Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2011
CiteertitelVerordening begraafrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ‘Verordening begraafrechten 2010’ van 15 december 2009 met ingang van 1-1-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201012-01-2012nieuwe regeling

14-12-2009

Nieuwe Dinkellander , 21-12-2010

14-12-2010, 18

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2011

De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011

(Verordening begraafrechten 2011)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Bookholtlaan te Losser;

b. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d. urnenkelder: een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk voor twintig jaar het uitsluitend recht is verleend, dan wel voor een periode van tien jaar gelegenheid wordt gegeven, tot het doen plaatsen van asbussen met of zonder urnen;

e. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

f. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

g. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

h. rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht is verleend op een eigen graf of urnenkelder dan wel degene aan wie gelegenheid is gegeven voor een periode van twintig jaar asbussen te plaatsen in een urnenkelder.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening begraafrechten 2010’ van 15 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begraafrechten 2011’.

Aldus gedaan door de raad der gemeente Losser

in zijn openbare vergadering van 14 december 2010.

griffier, voorzitter,

Bijlage Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening begraafrechten 2011’

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2010 De griffier van de gemeente Losser,