € 41,16 per dagdeel

  • 2.

   Helpen bij € 45,65 per dagdeel

  • 3.

   Overnemen en regie € 59,01 per dagdeel

 • Kortdurend verblijf € 60,19 per etmaal

 • Vervoer Rolstoel € 16,49 per retour

 • Vervoer Overig € 6,83 per retour

Artikel 7.2 Persoonsgebonden budget

Voor een persoonsgebonden budget ten aanzien van de ondersteuning wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 85% van de kosten in natura. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vorm van ondersteuning waar de indicatie voor is gesteld.

Artikel 7.3 Omvang persoonsgebonden budget.

Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van het vastgestelde tarief in natura.

Per 1 januari 2015 zijn de tarieven als volgt:

 • Zelfstandig Leven

  • 1.

   Stimuleren en toezicht € 36,34 per uur

  • 2.

   Helpen bij € 40,01 per uur

  • 3.

   Overnemen en regie € 61,24 per uur

  • 4.

   Uitgevoerd door eigen sociale netwerk € 20,00 per uur

 • Maatschappelijke Deelname

  • 1.

   Stimuleren en toezicht € 34,99 per dagdeel

  • 2.

   Helpen bij € 38,80 per dagdeel

  • 3.

   Overnemen en regie € 50,16 per dagdeel

  • 4.

   Uitgevoerd door eigen sociale netwerk € 20,00 per uur

 • Kortdurend verblijf € 60,19 per etmaal

 • Vervoer Rolstoel € 14,02 per retour

 • Vervoer Overig € 5,81 per retour

8. Tenslotte
Artikel 8.1 Afwijking van de Verordening.

In situaties waarin de Verordening maatschappelijke ondersteuning, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels individuele voorzieningen niet voorzien, kan het college met inachtname van de uitgangspunten en doelstellingen van de regels een aangepaste voorziening toekennen of de vorm van voorziening nader vaststellen.

Artikel 8.2 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 25 november 2014:

secretaris, de voorzitter,