Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-281469

18.0032190

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

De raad van de gemeente Losser;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nr. 18.0032186;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten;

 

overwegende, dat in afwijking van de regels gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewenst is regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende:

 

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2019

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • A.

  forensenbelasting;

 • B.

  begraafrechten;

 • C.

  markt- en staangelden;

 • D.

  leges;

 • E.

  toeristenbelasting;

 • F.

  BI-bijdrage;

 • G.

  rioolheffing en

 • H.

  hondenbelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

 • 2.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing genoemd in Hoofdstuk 1, onder 1.1 en 1.2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2019 wordt kwijtschelding verleend voor het vaste deel onder 1.1. van de tarieventabel en voor het variabele deel onder 1.2 van de tarieventabel voor de helft van het aantal aanbiedingen met een maximum van € 28,20.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 

 • 1.

  Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen en de afvalstoffenheffing, vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen wordt voor echtgenoten, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% percent van de toepasselijke netto AOW-bedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

 • 3.

  Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling als uitgaven mede in aanmerking genomen de netto kosten van kinderopvang.

 • 4.

  Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toets plaats aan de hand van hetgeen bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 5.

  Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Termijnen

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.

 • 2.

  Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

Artikel 6 Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 7 genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 8 citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018.

griffier,

voorzitter,