Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Wegsleepverordening gemeente Losser 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Losser 2008
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Losser 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening 'Wegsleepverordening voor de gemeente Losser'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2008nieuwe regeling

17-06-2008

29-07-2008 Nieuwe Dinkellander

17-06-2008,6

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Losser 2008

De raad van de gemeente Losser;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2008,

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening;

Wegsleepverordening gemeente Losser 2008.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 In deze verordening wordt verstaan onder:

 a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 b. Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 d. Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;

 e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de

  wet;

 f. Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het opslagterrein van

 het wegsleepbedrijf ;

 2  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats wordt nader door het college vastgesteld.

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

1. Bij het vaststellen van de kosten verbonden aan de toepassing van  bestuursdwang, kunnen als directe kosten in aanmerking worden genomen de voor overbrenging, onderscheidenlijk de bewaring aan de gemeente in rekening gebrachte kosten (conform artikel 12 Besluit wegslepen van voertuigen) en de kosten van verzekering ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in artikel 172, achtste lid, van de wet;

2. Ingeval van toepassing van artikel 171, eerste lid, onderdeel v, van de wet kunnen als directe kosten tevens in aanmerking worden genomen de personele en materiële kosten, verbonden aan de bekendmaking van de beschikking, waaronder begrepen de kosten ter opsporing van degene aan wie de beschikking wordt bekendgemaakt;

3. In geval artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht overeenkomstige wijze wordt toegepast kunnen als directe kosten tevens in aanmerking worden genomen de personele en materiële kosten van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging, waaronder begrepen de kosten van taxatie van het voertuig;

 4.  De kosten voor het wegslepen en in bewaringstellen van een voertuig zijn conform     de in de bijlage opgenomen contracttarieven van het wegsleepbedrijf;

5.  Bij de vaststelling van de kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, kunnen indirecte kosten tot ten hoogste 15% van de directe in aanmerking genomen kosten in rekening worden gebracht.

6.  Het college kan voor uitvoering van deze verordening overeenkomsten aangaan;

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Slotbepaling

1.  De op 31 januari 2002 vastgestelde wegsleepverordening wordt ingetrokken;

2.  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking hiervan;

3. Deze verordening kan worden aangehaald als “Wegsleepverordening gemeente Losser 2008”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 17 juni 2008;

griffier,       voorzitter,