Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening op de gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 147 en 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-200221-12-2019nieuwe regeling

04-06-2002

Het Carillon, 12-06-2002

Onbekend
24-07-200221-12-2019nieuwe regeling

04-06-2002

Het Carillon, 12-06-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2002;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

Hoofdstuk 1 Gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ereburgerschap: een eretitel die aan een persoon of personen, ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 • 2.

  erepenning: een herinneringspenning die als blijk van verdienste, aan een persoon of (rechts)-personen, ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 • 3.

  ereboek: een boek waarin wordt geregistreerd aan welke (rechts)personen, een gemeentelijke onderscheiding is uitgereikt.

 • 4.

  het college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Het ereburgerschap

 • 1.

  Het ereburgerschap kan door de raad, als blijk van grote waardering en dankbaarheid, worden verleend aan een persoon of personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap(pen) op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Als bewijs van toekenning wordt aan de begiftigde een oorkonde alsmede een gedenkpenning (in zilver) en een reversspeld van de gemeente uitgereikt. De penning draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente, terwijl aan de achterzijde het woord “Ereburgerschap” en de voorletters en achternaam van de begiftigde draagt alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot deze toekenning is besloten.

 • 3.

  Het college kan voor elk afzonderlijk geval bepalen op welke wijze en door welke autoriteit de verlening van het ereburgerschap en de uitreiking van de daaraan verbonden versierselen zal plaatsvinden.

 • 4.

  Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 • 5.

  Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van het college de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 3 De erepenning

 • 1.

  De erepenning kan door het college, als blijk van waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan een persoon of (rechts-)personen, die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap(pen) op bijzondere wijze hebben ingespannen of op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

 • 2.

  Als bewijs van toekenning van deze penning wordt aan de begiftigde een oorkonde alsmede een gedenkpenning (in brons) en een reversspeld van de gemeente uitgereikt. De penning draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente, terwijl aan de achterzijde de woorden “Erepenning” en de voorletters en achternaam van de begiftigde draagt alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot deze toekenning is besloten.

 • 3.

  Het college kan voor elk afzonderlijk geval bepalen op welke wijze en door welke autoriteit de uitreiking van de erepenning zal plaatsvinden.

 • 4.

  Het besluit, genoemd onder 1, wordt medegedeeld aan de raad.

Artikel 4 Het ereboek

 • 1.

  De toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt geregistreerd in een ereboek.

 • 2.

  In dit boek worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:

  • a.

   Naam, geboortedatum en -plaats alsmede woonplaats en -adres van de begunstigde;

  • b.

   De reden van toekenning van de onderscheiding;

  • c.

   De datum van het besluit van toekenning van de onderscheiding;

  • d.

   De datum van uitreiking van de onderscheiding.

Artikel 5 Postume toekenning

Alle in deze verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum worden toegekend.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking geldende verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na verloop van 6 weken nadat de bekendmaking heeft plaats- gevonden.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen Maasdriel, vastgesteld op 4 januari 1999.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juni 2002.

De raad voornoemd,

De secretaris

J.F.Goedegebure

de voorzitter

mr. J.C.M.Pommer