Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening commissie straatnaamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie straatnaamgeving
CiteertitelVerordening voor de Commissie straatnaamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van inwerkingtreding betreft een schatting. Deze regeling vervangt de Verordening commissie straatnaamgeving 1997

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2002nieuwe regeling

27-08-2002

27-8-2002, 24

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders van Losser;

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de gemeentewet

BESLUITEN:

In te stellen de commissie van advies voor de straatnaamgeving en vast te stellen de verordening waarin de taken en bevoegdheden van deze commissie geregeld zijn.

VERORDENING COMMISSIE STRAATNAAMGEVING

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college van burgemeester en wethouders inzake de straatnaamgeving, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

a de verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen; en

b het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

1 De Commissie bestaat uit:

a een lid van het college van burgemeester en wethouders;

b 3 leden met een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond.

2 Het college van burgemeester en wethouders wijzen plaatsvervangende leden aan.

3 De leden en plaatsvervangende leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

4 De zittingsduur van de leden is vier jaar.

5 Het lid dat de hoedanigheid, op grond waarvan hij lid van de Commissie is, verliet, treedt op dat moment af als commissielid.

6 De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

1 De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

2 De voorzitter en leden hebben in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

1 Het college van burgemeester en wethouders wijst de secretaris, de plaatsvervangend secretaris, een adviseur van de sector grondgebied en een plaatsvervanger aan.

2 De secretaris en adviseur zijn geen lid van de Commissie en hebben derhalve geen stemrecht.

3 De secretaris en adviseur dienen de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

1 De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

2 De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken te ondertekenen.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is, eigener beweging of daartoe uitgenodigd door de Commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 8 Werkwijze

1 De Commissie komt bijeen:

a wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

b op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

2 De voorzitter roept de leden en adviseur(s) schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De Commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een vergaderschema.

3 De Commissie vergadert slechts als ten minste de helft van het aantal leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

4 Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris en adviseur hebben een adviserende stem.

5 De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

6 Het advies van de Commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

1 Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening voor de Commissie straatnaamgeving'.

2 De verordening treedt in werking op een door de het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2002.

burgemeester, secretaris,

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2De Commissie straatnaamgeving geeft niet alleen namen aan wijken en buurten. Ook het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen/projectontwikkelaars nogal eens namen toekennen aan bouwwerken zonder rekening te houden met de uitgangspunten die de Commissie straatnaamgeving hanteert bij de toekenning van namen. Een en ander betekent dat bouwondernemingen/projectontwikkelaars in het geval zij namen willen toekennen aan bouwprojecten, voor de straatnamen contact moeten opnemen met de Commissie voor de straatnamen.Artikel 4De Commissie straatnaamgeving is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders. Hierdoor verdient het aanbeveling om het commissielid dat lid is van het college van burgemeester en wethouders te benoemen als voorzitter van de commissie.Artikel 5De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Deze personen zijn geen lid van de commissie. Het verdient aanbeveling deze personen uit het ambtelijk apparaat afkomstig te laten zijn. Daar sinds jaar en dag het secretariaat bij het hoofd van de afdeling Burgerzaken is en daardoor veel ervaring is opgedaan in het werken met een commissie van advies voor de straatnaamgeving, is het zinvol dit te continueren. Van de secretaris wordt immers verwacht dat hij de commissie desgevraagd van advies dient.Artikel 7Met een secretaris afkomstig is uit het ambtelijk apparaat en een aangewezen adviseur van de sector Grondgebied is doorgaans al zoveel deskundigheid in de commissievergaderingen bijeengebracht dat het uitnodigen van andere deskundigen beperkt kan worden.Artikel 8De commissie wordt in ieder geval door de voorzitter of op verzoek van het college van burgemeester en wethouders bijeen geroepen wanneer nieuwe straatnamen moeten worden toegekend of straatnamen moeten worden herzien. Herziening van straatnamen kan onder andere wenselijk zijn als gevolg van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de bestaande straatnaamgeving of de vindbaarheid van panden bemoeilijkt is.