Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Treasurystatuut Gemeente Losser 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut Gemeente Losser 2015
CiteertitelTreasurystatuut 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenMemorie van toelichting Treasurystatuut 2014 gemeente Losser Bijlage 1 Treasurystatuut

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de treasurystatuut vastgesteld op 18 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Financiële verordening, art. 16
 2. Wet financiering decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2015nieuwe regeling

24-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 03-04-2015

14.0018301

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut Gemeente Losser 2015

De raad van de gemeente Losser;

 

Gelet op artikel 16 van de Financiële verordening;

 

Gelet op de Wet financiering decentrale overheden;

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen het Treasurystatuut Gemeente Losser 2015

Algemeen

Artikel 1 Doelstellingen treasurybeleid

De doelstellingen van het treasurybeleid van de gemeente zijn:

 • a.

  het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting;

 • b.

  Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • c.

  het beschermen van de gemeentelijke vermogens en resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;

 • d.

  het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen;

 • e.

  het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Artikel 2 Uitgangspunten risicobeheer treasuryfunctie

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten voor de treasuryfunctie:

 • 1.

  De gemeente kan uit hoofde van de publieke taak leningen of garanties verstrekken aan derden maar neemt hierbij in beginsel een terughoudende opstelling in.

 • 2.

  Overschotten worden in principe gebruikt voor interne financiering. De gemeente streeft niet naar het aanhouden van een beleggingsportefeuille.

 • 3.

  De gemeente vraagt ten minste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen op bij het aantrekken van financieringen voor het doen van uitzettingen voor zover er geen mantelovereenkomst is afgesloten.

 • 4.

  Het renterisico op de korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet conform de Wet fido.

 • 5.

  Het renterisico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm conform de Wet fido.

 • 6.

  Overeenkomsten voor het aangaan van financieringen, het uitzetten van middelen en het verlenen van garanties luiden in uitsluitend euro’s om valutarisico’s uit te sluiten.

Financiering en garanties

Artikel 3 Richtlijnen en limieten externe financiering

 • 1.

  In een lange financieringsbehoefte wordt pas voorzien als de netto-vlottende schuld een omvang bereikt die gelijk is aan de kasgeldlimiet van de Wet fido. Hiervan kan worden afgeweken als:

  • a.

   De rente op vaste schuld lager is dan de rente voor vlottende schuld en een lange financiering dus voordeliger is dan korte financiering. Er is dan sprake van een inverse rentestructuur.

  • b.

   Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat binnen afzienbare tijd geconsolideerd zal moeten worden en de rentevisie stijgend is. Het nu aantrekken van de lange financiering, en eventueel weer (gedeeltelijk) kort uitzetten, is voordeliger dan het wachten tot later met het risico dat de rente dan is gestegen.

  • c.

   Er redenen zijn om voor een specifiek investeringsproject een projectfinanciering aan te trekken om zo de projectrente te fixeren.

 • 2.

  In de korte termijn financieringsbehoefte ter afdekking van de netto-vlottende schuld wordt voorzien door het inzetten van rekeningen courant, daggeldleningen dan wel kasgeldleningen.

 • 3.

  In een lange financieringsbehoefte wordt voorzien door een of meer leningen aan te trekken, met een zodanige rentetypische looptijd dat het renterisico op de leningenportefeuille voor de komende jaren binnen de renterisiconorm conform de Wet fido komt of blijft.

 • 4.

  Toegestane financieringsinstrumenten zijn:

  • a.

   onderhandse geldleningen

  • b.

   Medium Term notes

  • c.

   Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) is niet toegestaan.

 • 5.

  Vervroegde aflossing van leningen van de gemeente kan plaatsvinden als de contante waarde van de rentebetalingen op een nieuwe lening lager is dan de contantewaarde van de rentebetalingen van de oude lening, rekening houdend met de boete, die bij vervroegde aflossing betaald moet worden. Daarbij moet het voordeel groter zijn dan de boete.

Artikel 4 Richtlijnen en limieten uitzettingen

 • 1.

  Op basis van liquiditeitsprognoses becijferde overtollige liquide middelen worden, met uitzondering van het zogenaamde drempelbedrag, aangehouden bij ’s Rijks schatkist.

 • 2.

  Koersrisico's op uitzettingen tot maximaal het drempelbedrag in vastrentende waarden worden beperkt door de omvang en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de verwachte beschikbare liquide middelen.

 • 3.

  Voor de uitzettingen, tot aan het drempelbedrag, kunnen de volgende producten worden ingezet:

  • a.

   rekening-courant

  • b.

   spaarrekening

  • c.

   daggeld

  • d.

   deposito’s

  • e.

   obligaties

  • f.

   obligatiefondsen

  • g.

   garantieproducten met een Fidoproof goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken

 • 4.

  Uitzettingen in aandelen zijn niet toegestaan behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak.

 • 5.

  Risico's bij uitzettingen in vastrentende waarden dienen te worden beperkt door slechts uitzettingen met een looptijd van 3 maanden of langer te doen bij financiële ondernemingen die:

  • a.

   gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste 2 ratingbureaus;

  • b.

   voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kan aantonen dat ze ten minste over AA-minusrating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus.

 • 6.

  Voor uitzettingen met een looptijd van minder dan 3 maanden geldt dat in afwijking van lid 3b een financiële onderneming moet kunnen aantonen dat waardepapieren met ten minste een A-rating, afgegeven door ten minste 2 ratingbureaus.

 • 7.

  Lid 5 en 6 gelden niet voor uitzettingen tegen waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt.

Artikel 5 Gemeenteleningen en gemeentegaranties

 • 1.

  De gemeente is slechts bereid geldleningen aan derden te verstrekken of als borg garant te staan ter uitvoering van de publieke taak. Het college vraagt bij deze besluiten instemming van de raad.

 • 2.

  De gemeente is bereid achtervang te zijn voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in het kader van leningverstrekking aan de woningcorporaties.

 • 3.

  Bij het aangaan van leningen of garanties bedingt het college zo veel mogelijk zekerheden.

 • 4.

  De bij een lening- of garantieverstrekking betrokken afdeling is budgettair verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet of te laat nakomen van de betalingsverplichtingen.

 • 5.

  Bij elk besluit tot leningverstrekking stelt het college het verschuldigde rentetarief vast. Dit rentetarief wordt gebaseerd op een marktconform rentetarief tijde van de indiening van het collegevoorstel en kan worden verhoogd met een risico-opslag en een opslag voor administratiekosten.

Artikel 6 Interne renteverrekening

 • 1.

  Jaarlijks wordt door het rentecomité de omslagrente bepaald.

 • 2.

  Over de balanswaarde per 1 januari van enig boekjaar is de omslagrente verschuldigd aan het concern over de activa in gebruik en de activa in uitvoering.

 • 3.

  In afwijking van het vorige lid kan de raad bepalen dat aan investeringsprojecten een financiering op maat met een andere rente dan het omslagpercentage wordt gekoppeld.

 • 4.

  De treasuryfunctie betrekt de middelen van de reserves en voorzieningen in de gemeentebrede financiering.

Geldstromenbeheer

Artikel 7 Liquiditeitsbeheer

 • 1.

  De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitsprognose van minimaal 1 jaar en liquiditeitsplanning van minimaal 4 jaren.

 • 2.

  Ten einde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren is er sprake van concentratie van liquiditeiten binnen één saldo- en rentecompensatiecircuit bij de huisbankier.

Artikel 8 Betalingsverkeer

 • 1.

  Ten einde de verwerkingskosten te minimaliseren loopt het betalingsverkeer van de gemeente in beginsel alleen over bij de huisbankier aangehouden rekeningen.

 • 2.

  Iedere betaaltransactie wordt door minimaal twee functionarissen uitgevoerd (het vier-ogen-principe).

Relatiebeheer

Artikel 9 Relatiebeheer

 • 1.

  De treasuryfunctie onderhoudt namens de gemeente de contacten met de huisbankier en andere financiële instellingen en bemiddelaars over hun tarieven, producten en diensten.

 • 2.

  Banken waar rekening-courant verhoudingen mee worden aangegaan en waar betalingsverkeer is ondergebracht, dienen minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4, lid 5.

 • 3.

  Financiële instellingen dienen onder Nederlands toezicht, zoals De Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer, te vallen of onder vergelijkbaar toezicht vanuit de lidstaten.

 • 4.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markt (AFM).

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 10 Verantwoordelijkheden en taken

Functie

Verantwoordelijkheden en taken

De gemeenteraad

• Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut.

 

• Vaststellen paragraaf financiering in begroting.

 

• Vaststellen paragraaf financiering in jaarrekening.

 

• Goedkeuren van besluiten inzake het verstrekken van leningen en garanties.

College van Burgemeester en Wethouder

• Uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in treasurystatuut tezamen met paragraaf financiering (formele verantwoordelijkheid).

 

• Vaststellen van nadere richtlijnen binnen kaders van dit statuut.

Gemeentesecretaris

• Integraal verantwoordelijk voor feitelijke uitvoering van en sturing op treasurybeleid en het betalingsverkeer.

 

• Voeren van de ‘control’ op de treasuryfunctie.

Rentecomité

• Besluiten over financieringstransacties onder mandaat van B&W.

 

• Adviseren/monitoren van de treasuryactiviteiten.

Treasuryfunctie

• Ontwikkelen en herijken van de financieringsstrategie van de gemeente.

 

• Initiëren van financieringstransacties.

 

• Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties.

 

• Monitoren van limieten zoals vastgelegd in paragraaf financiering.

 

• Zorgt voor opstellen en bijwerken van de liquiditeitsprognoses en –planningen.

 

• Geven van aanwijzingen aan FDC inzake het betalingsverkeer.

 

• Relatiebeheer met financiële instellingen.

 

• Opstellen van het controledossier treasury voor de accountantscontroles.

FDC (Financieel Diensten Centrum) - Administratie

• Is verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.

 

• Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties.

 

• Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen.

 

• Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen.

FDC - Advies

• Is verantwoordelijk voor de begrotingsadministratie van de treasury.

Afdelingsmanager

• Opstellen besluiten tot lening- of garantieverstrekking.

 

• Aanleveren informatie voor liquiditeitenplanning op verzoek van de treasuryfunctie.

Informatiemanagement

(IM)/FDC-advies

• Voeren van het functioneel applicatiebeheer ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer.

 

• Coördineren van het toekennen van decentrale autorisaties ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer.

Externe accountant

• In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van de treasuryfunctie.

 

Artikel 11 Bevoegdheden

Taak

Autorisatie

Uitvoering

Registratie

Control

Financiering (zie artikel 3 treasurystatuut)

 

 

Het aantrekken van callgelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar)

College B&W

Rentecomité

FDC

Treasury-functie

Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar)

College B&W

Rentecomité

FDC

Treasury-functie

Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen

College B&W

Rentecomité

FDC

Treasury-functie

Uitzettingen (zie artikel 4 treasurystatuut)

 

Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar)

College B&W

Rentecomité

FDC

Treasury-functie

Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar)

College B&W

Rentecomité

FDC

Treasury-functie

Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 5 treasurystatuut)

 

Verstrekken van leningen en garanties

College B&W

Afdeling/ Treasury-functie

FDC

Treasury-functie

Liquiditeitsbeheer (zie artikel 7 treasurystatuut)

 

 

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

College van B&W

Treasury-functie

FDC

Rentecomité

Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties

College van B&W

Treasury-functie

FDC

Rentecomité

Aangaan nieuwe bankrelaties

College B&W

Treasury-functie

FDC

Rentecomité

Betalingsverkeer (zie artikel 8 treasurystatuut)

 

Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties

Concern-controller Enschede

IM/FDC-administratie

IM/FDC-administratie

Treasury-functie

Selecteren betaalinstrumenten

Hoofd FDC

FDC-administratie

FDC-administratie

Treasury-functie

Verrichten betaalopdrachten

Hoofd FDC

IM/FDC-administratie

IM/FDC-administratie

Treasury-functie

Informatievoorziening

Artikel 12 Operationele en verantwoordingsinformatie

Informatie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Frequentie

Treasurystatuut

Treasuryfunctie

Gemeenteraad

1x per 4 jaar

Paragraaf financiering

Treasuryfunctie

Gemeenteraad

2x per jaar, begroting en jaarrekening

Besluit tot lening en/of garantieverstrekking

Afdeling/Treasury-functie

Gemeenteraad

variabel

Voortgangsrapportage treasuryfunctie

Treasuryfunctie

College van B&W/ gemeenteraad

Onderdeel van P&C-cyclus.

Analyse leningen- en garantieportefeuille

Treasuryfunctie

College van B&W

Minimaal 1x per jaar.

Liquiditeitsprognose en -planning

Treasuryfunctie/

FDC-advies

Rentecomité

1x per kwartaal

Transactiebesluit

Treasuryfunctie

Rentecomité

variabel

Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het treasurystatuut treedt in werking de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Het treasurystatuut vastgesteld op 18 december 2012 wordt ingetrokken;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Treasurystatuut 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 24 maart 2015.

griffier, voorzitter,